Ktl-icon-tai-lieu

kế toán ngân sách

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kế toán Ngân sách
GV: Hồ Thị L{
Khoa Kinh tế - QTKD
Đại học Đà Lạt

1

Kế toán Ngân sách
Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và
hoạt động Nghiệp vụ Kho bạc Nhà Nước
Chương 2: Kế toán thu Ngân sách Nhà Nước
Chương 3: Kế toán chi Ngân sách Nhà Nước
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ quản l{ quỹ và
ngân quỹ
Chương 5: Kế toán thanh toán vốn đầu tư
Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
giữa các Kho bạc Nhà Nước
2

Chương 1
Khái quát về Kế toán Ngân sách và hoạt
động Nghiệp vụ Kho bạc Nhà Nước
• Mục đích của Kế toán NSNN và hoạt động
Nghiệp vụ KBNN
• Công việc của kế toán viên:

Ghi nhận

Xếp loại

Tổng hợp và
giải thích
3

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....

Phân biệt kế toán công và kế toán tư
Kế toán tư

Kế toán công

Tài sản

Sử dụng hợp
pháp

Lợi nhuận

Cung cấp tin tức

4

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 1. Những vấn đề pháp l{ liên quan đến Kế
toán NSNN.
• Chỉ danh ngân sách (chỉ danh tài khóa)
• Thời gian chỉnh l{
• Phương pháp quản l{ ngân sách
– Phương pháp quản l{ thường
– Phương pháp tài khóa

5

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 2. Tài khoản và hệ thống tài khoản
• 2.1. Tài khoản kế toán
Nợ

TK 501 – Tiền mặt

Có

6

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 2. Tài khoản và hệ thống tài khoản
• VD: Ngày 1/3: - Thu thuế 225.000
- Thu tiền phạt 100.000
- Chi NS bằng tiền mặt 200.000
TK 501 – Tiền mặt
0
225.000
100.000
325.000
125.000

200.000
200.000

7

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
•
•
•
•

2. Tài khoản và hệ thống tài khoản
2.2. Hệ thống tài khoản: 2 phần
Phần A – Tài khoản trong bảng
Phần B – Tài khoản ngoài bảng

8

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 3. Phương pháp ghi sổ kế toán
Phương pháp
ghi sổ kép
Phương
pháp
ghi
chuyển
sổ

Phương
pháp
ghi sổ
đơn

Phương pháp
ghi điều chỉnh
9

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 4. Sổ sách kế toán
• 4.1. Chứng từ kế toán

Chứng từ
ban đầu

Phiếu kế
toán

Bảng kê

10

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 4. Sổ sách kế toán
• 4.2. Sổ kế toán và bảng cân đối tài khoản
Sổ chi
tiết tài
khoản

Sổ cái tài
khoản

Bảng cân
đối tài
khoản

11

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 4. Sổ sách kế toán
• Phương pháp ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật k{ – Sổ cái

Chứng từ kế toán
Bảng tổng hợp
chứng từ kế
toán cùng loại

Nhật k{ – Sổ cái

Sổ kế toán
chi tiết
Bảng tổng
hợp chi tiết

Báo cáo tài chính
12

Chương 1: Khái quát về Kế toán Ngân sách và ....
• 4. Sổ sách kế toán
•...
GV: Hồ Thị L{
Khoa Kinh tế - QTKD
Đại học Đà Lạt
Kế toán Ngân sách
1
kế toán ngân sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán ngân sách - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
kế toán ngân sách 9 10 56