Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ

Được đăng lên bởi duong-binh-nguyen
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 6863 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Chương 1
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ
1.

KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.1 Khái niệm
Nguyên vật liệu là những tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu
là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và
trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm
được sản xuất.
Đặc điểm nguyên vật liệu là: tham gia vào một chu kỳ sản xuất, thay đổi hình dáng ban đầu sau
quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra.
1.2 Nhiệm vụ kế toán
(1) Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp nguyên vật liệu trên
các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp.
(2) Tính toán và phân bổ chính xác, kịp thời trị giá nguyên vật liệu xuất, dùng cho các đối
tượng khác nhau.
(3) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ nguyên vật liệu, phát hiện kịp thời
các loại nguyên vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng và có biện pháp giải
phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế các thiệt hại.
(4) Thực hiện kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về nguyênvật liệu, tham
gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua, sử dụng nguyên vật liệu
2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1 Phân loại nguyên vật liệu
- Nếu căn cứ vào công dụng chủ yếu của nguyên vật liệu thì vật liệu chia làm các loại:
+ Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình
sản xuất để cấu tạo nên thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm.
+ Vật liệu phụ: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để nâng cao
chất lượng cũng như tính năng, tác dụng của sản phẩm và các loại vật liệu phục vụ cho quá trình
hoạt động và bảo quản các loại tư liệu lao động, phục vụ cho công việc lao động của công nhân.
+ Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu được dùng để tạo năng lượng phục vụ cho sự hoạt động
của các loại máy móc thiết bị và dùng trực tiếp cho sản xuất (nấu luyện, sấy ủi, hấp …)
+ Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại vật...
Chöông 1
KEÁ TOAÙN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG CUÏ - DUÏNG CUÏ
1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU
1.1 Khaùi nieäm
Nguyeân vaät lieäu laø nhöõng taøi saûn thuoäc nhoùm haøng toàn kho cuûa doanh nghieäp. Nguyeân vaät lieäu
laø moät trong nhöõng yeáu toá baûn cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh, tham gia thöôøng xuyeân vaø
tröïc tieáp vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm
ñöôïc saûn xuaát.
Ñaëc ñieåm nguyeân vaät lieäu laø: tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát, thay ñoåi hình daùng ban ñaàu sau
quaù trình söû duïng vaø chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo giaù trò cuûa saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra.
1.2 Nhieäm vuï keá toaùn
(1) Phaûn aùnh chính xaùc, kòp thôøi vaø kieåm tra chaët cheõ tình hình cung caáp nguyeân vaät lieäu treân
caùc maët: soá löôïng, chaát löôïng, chuûng loaïi, giaù trò vaø thôøi gian cung caáp.
(2) Tính toaùn vaø phaân boå chính xaùc, kòp thôøi trò giaù nguyeân vaät lieäu xuaát, duøng cho caùc ñoái
töôïng khaùc nhau.
(3) Thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän ñònh möùc döï tröõ nguyeân vaät lieäu, phaùt hieän kòp thôøi
caùc loaïi nguyeân vaät lieäu öù ñoïng, keùm phaåm chaát, chöa caàn duøng vaø coù bieän phaùp giaûi
phoùng ñeå thu hoài voán nhanh choùng, haïn cheá caùc thieät haïi.
(4) Thöïc hieän kieåm keâ vaät lieäu theo yeâu caàu quaûn lyù, laäp caùc baùo caùo veà nguyeânvaät lieäu, tham
gia coâng taùc phaân tích vieäc thöïc hieän keá hoaïch thu mua, söû duïng nguyeân vaät lieäu
2. PHAÂN LOAÏI VAØ TÍNH GIAÙ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU
2.1 Phaân loaïi nguyeân vaät lieäu
- Neáu caên cöù vaøo coâng duïng chuû yeáu cuûa nguyeân vaät lieäu thì vaät lieäu chia laøm caùc loaïi:
+ Nguyeân vaät lieäu chính: bao goàm caùc loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình
saûn xuaát ñeå caáu taïo neân thöïc theå vaät chaát, thöïc theå chính cuûa saûn phaåm.
+ Vaät lieäu phuï: bao goàm caùc loaïi vaät lieäu ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi vaät lieäu chính ñeå naâng cao
chaát löôïng cuõng nhö tính naêng, taùc duïng cuûa saûn phaåm vaø caùc loaïi vaät lieäu phuïc vuï cho quaù trình
hoaït ñoäng vaø baûo quaûn caùc loaïi tö lieäu lao ñoäng, phuïc vuï cho coâng vieäc lao ñoäng cuûa coâng nhaân.
+ Nhieân lieäu: bao goàm caùc loaïi vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå taïo naêng löôïng phuïc vuï cho söï hoaït ñoäng
cuûa caùc loaïi maùy moùc thieát bò vaø duøng tröïc tieáp cho saûn xuaát (naáu luyeän, saáy uûi, haáp …)
+ Phuï tuøng thay theá: bao goàm caùc loaïi vaät lieäu ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá, söûa chöõa caùc loaïi
taøi saûn coá ñònh laø maùy moùc, thieát bò, phöông tieän vaän taûi , truyeàn daãn.
+ Caùc loaïi vaät lieäu khaùc: bao goàm caùc vaät lieäu khoâng thuoäc nhöõng loaïi vaät lieäu ñaõ neâu treân nhö
bao bì ñoùng goùi saûn phaåm, pheá lieäu thu hoài ñöôïc trong quaù trình saûn xuaát vaø thanh lyù taøi saûn.
- Neáu caên cöù vaøo nguoàn cung caáp vaät lieäu thì vaät lieäu ñöôïc phaân thaønh.
+ Vaät lieäu mua ngoaøi
+ Vaät lieäu töï saûn xuaát
+ Vaät lieäu coù töø nguoàn khaùc (ñöôïc caáp, bieàu taëng, nhaän voán goùp …)
2.2 Phöông phaùp haïch toaùn nguyeân vaät lieäu
14
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ - Người đăng: duong-binh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ 9 10 669