Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 11647 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Chương thứ sáu

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán
tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín
dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản lý những
thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp.
6.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn
Khái niệm:
Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của
NHTM. Các NHTM nhận vốn từ những người gửi tiền, các chủ thể cho vay để
phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình nên nguồn vốn này được xem như một
khoản nợ của ngân hàng. Do vậy, nghiệp vụ huy động vốn còn được gọi là nghiệp
vụ tài sản nợ.
Vai trò:
Hoạt động huy động có một vai trò rất quan trong trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng và xã hội.
Đối với ngân hàng
Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn
vốn của ngân hàng, giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân
hàng vì nó là nguồn chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho nền
kinh tế. Do vậy, hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân
hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Có thể nói, hoạt động huy động
vốn góp phần giải quyết “đầu vào” của NHTM.
Đối với khách hàng
Hoạt động huy động vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm
làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng trong
tương lai. Mặt khác, hoạt động huy động vốn còn cung cấp cho khách hàng một
nơi an toàn để họ cất trữ và tích luỹ vốn tạm thời nhàn rỗi của mình.
Đối với xã hội
Quản lý được lượng tiền lưu thông trong xã hội.
Định hướng đầu tư cho các ngành kinh tế, cho từng vùng
Điều hoà vốn giữa những khách hàng có vốn và những khách hàng thiếu vốn
6.2. Hình thức huy động vốn:
 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi:

• Tiền gửi: bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn.
Tiền gửi không kỳ hạn ( tiền gửi thanh toán):
Loại tiền gửi này của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân
hàng với mục đích chính để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và tiêu dùng. Do vậy tài khoản này còn được gọi là tài khoản tiền gửi
thanh toán
Đặc điểm: người gửi tiền có thể gửi và rút tiền bất cứ lúc nào trong phạm vi
số dư tài khoản.Với tính chất linh hoạt của số dư và của người gửi tiền được
hưởng các tiện ích thanh toán, nên tiền gửi thanh toán thường không được ngân
hàng trả lãi hoặc được trả lãi nhưng ...
Chương thứ sáu
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức bản về công tác kế toán
tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín
dụng khác tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản những
thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp.
6.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn
Khái niệm:
Nguồn vốn huy động nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của
NHTM. Các NHTM nhận vốn từ những người gửi tiền, các chủ thể cho vay để
phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình nên nguồn vốn này được xem như một
khoản nợ của ngân hàng. Do vậy, nghiệp vụ huy động vốn còn được gọinghiệp
vụ tài sản nợ.
Vai trò:
Hoạt động huy động một vai trò rất quan trong trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng và xã hội.
Đối với ngân hàng
Nguồn vốn huy động nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn
vốn của ngân hàng, giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân
hàng nguồn chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho nền
kinh tế. Do vậy, hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân
hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. thể nói, hoạt động huy động
vốn góp phần giải quyết “đầu vào” của NHTM.
Đối với khách hàng
Hoạt động huy động vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm
làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo hội cho họ thể gia tăng tiêu dùng trong
tương lai. Mặt khác, hoạt động huy động vốn còn cung cấp cho khách hàng một
nơi an toàn để họ cất trữ và tích luỹ vốn tạm thời nhàn rỗi của mình.
Đối với xã hội
Quản lý được lượng tiền lưu thông trong xã hội.
Định hướng đầu tư cho các ngành kinh tế, cho từng vùng
Điều hoà vốn giữa những khách hàng có vốn và những khách hàng thiếu vốn
6.2. Hình thức huy động vốn:
Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi:
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 9 10 227