Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyen-thu-ngan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ðỊNH
1. Khái niệm
2. Phân loại

KẾ TOÁN

3. Xác ñịnh nguyên giá
4. Tài khoản sử dụng

TÀI SẢN CỐ ðỊNH ,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1

2

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ðỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ðỊNH

- TK 301:
+ 3012:
+ 3013:
+ 3014:
+ 3015:
+ 3019:

TSCð hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
TSCð hữu hình khác

- TK 303:

TSCð thuê tài chính

- TK 305:

Hao mòn TSCð

- TK 302:
+ 3021:
+ 3024:
+ 3029:

TSCð vô hình
Quyền sử dụng ñất
Phần mềm máy vi tính
TSCð vô hình khác

- TK 602:

Vốn ñầu tư XDCB, mua sắm
TSCð

- TK 321:

Mua sắm TSCð

+ 3051:

Hao mòn TSCð hữu hình

+ 3052:

Hao mòn TSCð vô hình

+ 3053:

Hao mòn TSCð ñi thuê tài chính

3

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ðỊNH

4

KHI HẠCH TOÁN PHẢI ðẶT CÂU HỎI

- TK 612: Quỹ ñầu tư phát triển

1) ðang ở ñâu mua TSCð?
2) Dùng nguồn vốn nào mua TSCð?

- TK 623: Quỹ phúc lợi ñã hình thành
TSCð
- TK 871: Khấu hao cơ bản TSCð
- TK 872: Chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

5

6

1

TẠI HỘI SỞ MUA TSCð

TẠI HỘI SỞ MUA TSCð

Bằng vốn ngân hàng

Bằng vốn ngân hàng

TK 1011, 1113.

ðồng thời ghi

TK 301

Chỉ mở tại
hội sở chính

TK 602

(1)

TK 6121,…
(1)

TK 3532
(2)

(2) Thuế GTGT

(1) Tăng nguyên giá TSCð

7

TẠI HỘI SỞ MUA TSCð

8

TẠI HỘI SỞ MUA TSCð

Bằng vốn ngân sách
TK 1011, 1113.

(1) Chuyển nguồn vốn mua sắm TSCð

Bằng vốn ngân sách
TK 321

TK 1113

ðồng thời ghi

(3)

(1)

TK 602

TK 301
(1)

TK 3532
(2)

(1) CP mua sắm TSCð

(3) Nhận vốn NSNN cấp

(2) Thuế GTGT

9

TẠI CHI NHÁNH CỦA HỆ THỐNG
TK 321

TK 5112
(3)

(1)

10

TẠI HỘI SỞ HẠCH TOÁN CẤP VỐN CHO CHI
NHÁNH

Bằng vốn của do Hội sở duyệt cấp
TK 1011, 1113.

(1) Chuyển nguồn vốn mua sắm TSCð

TK 5111

TK 602
(1)

TK 3532
(2)

(1) CP mua sắm TSCð
(2) Thuế GTGT

(3) Nhận vốn của Hội sở
11

12

2

TẠI CHI NHÁNH CỦA HỆ THỐNG

TẠI HỘI SỞ HẠCH TOÁN NHẬN NGỒN MUA
SẮM TSCð DO CHI NHÁNH CHUYỂN VỀ

Bằng vốn của do Hội sở duyệt cấp

TK 5111…

TK 301

TK 602

TK 5112

(1)

(1)

(1) Chuyển nguồn vốn mua sắm TSCð về hội sở

13

14

HỘI SỞ PHÂN PHỐI TSCð CHO CHI NHÁNH

HỘI SỞ PHÂN PHỐI TSCð CHO CHI NHÁNH

TSCð MỚI

TSCð ðà HAO MÒN
TK 301

TK 301

TK 5111,5211

(1)

TK 5111,5211

(3)

(1) Giảm
TSCð

NG

(2) Giảm giá trị
hao mòn

(1)

TK 305
(3) Giá trị còn lại
TSCð

(2)

(1) Giảm TSCð

15

16

TẠI CHI NHÁNH – KHI NHẬN TSCð DO HỘI
SỞ PHÂN PHỐI

TẠI CHI NHÁNH – KHI NHẬN TSCð DO HỘI
SỞ PHÂN PHỐI

TSCð MỚI

TSCð ðà HAO MÒN
TK 5112…

TK 5112, 5212

TK 301

TK 301
(3)

(1)

(1)

(1) Tăng
TSCð

NG

(2) Tăng giá trị
h...
1
1
KẾ TOÁN
TÀI SẢN CỐ ðỊNH ,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ
2
KẾ TOÁN TÀI SN CỐ ðỊNH
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Xác ñịnh nguyên giá
4. Tài khoản sử dụng
3
KẾ TOÁN TÀI SN CỐ ðỊNH
- TK 301: TSCð hữu hình
+ 3012: Nhà cửa, vật kiến trúc
+ 3013: Máy móc, thiết bị
+ 3014: Phương tiện vận tải, truyền dẫn
+ 3015: Thiết bị, dụng cụ quản
+ 3019: TSCð hữu hình khác
- TK 302: TSCð vô hình
+ 3021: Quyền sử dụng ñất
+ 3024: Phần mềm máy vi tính
+ 3029: TSCð vô hình khác
4
KẾ TOÁN TÀI SN CỐ ðỊNH
- TK 303: TSCð thuê tài chính
- TK 305: Hao mòn TSCð
+ 3051: Hao mòn TSCð hữu hình
+ 3052: Hao mòn TSCð vô hình
+ 3053: Hao mòn TSCð ñi thuê tài chính
- TK 602: Vốn ñầu XDCB, mua sắm
TSCð
- TK 321: Mua sắm TSCð
5
KẾ TOÁN TÀI SN CỐ ðỊNH
- TK 612: Quỹ ñầu tư phát triển
- TK 623: Quỹ phúc lợi ñã hình thành
TSCð
- TK 871: Khấu hao cơ bản TSCð
- TK 872: Chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản
6
KHI HẠCH TOÁN PHẢI ðẶT CÂU HỎI
1) ðang ở ñâu mua TSCð?
2) Dùng nguồn vốn nào mua TSCð?
Kế toán ngân hàng - Trang 2
Kế toán ngân hàng - Người đăng: nguyen-thu-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế toán ngân hàng 9 10 461