Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán Nguyên Vật LiệuCông Cụ Dụng Cụ tại Công Ty Cổ Phần Phát triển Thủy Sản Huế

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoá luận tốt nghiệp

GVHD : Nguyễn Thị Song Toàn
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình phát triển
đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn
ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, một tập đoàn, một Công Ty nào lại
không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hóa nền kinh tế
thế giới, một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính. Tận dụng công nghệ nhằm làm
giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho tất cả những Doanh Nghiệp tham gia
vào guồng máy đó.
Việt Nam cũng không ngừng đối mới, đề hòa nhập với nền kinh tế thị trường thế giới
có nhiều loại hình Doanh Nghiệp đã xuất hiện. Do đó việc cạnh tranh giữa các Doanh
Nghiệp là điều tất yếu. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của
thị trường, các Doanh Nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho hợp lý,
phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra đến khi
thu hồi vốn về, bảo đảm thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước,
cải tiến đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Các
Doanh Nghiệp cần phải hoàn thiện các bước thật cẩn thận và nhanh chóng sao cho kết
quả đầu ra là cao nhất, với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức thu hút đối với người
tiêu dùng.
Đối với các Doanh Nghiệp sản xuất kinh doanh, yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá
trình sản xuất được tiến hàng bình thường liên tục đó là Nguyên Vật Liệu,Công Cụ
Dụng Cụ, yếu tố đầu vào, cơ sở tạo thàng hình thái vật chất cho sản phẩm.
Vì vậy vấn đề đặt ra cho các Doanh Nghiệp là phải hạch toán và quản lý đầy đủ, chính
xác Nguyên Vật Liệu,Công Cụ Dụng Cụ, phải đảm bảo cả ba yếu tố của công tác hạch
toán là: Chính xác, kịp thời và toàn diện.
Trong sản xuất kinh doanh, chính sách giá cả là yếu tố để đứng vững và chiến thắng
trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trường, mặt khác chỉ cần một sự biến động nhỏ về
chi phí Nguyên Vật Liệu,Công Cụ Dụng Cụ cũng có ảnh hưởng tới giá thành. Dưới
góc độ là một tài sản lưu động của Doanh Nghiệp và còn là một yếu tố đầu vào quan
trọng trong khâu sản xuất, Nguyên Vật Liệu bao gồm nhiều loại, nhiều thứ thường
SVTH : Đặng Thị Linh – Lớp : 11CDKT01 1

Khoá luận tốt nghiệp

GVHD : Nguyễn Thị Song Toàn

xuyên biến động. Vì vậy việc theo dõi và hạch toán Nguyên Vật Liệu,Công Cụ Dụng
Cụ là vô cùng cần thiết, nếu không quản lý một cách chặt chẽ sẽ gây ra những tổn thất
về mặt kinh tế, mặt k...
Khoá luận tốt nghiệp GVHD : Nguyễn Thị Song Toàn


 
!"#$%&'()*+ ,-.
/)''0*,1*2'*30'!4
0/!-#567!'+,17$
%*+8!44&$'/52-90:;!'
</)!<=)<>?:
&'@ 75
A:?B0C1%$D2&%$EF%
7$!4>?:(+):5>7&:4 >
?:!'$)56@4&' 0F4G#
EF >?:<+ E1&'!H
<,)< , <+)CIJ&1
@&1&$I<<2#K&E''L&91&%?'?%
<F1 I*0&"&': <+)M*53 
>?:<': I%2=2&'7
,<!')&% <&')!<=71&%F
"-N5
61&% >?:<+)-1KI<<I<,
<+)'IF!"97!'?"A2O:3039
>9391&'KM4' &2)<=5
A&2&)$P >?:!'<4 &',<!H#/
+ ?"A2O:3039>939<<I<<I1#0 4
 !'Q3/+ EF&''-:5
<+)-/  <!'1&&'G
4#KEFP R*I*J&$
/?"A2O:3039>939B7<M% '5>%
7*!'*'<!*#>?:&'D!'*1&',
S<+)?"A2O:I@$!4$F
SVTH : Đặng Thị Linh – Lớp : 11CDKT01 1
Kế toán Nguyên Vật LiệuCông Cụ Dụng Cụ tại Công Ty Cổ Phần Phát triển Thủy Sản Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán Nguyên Vật LiệuCông Cụ Dụng Cụ tại Công Ty Cổ Phần Phát triển Thủy Sản Huế - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Kế toán Nguyên Vật LiệuCông Cụ Dụng Cụ tại Công Ty Cổ Phần Phát triển Thủy Sản Huế 9 10 973