Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần giày Thái Bình

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Qúa trình cụng nghiệp hoá, hiện đại hoá được nhà nước và Đảng ta xác
định là con đường tất yếu để tiến lờn dân giàu nước mạnh. Để thành cơng được
trong nền kinh tế của đất nước cũn gặp nhiều khỉ khăn thì đòi hỏi sự cố gắng vượt
bậc của nghành cơng nghiệp nói riêng và những nghành khác nói chung. Trong sự
nghiệp đổi mới, mọi thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển mà sản
xuất kinh doanh là hoạt động chủ yếu quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp sản
xuất. Từ đõy đặt vấn đề quan trọng là hiệu quả họat động của các doanh nghiệp
này. Trong cơ chế thị trường, viếc tồn tại và phát triển là vấn đề sống cũn đối với
doanh nghiệp , trong đó lợi nhuận ổn định là động lực chính hướng dẫn và thúc đẩy
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn cú được lợi nhuận, cơ chế
thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyân quan tâm đến chi
phí sản và giỏ thành sản phẩm. Đặc biệt là chi phí và cơng tác hạch toán nguyân vật
liệu, vỡ chi phí nguyân vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí tạo thành
sản phẩm. Do đó cơng tác kế toán nguyân vật liệu là một trong nhữngcơng tác trọng
tâm của kế toán các doanh nghiệp sản xuất
Xuất phát từ vấn đề nói trờn, thấy được tầm quan trọng của cơng tác kế toán
nguyân vật liệu ở các doanh nghiệp nói chung và cơng ty cổ phần giày Thái Bình
nói riêng, nờn em đã chọn đề tài: “ kế toán nguyân vật liệu tại cơng ty cổ phần giày
Thái Bình “để làm chuyân đề báo cáo thực tập.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
-Tìm hiểu cơng tác và ghi sổ kế toán về nguyân vật liệu tại cơng ty cổ
phần giày Thái Bình.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để hiểu hơn về cơng tác hạch
toán nguyân vật liệu, qua đó biết được cách áp dụng một số tài khoản đã học vào
thực tế.
Trang 1

- Hiểu được trình tự luân chuyển chứng từ, cách ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh liân quan đến nguyân vật liệu.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Về khụng gian:
Đề tài được thực hiện tại cụng ty cổ phần giày Thái Bình, thuộc địa bàn xó
An Bình , huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Số liệu phân tích đề tài từ 05/06/2007 đến
19/06/2007.
- Về thời gian:
Đề tài được thực hiện từ ngày 28/05/2007 đến ngày 07/07/2007.
IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Đề tài này được nghiân cứu theo phương pháp quan sát, theo dõi và tổng hợp
số liệu.
V. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ :
Gồm 4 phần
Phần I: Mở đầu
Phần II: Cơ sở dữ liệu
Phần III: Tổng quan và thực trạng nguyân vật liệu tại cơng ty
Phần IV:Kết luận và kiến nghị

Trang 2

PHẦN II.
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU
I...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Qúa trình cụng nghiệp hoá, hiện đại hoá được nhà nước Đảng ta xác
định con đường tất yếu đ tiến lờn dân giàu nước mạnh. Để thành ng được
trong nền kinh tế của đất nước cũn gặp nhiều khỉ khăn thì đòi hỏi sự cố gắng vượt
bậc của nghành cơng nghiệp nói riêng những nghành khác nói chung. Trong sự
nghiệp đổi mới, mọi thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển sản
xuất kinh doanh hoạt động chủ yếu quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp sản
xuất. Từ đõy đặt vấn đề quan trọng hiệu quả họat động của các doanh nghiệp
này. Trong chế thị trường, viếc tồn tại và phát triển vấn đ sống cũn đối với
doanh nghiệp , trong đó lợi nhuận ổn định động lực chính hướng dẫn thúc đẩy
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn được lợi nhuận, cơ chế
thị trường đòi hỏic doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyân quan tâm đến chi
phí sản và giỏ thành sản phẩm. Đặc biệt là chi phí và cơng tác hạch toán nguyân vật
liệu, vỡ chi phí nguyân vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí tạo thành
sản phẩm. Do đó cơng tác kế toán nguyân vật liệu là một trong nhữngcơng tác trọng
tâm của kế toán các doanh nghiệp sản xuất
Xuất phát từ vấn đề nói trờn, thấy được tầm quan trọng của cơng tác kế toán
nguyân vật liệu các doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần giày Thái Bình
nói riêng, nờn em đã chọn đề tài: kế toán nguyân vật liệu tại cơng ty cổ phần giày
Thái Bình “để làm chuyân đề báo cáo thực tập.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
-Tìm hiểu cơng tác ghi sổ kế toán về nguyân vật liệu tại cơng ty cổ
phần giày Thái Bình.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đ hiểu hơn về cơngc hạch
toán nguyân vật liệu, qua đó biết được cách áp dụng một số tài khoản đã học vào
thực tế.
Trang 1
kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần giày Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần giày Thái Bình - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần giày Thái Bình 9 10 942