Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6350 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương thứ năm

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng
trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương
pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin
rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.
5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng
5.1.1. Ý nghĩa tín dụng ngân hàng
Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong công tác kế toán ở các TCTD.
Cho vay là công việc rất lớn tạo ra lợi nhuận cho TCTD. Cho vay phải đảm bảo
thu hồi được nợ để trả cho bên vốn huy động và thu lãi để bù đắp được chi phí
đảm bảo hoạt động của TCTD. Ý nghĩa của hoạt động tín dụng ở các TCTD có thể
khái quát như sau:
Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân đồng thời qua
đó tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có đầy đủ vốn để sản xuất
kinh doanh và mở rộng lưu thông hàng hóa.
Thông qua số liệu của kế toán cho vay có thể biết được phạm vi, phương
hướng đầu tư, hiệu quả đầu tư của Ngân hàng vào các ngành kinh tế.
Kế toán cho vay theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị, qua đó
tăng cường khuyến khích cho vay vốn hay hạn chế cho vay đối với từng khách
hàng.
5.1.2. Nhiệm vụ tín dụng ngân hàng
Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu cho vay để đảm bảo vốn sản xuất
kinh doanh cho các tổ chức kinh tế và theo dõi chặt chẽ kỳ hạn Nợ, hạch toán thu
nợ kịp thời, tạo điều kiện tăng nhanh vòng vay vốn của tín dụng.
Giám sát tình hình cho vay và thu nợ, giúp lãnh đạo Ngân hàng có kế hoạch
và phương hướng đầu tư tín dụng ngày càng có hiệu quả hơn.
Bảo vệ tài sản của Ngân hàng và các đơn vị trong xã hội
Ngân hàng đầu tư một khối lượng lớn vốn tín dụng vào các ngành kinh tế.
Do đó để theo dõi chặt chẽ vốn cho vay, kế toán cho vay phải kiểm soát chính xác
các chứng từ có liên quan đến cho vay, thu nợ nhằm hạch toán kịp thời, đúng lúc
tránh thất thoát vốn của Ngân hàng và các đơn vị khác trong xã hội.
5.1.3. Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng

Nguyên tắc cho vay là các điều khoản được sử dụng để đảm bảo việc thực
hiện đúng theo yêu cầu đã ký kết. Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải
đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
- Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn như đã thoả thuận trong hợp đồng
tín dụng.
- Việc đảm bảo tiền vay phải thực hiện theo quy định của chính phủ và của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước.
- Cần có các biện pháp...
Chương thứ năm
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng
trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương
pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin
rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.
5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng
5.1.1. Ý nghĩa tín dụng ngân hàng
Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong công tác kế toán ở các TCTD.
Cho vay công việc rất lớn tạo ra lợi nhuận cho TCTD. Cho vay phải đảm bảo
thu hồi được nợ để trả cho bên vốn huy động thu lãi để đắp được chi phí
đảm bảo hoạt động của TCTD. Ý nghĩa của hoạt động tín dụng ở các TCTD có th
khái quát như sau:
Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân đồng thời qua
đó tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có đầy đủ vốn để sản xuất
kinh doanh và mở rộng lưu thông hàng hóa.
Thông qua số liệu của kế toán cho vay thể biết được phạm vi, phương
hướng đầu tư, hiệu quả đầu tư của Ngân hàng vào các ngành kinh tế.
Kế toán cho vay theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị, qua đó
tăng cường khuyến khích cho vay vốn hay hạn chế cho vay đối với từng khách
hàng.
5.1.2. Nhiệm vụ tín dụng ngân hàng
Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu cho vay để đảm bảo vốn sản xuất
kinh doanh cho các tổ chức kinh tế và theo dõi chặt chẽ kỳ hạn Nợ, hạch toán thu
nợ kịp thời, tạo điều kiện tăng nhanh vòng vay vốn của tín dụng.
Giám sát tình hình cho vay thu nợ, giúp lãnh đạo Ngân hàng kế hoạch
và phương hướng đầu tư tín dụng ngày càng có hiệu quả hơn.
Bảo vệ tài sản của Ngân hàng và các đơn vị trong xã hội
Ngân hàng đầu một khối lượng lớn vốn tín dụng vào các ngành kinh tế.
Do đó để theo dõi chặt chẽ vốn cho vay, kế toán cho vay phải kiểm soát chính xác
các chứng từ liên quan đến cho vay, thu nợ nhằm hạch toán kịp thời, đúng lúc
tránh thất thoát vốn của Ngân hàng và các đơn vị khác trong xã hội.
5.1.3. Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng
Kế toán nghiệp vụ tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán nghiệp vụ tín dụng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kế toán nghiệp vụ tín dụng 9 10 717