Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyen-thu-ngan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC KHOẢN THU NHẬP

KẾ TOÁN
THU NHẬP, CHI PHÍ
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1

1. Thu về hoạt ñộng tín dụng
- Thu lãi tiền gửi
- Thu lãi cho vay
- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
- Thu từ nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Thu khác về hoạt ñộng tín dụng
2. Thu về dịch vụ thanh toán
- Thu dịch vụ thanh toán
- Thu về dịch vụ ngân quỹ
- Thu từ dịch vụ tư vấn
- Thu từ dịch vụ khác

CÁC KHOẢN THU NHẬP

2

CÁC KHOẢN CHI PHÍ

3. Thu từ các hoạt ñộng kinh doanh khác
- Thu từ nghiệp vụ uý thác và ñại lý
- Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm
- Thu từ gốp vốn, mua cổ phần
- Thu từ kinh doanh ngoại hối
- Các khoản thu nhập khác

1. Chi hoạt ñộng huy ñộng vốn
2. Chi về hoạt ñộng dịch vụ
3. Chi về kinh doanh ngoại hối
4. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
5. Chi cho nhân viên
6. Chi hoạt ñộng quản lý và công vụ
7. Chi về tài sản
8. Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền
gửi của khách hàng
3

THU NHẬP VỀ HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG
TK 702,703…

9. Chi phí khác

THU PHÍ TỪ HOẠT ðỘNG DỊCH VỤ
TK 711, 712…

TK 1011, 4211.

TK 1011, 4211.
(1)

(1)

THU TỪ HOẠT ðỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI
TK 721, 722

4

TK 4531

TK 1011, 4211.
(2)
5

6

1

THU NHẬP TỪ HOẠT ðỘNG KINH DOANH KHÁC
TK 741, 742…

TK 1011, 4211.

THU LÃI GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN
TK 78

(1)

TK 1011, 4211.
(1)

TK 4531

KHI PHÁT SINH THU NHẬP KHÁC
TK 79

TK 1011, 4211.
(2)

7

KHI CÓ SAI SÓT HẠCH TOÁN THOÁI THU
TK 1011,4211..

8

CHI PHÍ HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG

TK 701, 711…

TK 1011,4211..

(1)

(1)

CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỜ PHÂN BỔ
TK 70…79

TK 488
(3)

TK 80

CHI PHÍ HOẠT ðỘNG DỊCH VỤ

TK 1011…

TK 1011,4211..

(2)

TK 81
(2)

9

CHI PHÍ HOẠT ðỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI
TK 1011,4211..

TK 82

10

CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN
TK 1011,4211..

(1)

(1)

CHI PHÍ HOẠT ðỘNG KINH DOANH KHÁC
TK 1011,4211..

TK 85…..

CHI PHÍ HOẠT ðỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG VỤ

TK 84…..

TK 1011,4211..

(2)

TK 86…..
(2)

11

12

2

CÁC KHOẢN CHI PHÍ CHỊU THUẾ GTGT

CHI PHÍ DỰ PHÒNG, BÀO TOÀN VÀ BHTG

TK 1011…
TK 249, 269…

TK 882, 883…

TK 81…89
(1)

(1)
TK 3532

KHI PHÁT SINH CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
CÁC KHOẢN CHI PHÍ CÓ TẠM ỨNG
TK 1011,4211..

TK 89
TK 1011,4211..

TK 36

TK 81…89

(2)
(2)

(3)

13

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TK 3532

TK 1113..
(1)

TK 831

TK 4531

(4)

14

XÁC ðỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TK 1011.

TK 80…89

(2)

TK 691
(2)

TK 70…79
(1)

(3)

(5) Nộp thuế cho
NSNN

(5)

(1) Thuế GTGT ñầu vào

(3) Khấu trừ thuế

(2) Thuế GTGT ñầu ra

(4) K/c thuế GTGT ñầu vào
15
không ñược khấu trừ vào chi phí

CHI NHÁNH CHUYỂN KQKD VỀ HỘI SỞ

16

HỘI SỞ NHẬN KQKD CỦA CHI NHÁNH
TK...
1
1
KẾ TOÁN
THU NHẬP, CHI PHÍ
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
2
CÁC KHOẢN THU NHẬP
1. Thu về hoạt ñộng tín dụng
- Thu lãi tiền gửi
- Thu lãi cho vay
- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
- Thu từ nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Thu khác về hoạt ñộng tín dụng
2. Thu về dịch vụ thanh toán
- Thu dịch vụ thanh toán
- Thu về dịch vụ ngân quỹ
- Thu từ dịch vụ tư vấn
- Thu từ dịch vụ khác
3
CÁC KHOẢN THU NHẬP
3. Thu từ các hoạt ñộng kinh doanh khác
- Thu từ nghiệp vụ uý thác và ñại lý
- Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm
- Thu từ gốp vốn, mua cổ phần
- Thu từ kinh doanh ngoại hối
- Các khoản thu nhập khác
4
CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1. Chi hoạt ñộng huy ñộng vốn
2. Chi về hoạt ñộng dịch vụ
3. Chi về kinh doanh ngoại hối
4. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
5. Chi cho nhân viên
6. Chi hoạt ñộng quản lý và công vụ
7. Chi về tài sản
8. Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền
gửi của khách hàng
9. Chi phí khác
5
THU NHẬP VỀ HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG
TK 702,703 TK 1011, 4211.
(1)
THU TỪ HOT ðỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI
TK 721, 722 TK 1011, 4211.
(2)
6
TK 711, 712…
TK 4531
TK 1011, 4211.
(1)
THU PHÍ TỪ HOẠT ðỘNG DỊCH VỤ
Kế toán ngân hàng - Trang 2
Kế toán ngân hàng - Người đăng: nguyen-thu-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán ngân hàng 9 10 357