Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp

Được đăng lên bởi pingu93
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ TÀI
KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
MỞ ĐẦU:
1 Lý do chọn đề tài.
Về mặt lý luận
Về mặt thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3.Đối tượng nghiên cứu
4.Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn
6. Cấu trúc chuyên đề:
Chuyên đề gồm có….. trang bao gồm phần mở đầu và 3 chương:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI(15-20 trang)
1.1Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp:
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại
1.1.3 Nhiệm vụ
1.1.4Tổ chức công tác kế toán
1.2 Nội dung nguồn kinh phí tại đơn vị:
1.2.1 Nguồn kinh phí hoạt động
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP hoạt động (có thể bằng sơ đồ)
1.2.2 Nguồn kinh phí dự án
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP hoạt động (có thể bằng sơ đồ)
1.2.3 Nguồn kinh phí theo đơn hàng NN
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP dự án (có thể bằng sơ đồ)
1.2.4 NKP đã hinh thành TSCĐ
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP đã thành TSCĐ (bằng sơ đồ)
1.2.5 Tương tự cho nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn đầu tư XDCB và các quỹ tại doanh
nghiệp.
1

1.2.6 Kế toán thu chi
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán bằng sơ đồ.
Chương 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở ĐƠN VỊ
2.1 Khái quát sơ lược về đơn vị thực tập, những thuận lợi và khó khăn, kết quả sản xuất
kinh doanh trong những năm gần đây.
2.1.1 Đặc điểm tình hình chung tại đơn vị( 5-7 trang)
2.1.1.1Quá trình hình thành và phát triển đơn vị
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị:
-Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị (tên đơn vị, quyết định thành lập, đơn vị là
cơ quan hành chính thuần tuý hay đơn vị sự nghiệp có thu)
-Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của đơn vị (chỉ tiêu tổng số cán bộ
công nhân viên, quỹ lương….: lấy số liệu 3 năm gần đây)
2.1.1.3Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động của đơn vị
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động của đơn vị
2.1.2.2Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị:
a Đặc điểm chung
b. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị:
-Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại đơn vị
-Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại đơn vị
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị
-Vẽ sơ đ...
ĐỀ TÀI
KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
MỞ ĐẦU:
1 Lý do chọn đề tài.
Về mặt lý luận
Về mặt thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3.Đối tượng nghiên cứu
4.Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn
6. Cấu trúc chuyên đề:
Chuyên đề gồm có….. trang bao gồm phần mở đầu và 3 chương:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI(15-20 trang)
1.1Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp:
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại
1.1.3 Nhiệm vụ
1.1.4Tổ chức công tác kế toán
1.2 Nội dung nguồn kinh phí tại đơn vị:
1.2.1 Nguồn kinh phí hoạt động
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP hoạt động (có thể bằng sơ đồ)
1.2.2 Nguồn kinh phí dự án
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP hoạt động (có thể bằng sơ đồ)
1.2.3 Nguồn kinh phí theo đơn hàng NN
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP dự án (có thể bằng sơ đồ)
1.2.4 NKP đã hinh thành TSCĐ
- Tài khoản sử dụng (nêu nội dung, kết cấu)
- Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
- Trình tự hạch toán NKP đã thành TSCĐ (bằng sơ đồ)
1.2.5 Tương tự cho nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn đầu tư XDCB và các quỹ tại doanh
nghiệp.
1
kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp - Trang 2
kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp - Người đăng: pingu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp 9 10 872