Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Được đăng lên bởi haphuong2404-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG
HOÙA TRONG NÖÔÙC
DÀNH CHO LỚP ĐÃ HỌC QUA CHƯƠNG TRÌNH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NOÄI DUNG







Nhöõng vaán ñeà chung veà keá toaùn trong caùc
DNTM
Nhieäm vuï cuûa keá toaùn nghieäp vuï mua baùn
haøng hoùa
Keá toaùn hoaït ñoäng mua haøng
Keá toaùn hoaït ñoäng baùn haøng

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN
TRONG DNTM

Saûn xuaát

Hoaït ñoäng
thöông maïi

Tieâu duøng

Mua haøng
Baùn haøng
Döï tröõ

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN
TRONG DNTM





Haøng hoaù trong kinh doanh thöông maïi mua veà vôùi muïc
ñích ñeå baùn
Haøng mua veà coù theå töø nhieàu nguoàn khaùc nhau, giaù caû khaùc
nhau
Phöông thöùc baùn haøng trong kinh doanh thöông maïi raát ña
daïng.
Caàn chuù yù ñeán thôøi gian löu chuyeån haøng hoaù cuûa caùc loaïi
haøng ñeå coù keá hoaïch döï tröõ hôïp lyù.

NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN









Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thu mua, vaän chuyeån, baûo quaûn
vaø döï tröõ haøng hoùa, tình hình nhaäp, xuaát, toàn kho haøng hoùa.
Tính giaù thöïc teá cuûa haøng hoùa ñaõ thu mua vaø nhaäp kho, kieåm tra
tình hình thöïc hieän keá hoaïch mua haøng, döï tröõ vaø baùn haøng hoùa
thuùc ñaåy taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån haøng hoùa.
Toå chöùc keá toaùn chi tieát haøng hoùa, keát hôïp chaët cheõ giöõa keá toaùn
chi tieát vôùi keá toaùn nghieäp vuï ôû kho, quaày haøng, ñaûm baûo söï phuø
hôïp giöõa soá lieäu hieän coù vôùi soá treân soå saùch keá toaùn.
Xaùc ñònh chính xaùc, ñuùng ñaén, kòp thôøi doanh thu baùn haøng, giaù
voán haøng hoùa ñaõ xaùc ñònh tieâu thuï trong kyø, phaûn aùnh chính xaùc,
kòp thôøi keát quaû mua baùn haøng.
Tính toaùn vaø phaân boå chi phí thu mua haøng hoùa cho haøng hoùa ñaõ
tieâu thuï trong kyø vaø haøng hoùa toàn kho cuoái kyø theo tieâu thöùc phuø
hôïp vaø nhaát quaùn.

NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN









Keá toaùn nhaäp, xuaát, toàn kho haøng hoùa theo giaù goác (giaù thöïc teá).
Giaù thöïc teá haøng hoùa mua vaøo ñöôïc tính theo töøng nguoàn nhaäp vaø phaûi theo
doõi, phaûn aùnh rieâng giöõa giaù mua haøng hoùa vaø chi phí thu mua haøng hoùa.
Ñeå tính giaù thöïc teá haøng hoùa xuaát kho, keá toaùn coù theå söû duïng moät trong caùc
phöông phaùp xuaát kho
Keá toaùn chi tieát haøng hoùa phaûi thöïc hieän theo töøng kho, nhoùm, thöù loaïi haøng
hoùa (Caû veà soá löôïng laãn giaù trò)
Chi phí thu mua haøng hoùa trong kyø ñöôïc tính cho haøng hoùa tieâu thuï trong kyø
vaø haøng hoùa toàn kho cuoái kyø:
Chi phí mua haøng kyø
Chi phí mua haøng
+
tröôùc chuyeån sang
phaùt sinh...
KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG
HOÙA TRONG NÖÔÙC
DÀNH CHO L P Ã H C QUA CH NG TRÌNH Đ ƯƠ
K TOÁN DOANH NGHI P S N XU T
Kế toán mua bán hàng hóa trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán mua bán hàng hóa trong nước - Người đăng: haphuong2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Kế toán mua bán hàng hóa trong nước 9 10 679