Ktl-icon-tai-lieu

kế toán ngân sách

Được đăng lên bởi luthicamgiangkt6b-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ngày 3/1/2013 chi lương cho người lao đ ộng 50 tr t ừ d ự toán chi
hoạt động.
Nợ

TK

334

50.000.000

Có TK 461

50.000.000

Có TK

50.000.000

008

1. Đơn vị nhân QĐ giao dự toán chi thường xuyên năm 2013:
900tr
Nợ

TK

008

900.000.000

2. Đơn vị rút 100 tr từ dự toán nhập quỹ TM
Nợ

TK

111

100.000.000

Có

TK

461

Có

TK

008

100.000.000
100.000.000

4.Đơn vị nhận giấy báo có từ kho bạc 60 tr từ khoản thu sự
nghiệp
Nợ

TK
Có

112

TK
60.000.000

60.000.000

511

6. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng trong kỳ 13.000.000
Nợ
TK
13.000.000
Có

661

TK
13.000.000

111

7. Nhận quyết định giao dự toán chi xây dựng cơ bản 700 tr
Nợ

TK

009

700.000.000

10. Thanh toán tiền nhiên liệu tháng 1/2013 cho nhà cung cấp 25 tr từ
dự toán chi TX.
Nợ

TK

661

25.000.000

Có

TK
25.000.000

461

Có

TK
25.000.000

008

11. Chi tạm ứng xây lắp công trình hàng rào, hệ thống thoát nước, sân
cho nhà thầu 200 tr tự dự toán XDCB
Nợ

TK

331

200.000.000

Có

TK 441
200.000.000

Có

TK 009
200.000.000

14. thanh toán chi phí giám sát công trình 10.000.000 từ DT XDCB.
Nợ

TK

241

10.000.000

Có

TK

441

Có

TK
10.000.000

009

10.000.000

15. Chi TM tổ chức gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ cho CBCC nữ trong đơn vị 8
tr.
Nợ

TK
Có

661
TK

8.000.000
111

8.000.000

1.Ngày 2/01/2013 đơn vị nhận quyết định giao dự toán 800 tr đồng để
chi các hoạt động năm 2013, đơn vị rút 60 tr đồng từ dự toán nhập
quỹ tiền mặt.
Nợ
TK 008
800.000.000
Nợ
TK 111
60.000.000

Có

TK 461
60.000.000
Có
TK 008
60.000.000
8.Ngày 8/01/2013 đơn vị mua máy photocopy chuyên dụng có nguyên giá
80 tr thời gian vận hành chạy thử 10 ngày , đơn vị thanh toán từ nguồn kinh
phí dào tạo.
Nợ
TK
241 80.000.000
Có

TK

112

80.000.000

10.Ngày 18/1/2013 nghiệm thu mày photocopy đ ưa vào s ử
dụng cho hoạt động dự án.
Nợ

TK

Có

TK

211
241

80.000.000

80.000.000

Nợ
80.000.00

TK

Có
80.000.000

TK

662
466

1. Ngày 19/01/2013 cho nhân viên tạm ứng 9 tr bằng ti ền mặt đ ể t ổ
chức hội nghị.
Nợ

TK

312
Có TK

9.000.000
111

9.000.000
12.Ngày 4/3/2013 trích lập quỹ 10 tr từ khoản thu của đơn vị .
Nợ
TK
511
5000.000
có

TK

431

5000.000

4.Ngày 12/03/2013 đơn vị điều chuyển một xe ô tô cho đơn vị cấp dưới có
nguyên giá 500.000.000đ, xe đã khấu hao 30%.
Nợ
TK
466
350.000.000

Nợ

TK

214

150.000.000

Có

TK

211

500.000.000

1. Ngày 15/01/2013 chi tạm ứng cho nhân viên bằng ti ền m ặt 15tr.
Nợ
TK 312
15.000.000
Có
TK 111
15.000.000
13.Ngày 15/3/2013 đơn vị nhận 1 xe honda do cấp trên cấp có nguyên giá
27t...
1. Ngày 3/1/2013 chi l ng cho ng i lao đ ng 50 tr t d toán chi ươ ườ
ho t đ ng.
N TK 334 50.000.000
Có TK 461 50.000.000
Có TK 008 50.000.000
1. Đ n v nhân QĐ giao d toán chi th ngơ ườ xuyên năm 2013:
900tr
N TK 008 900.000.000
2. Đ n v rút 100 tr t ơ d toán nh p qu TM
N TK 111 100.000.000
Có TK 461 100.000.000
Có TK 008 100.000.000
4.Đ n v nh n gi y báo có t kho b c 60 tr t kho n thu s ơ
nghi p
N TK 112 60.000.000
Có TK 511
60.000.000
6. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng trong kỳ 13.000.000
N TK 661
13.000.000
Có TK 111
13.000.000
7. Nhận quyết định giao dự toán chi xây dựng cơ bản 700 tr
N TK 009 700.000.000
kế toán ngân sách - Trang 2
kế toán ngân sách - Người đăng: luthicamgiangkt6b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế toán ngân sách 9 10 70