Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi letam2211-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chapter 6
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
I.

Khái quát về nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán đầu tư

Chứng khoán đầu tư

sẵn sàng để bán

giữ đến ngày đáo hạn

Những chứng khoán được
ngân hàng quản lý trong

Những chứng khoán ngân hàng Những chứng khoán

danh mục tài sản để kinh

mua vào với mục đích đầu tư và ngân hàng có chủ ý và

doanh với dự định bán ra

sẵn sàng để bán (nhà quản trị có khả năng nắm giữ

trong

không có mục đích rõ ràng khi chứng khoán này đến

thời

gian

ngắn,

nhằm mục đích thu lợi

mua chứng khoán)

từ chênh lệch giữa giá mua

khi đáo hạn để hưởng
lãi suất.

& giá bán chứng khoán

 Chứng khoán nợ (kỳ
phiếu, trái phiếu)
 Chứng khoán vốn (cổ

Chứng khoán nợ




Chứng khoán vốn
 Số lượng đầu tư vào
DN dưới 20% quyền

khoán nợ.
Những chứng khoán



biểu quyết
Được niêm yết trên thị



trường chứng khoán
Đầu tư với mục tiêu dài

nhóm này không được

phiếu) được ngân hàng
mua với chiến lược
kinh

doanh,

không

nhằm mục đích kiểm
soát DN
Chứng khoán kinh doanh
không được dự thu lãi

Chỉ bao gồm chứng

hạn và có thể bán khi
có lợi ích kinh tế,
không có mục đích
kiểm soát DN

được phân loại vào
bán trước trước thời
điểm đáo hạn.

II.

Phương pháp kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Ví dụ 1: Tại Eximbank phát sinh các nghiệp vụ sau
a. Ngân hàng mua trái phiếu kho bạc, giá mua là 500 triệu đồng; mua cổ phiếu
doanh nghiệp A, giá mua là 1000 triệu đồng; mua cổ phiếu ACB, giá mua là 1500
triệu đồng (các chứng khoán trên đều mua với mục đích kinh doanh)
b. Ngân hàng nhận được lệnh chuyển Có từ ngân hàng nhà nước với nội dung:
tổ chức phát hành chi trả cổ tức là 55 triệu đồng.
c. Ngân hàng bán toàn bộ cổ phiếu ACB (nghiệp vụ a) với giá là 1400 triệu đồng.

a. Nợ TK 1411

Nợ TK 1412

Nợ TK 1413

Có TK 1011, 1113

Có TK 1011, 1113

Có TK 1011, 1113

500 triệu đồng

1000 triệu đồng

1500 triệu đồng

b. Nợ TK 1011, 1113 / Có TK 703: 55 triệu đồng
c. Nợ TK 1011: 1400 triệu đồng

Nợ TK 841: 100 triệu đồng

Có TK 1413: 1500 triệu đồng

Ví dụ 2: Tại Agribank phát sinh các nghiệp vụ sau
a. Ngân hàng mua trái phiếu phát hành theo mệnh giá. Tổng mệnh giá trái phiếu
ngân hàng mua là 5000 triệu đồng, lãi suất 8%/năm, thời hạn 2 năm, lãnh gốc
& lãi khi đến hạn theo phương pháp lãi đơn (ngân hàng mua trái phiếu với
mục đích đầu tư giữ đến hạn)
b. Các trái phiếu nghiệp vụ 1 đến hạn thanh toán, ngân hàng nhận được lệnh chuyển
Có từ ngân hàng nhà nước với nội dung: tổ chức phát hàn...
Chapter 6
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
I. Khái quát về nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán
Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán đầu tư
sẵn sàng để bán
Chứng khoán đầu tư
giữ đến ngày đáo hạn
Những chứng khoán được
ngân hàng quản trong
danh mục tài sản đ kinh
doanh với dự định bán ra
trong thời gian ngắn,
nhằm mục đích thu lợi
từ chênh lệch giữa giá mua
& giá bán chứng khoán
Những chứng khoán ngân hàng
mua vào với mục đích đầu
sẵn sàng đ bán (nhà quản trị
không mục đích ràng khi
mua chứng khoán)
Những chứng khoán
ngân hàng có chủ ý và
khả năng nắm giữ
chứng khoán này đến
khi đáo hạn đ ởng
lãi suất.
Chứng khoán nợ (kỳ
phiếu, trái phiếu)
Chứng khoán vốn (cổ
phiếu) được ngân hàng
mua với chiến lược
kinh doanh, không
nhằm mục đích kiểm
soát DN
Chứng khoán kinh doanh
không được dự thu lãi
Chứng khoán nợ
Chứng khoán vốn
Số lượng đầu vào
DN dưới 20% quyền
biểu quyết
Được niêm yết trên thị
trường chứng khoán
Đầu với mục tiêu dài
hạn thể bán khi
lợi ích kinh tế,
không mục đích
kiểm soát DN
Chỉ bao gồm chứng
khoán nợ.
Những chứng khoán
được phân loại vào
nhóm này không được
bán trước trước thời
điểm đáo hạn.
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN - Người đăng: letam2211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ & KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 9 10 523