Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội

Được đăng lên bởi Linh Luu Huyen
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cảm đoaan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo cáo thực
tập tốt nghiệp được thực hiện tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội,
không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về
sự cam đoan này
Hà Nội, ngày…. Tháng…. Năm
Sinh
viên
thực
hiện

1

CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG
BC

Báo Có

BH

Bảo hiểm

BN

Báo Nợ

CP

Cổ phần

DN

Doanh nghiệp

GTGT

Giá trị gia tăng

HĐ

Hóa đơn

NCK

Nhật ký chung

PXK

Phiếu xuất kho

SX-KD

Sản xuất kinh doanh

Tk

Tài khoản

TSCĐ

Tài sản cố định

UBND

Ủy ban nhân dân

2

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Sổ chi tiết TK 152...................................................................................................................66
Biểu mẫu 09: Sổ nhật ký chung................................................................................................72
Biểu mấu số 10: Sổ cái TK 152................................................................................................75

3

PHẦN MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đang có tốc độ tăng trưởng khá và ổn định so với các nước trong khu vực.
Là môi trường đầu tư thuận lợi cho các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, về các lĩnh vực tài
chính, tín dụng, khoa học công nghệ, dịch vụ …Thông qua đó c ác doanh nghiệp có điều kiện
sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu giúp nền kinh tế nước ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh
tế thị trường thế gới góp phần phát huy thế mạnh của nền kinh tế.
Trong đó các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương cũng có đóng góp không
nhỏ, với sự thuận lợi về tài nguyên, nhân công tại chỗ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
trong ngành xây lắp thì việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu là yếu tố vô cùng quan trọng.
Chất lượng công trình sẽ phụ thuộc phần lớn vào NVL. Cho nên tổ chức tốt công tác quản lý
và hạch toán nguyên vật liệu không những đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra thông suốt
tránh hư hao lãng phí, mà còn đảm bảo tính giá thành chính xác, từ đó định ra phương pháp
nhằm tiết kiệm chi phí tiến tới hạ giá thành sản phẩm.
Qua quan sát thực tế và thấy được tầm quan trọng NVL Em xin chọn đề tài: Tổ
chức kế toám nvl, ccdc tại công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội làm luận văn
thực tập của mình;
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội
Chương II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dân
Dụng Hà Nội
Chương III: một số nhận xét và kiến nghị về tổ chức công tác k...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cảm đoaan đây đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả số liệu trong báo cáo thực
tập tốt nghiệp được thực hiện tại công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Dân Dụng Nội,
không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về
sự cam đoan này
Hà Nội, ngày…. Tháng…. Năm
Sinh
viên
thực
hiện
1
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội - Người đăng: Linh Luu Huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội 9 10 300