Ktl-icon-tai-lieu

kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi linhthuy512
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nêu các hoạt động chủ yếu của NHNN VN?
Nêu các hoạt động chủ yếu của NH Thương mại?
Đối tượng của kế toán NH là gì
Theo quy định của NHNN về dự trữ bắt buộc của TCTD thì cách xác định số tiền dự trữ bắt buộc như thế nào?
UNT, UNC. LC Nợ, LC Có là loại chứng từ gì?
Phân loại theo công dụng và trình tự ghi sổ chứng từ có những loại gì?
Phân loại theo địa điểm lập chứng từ có mấy loại? là những loại nào?
Kiểm soát chứng từ được thực hiện qua mấy bước? là những bước nào?
Phân lọa tài khoản theo quan hệ của tài khoản với tài sản có mấy loại? là những loại nào?
Phân loại tài khoản theo mức độ tổng hợp của tài khoản có mấy loại? là những loại nào?
Phân loại TK theo vị trí của TK với bảng cân đối kế toán có mấy loại? là những loại nào?
Về mặt nguyên lý, kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp có các đặc điểm như thế nào so với nhau?
Có mấy loại bảng cân đối tài khoản? Bảng cân đối kế toán? Báo cáo kết quả kinh doanh trong NHTM?
BCTC NHTM được lập theo QĐ nào? Ai ban hành?

BÀI TẬP CHƯƠNG 1
BÀI 1:Số dư tiền gửi huy động bình quân phải tính dư trữ bắt buộc bằng VNĐ tháng 2/N là 16.500 tỷ đồng trong đó:
tiền gửi không kỳ hạn là 10.000 tỷ, tiền gửi có kỳ hạn là 6.500 tỷ. tỷ lệ dự trữ bắt buộc của tiền gửi không kỳ hạn là 10%,
tiền gửi có kỳ hạn là 5%. Số dư tiền gửi phong tỏa tại NHNN đầu tháng 3/N là 800 tỷ. Ngân hàng đang thừa hay thiếu dự
trữ bắt buộc tháng 3/N?, Thừa (thiếu) bao nhiêu? Hạch toán nộp hoặc rút tiền mặt với tài khoản tiền gửi phong tỏa tại
NHNN (nếu có).

BÀI 2: Tại ngân hàng TMCP ABC Chi nhánh Gò Vấp trong ngày 10/5/N phát sinh một số nghiệp vụ lien quan đến tiền
mặt như sau:
1. Thủ quỹ của Công ty X nộp Séc kèm chứng minh nhân dân đề nghị lãnh tiền mặt là 180.000.000đồng từ tiêng gửi
không kỳ hạn của Công ty X
2. Ngân hàng rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNN về nhập quỹ tiền mặt số tiền
1.000.000.000đồng
3. Điều chuyển tiền mặt cho Chi nhánh số 1 của Ngân hàng là 350.000.000đồng.
4. Nhân viên Nguyễn Hồng Minh nhận tạm ứng nằng tiền mặt để đi công tác là 10.000.000đồng.
5. Công ty Y nộp giấy nộp tiền kèm tiền mặt 170.000.000đồng để nộp vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Công
ty Y.
6. Bà Nguyễn Thị Lan thủ quỹ Công ty M nộp giấy nộp tiền kèm tiền mặt 50.000.000đồng để nộp vào tài khoản tiền
gửi không kỳ hạn của Công ty N.
7. Ông Nguyễn Hải nộp 2.500USD vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của ông Hải
8. Các khách hàn...
BÀI TP K TOÁN NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 1
LÝ THUYT CHƯƠNG 1
1. u các hoạt động ch yếu ca NHNN VN?
2. u các hoạt động ch yếu của NH Thương mi?
3. Đối tượng ca kế toán NH là gì
4. Theo quy định ca NHNN v d tr bt buc ca TCTD thì cáchc định s tin d tr bt buộc như thế nào?
5. UNT, UNC. LC N, LC Có là loi chng t gì?
6. Phân loi theo công dng và trình t ghi s chng t có nhng loi gì?
7. Phân loại theo địa điểm lp chng t có my loi? là nhng loi nào?
8. Kim soát chng t được thc hin qua mấy bước? là những bước nào?
9. Phân la tài khon theo quan h ca tài khon vi tài sn có my loi? là nhng loi nào?
10. Phân loii khon theo mức độ tng hp ca tài khon my loi? là nhng loi nào?
11. Phân loi TK theo v trí ca TK vi bảngn đối kế toán có my loi? là nhng loi nào?
12. V mt nguyên lý, kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp có các đặc điểm như thế nào so vi nhau?
13. Có my loi bảng cân đối tài khon? Bảng cân đối kế toán? Báo cáo kết qu kinh doanh trong NHTM?
14. BCTC NHTM được lập theo QĐ nào? Ai ban hành?
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
BÀI 1:S dư tiền gửi huy động bình quân phải tính dư tr bt buc bng Vtháng 2/N là 16.500 t đồng trong đó:
tin gi không k hn là 10.000 t, tin gi có k hn là 6.500 t. t l d tr bt buc ca tin gi không k hn là 10%,
tin gi có k hn là 5%. S dư tiền gi phong ta tại NHNN đầu tháng 3/N 800 t. Ngân hàng đang thừa hay thiếu d
tr bt buc tháng 3/N?, Tha (thiếu) bao nhiêu? Hch toán np hoc rút tin mt vi tài khon tin gi phong ta ti
NHNN (nếu có).
BÀI 2: Ti ngân hàng TMCP ABC Chi nhánh Gò Vp trong ngày 10/5/N phát sinh mt s nghip v lien quan đến tin
mặt như sau:
1. Th qu ca Công ty X np Séc kèm chứng minh nhân dân đề ngh lãnh tin mặt là 180.000.000đồng t tiêng gi
không k hn ca Công ty X
2. Ngân hàng rút tin mt t tài khon tin gi thanh toán ti NHNN v nhp qu tin mt s tin
1.000.000.000đồng
3. Điều chuyn tin mt cho Chi nhánh s 1 của Ngân hàng là 350.000.000đồng.
4. Nhân viên Nguyn Hng Minh nhn tm ng nng tin mặt để đi công tác là 10.000.000đồng.
5. Công ty Y np giy np tin kèm tin mặt 170.000.000đồng để np vào tài khon tin gi không k hn ca Công
ty Y.
6. Bà Nguyn Th Lan th qu Công ty M np giy np tin kèm tin mặt 50.000.000đồng đ np vào tài khon tin
gi không k hn ca Công ty N.
7. Ông Nguyn Hi np 2.500USD vàoi khon tin gi ngoi t không k hn ca ông Hi
8. Các kháchn có tài khon ti chi nhánh Gò Vp rút 6t đồng tin mt t các máy ATM do Chi nhánh qun lý.
9. Nhận 1.000USD để đổi tin mặt VNĐ cho khách hàng J.Cake. tỷ giá USD/Vgiao ngay 20.300/20.400
10. Khi kim qu tin mặt VNĐ cuói ngày phát hiện s tin thiếu là 1.000.000đồng chưa rõ nguyên nhân.
kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán ngân hàng - Người đăng: linhthuy512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kế toán ngân hàng 9 10 923