Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ

Được đăng lên bởi NGoc PHuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
1.1. Một số vấn đề nghiệp vụ ngân quỹ
Ngân quỹ hay tiền mặt ngân hàng bao gồm tiền mặt bằng đồng Việt Nam và tiền mặt
ngoại tệ để đáp ứng yêu cầu chi trả cho khách hàng cũng như cho bản thân ngân hàng.
Để quản lý tiền mặt kế toán sẽ phân chia tiền mặt thành tiền mặt tại đơn vị, tiền mặt tại
đơn vị báo sổ, tiền đang chuyển,… Hằng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tiền mặt tồn trong
quỹ thực tế và đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có
chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị
biện pháp xử lý chênh lệch. Tiền mặt phải được ngân hàng bảo quản trong kho, két tuyệt
đối an toàn.
1.2. Chứng từ hạch toán
-

Giấy nộp tiền

-

Phiếu thu, phiếu chi

-

Sec lĩnh tiền mặt, giấy lĩnh tiền mặt

1.3. Tài khoản sử dụng
1.3.1.

Tài khoản sử dụng
TK 101

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
TK 1011

Tiền mặt tại đơn vị

TK 1019

Tiền mặt đang vận chuyển

TK 103

Tiền mặt ngoại tệ
TK 1031

Ngoại tệ tại đơn vị

TK 1039

Ngoại tệ đang vận chuyển

TK 361

Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam
TK 3614

TK 461

1.3.2.

Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ sử lý
Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

Nội dung và kết cấu
o

Tài khoản 1011 – tiền mặt tại đơn vị( đồng VN)
Bên nợ: số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ

Bên có: số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ
SD nợ: số tiền mặt hiện tại quỹ nghiệp vụ
o

Tài khoản 1019 – tiền mặt đang vận chuyển
Bên nợ: số tiền xuất quỹ để vận chuyển đến đơn vị nhận tiền
Bên có: số tiền xuất quỹ đã vận chuyển đến đơn vị
SD nợ: số tiền mặt thuộc quỹ ở đơn vị đang trên đường vận chuyển

o

Tài khoản 1031 – tiền mặt ngoại tệ tại đơn vị
Bên nợ: giá trị ngoại tệ nhập quỹ
Bên có: giá trị ngoại tệ xuất quỹ
SD nợ: giá trị ngoại tệ hiện có tại quỹ

o

Tài khoản 1039 – ngoại tệ tại đơn vị
Bên nợ: giá trị ngoại tệ vận chuyển đến đơn vị nhận tiền
Bên có: giá trị ngoại tệ đã chuyển đến đơn vị nhận tiền
SD nợ: giá trị ngoại tệ ở đơn vị đang vận chuyển trên đường đi

1.4. Hạch toán
1.4.1.

Kế toán thu tiền mặt
Nợ TK 1011, 1031
Có TK 4211, 5191, 1113

1.4.2.

số tiền thu

Kế toán chi tiền mặt
Nợ TK 4211, 2111, 5191, 1113
Có TK 1011, 1031

1.4.3.

số tiền thu

số tiền chi
số tiền chi

Kế toán thừa, thiếu tiền mặt

1.4.3.1. Kế toán thừa tiền mặt: tồn quỹ thực tế > tồn quỹ trên sổ kế toán
-

Khi phát hiện thừa:

-

Nợ TK 1011, 1031

số tiền thừa quỹ

Có TK 461

số tiền thừa quỹ

Nếu tìm ra nguyên nhân do khách hàng nộp thừa
Nợ TK 461

số tiền thừa quỹ

Có TK 4211, 4221 nếu trả...
1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
1.1.Một số vấn đề nghiệp vụ ngân quỹ
Ngân quỹ hay tiền mặt ngân hàng bao gồm tiền mặt bằng đồng Việt Nam và tiền mặt
ngoại tệ để đáp ứng yêu cầu chi trả cho khách hàng cũng như cho bản thân ngân hàng.
Để quản lý tiền mặt kế toán sẽ phân chia tiền mặt thành tiền mặt tại đơn vị, tiền mặt tại
đơn vị báo sổ, tiền đang chuyển,… Hằng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tiền mặt tồn trong
quỹ thực tế và đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có
chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị
biện pháp xử lý chênh lệch. Tiền mặt phải được ngân hàng bảo quản trong kho, két tuyệt
đối an toàn.
1.2. Chứng từ hạch toán
- Giấy nộp tiền
- Phiếu thu, phiếu chi
- Sec lĩnh tiền mặt, giấy lĩnh tiền mặt
1.3.Tài khoản sử dụng
1.3.1. Tài khoản sử dụng
TK 101 Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
TK 1011 Tiền mặt tại đơn vị
TK 1019 Tiền mặt đang vận chuyển
TK 103 Tiền mặt ngoại tệ
TK 1031 Ngoại tệ tại đơn vị
TK 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
TK 361 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam
TK 3614 Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ sử lý
TK 461 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
1.3.2. Nội dung và kết cấu
o Tài khoản 1011 – tiền mặt tại đơn vị( đồng VN)
Bên nợ: số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ
Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ - Trang 2
Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ - Người đăng: NGoc PHuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ 9 10 44