Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nợ phải trả có lời giải

Được đăng lên bởi Pé Xí
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32CHƢƠNG 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho
theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến
tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau:
I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ:
50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.
II. Số phát sinh trong tháng:
1. Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty Đông Hải,
đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.
2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT
10%) chưa trả tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài
thọ.
3. Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần
xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ).
4. Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1.
5. Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu
thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thuế.
6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT)
10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).
7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải
cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.
8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa
đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê
ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước
tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.
9. Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ không ai đòi, khoản tiền phải trả cho ông A là
1.000.000đ được tính vào thu nhập khác.
10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm
thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về
nhập kho.
Yêu cầu:



Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên.
Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với từng nhà cung cấp.

Bài giải

Email: thien_vodich_no01@yahoo.com

Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K321. Ngày 02/03
Nợ TK 152:
Nợ TK 133:
Có TK 331 (Đông Hải):

50.000.000
2.500.000
52.500.000

= 5.000 x 10.000

2. Ngày 05/03
Nợ TK 211:
Có TK 331 (VT 106):

16.500.000
16.500.000

Nợ TK 4312:
Có TK 4313:

16.500.000
16.500.000

3. Ngày 08/03
Nợ TK...
Trn Ngc Thin TCDN 07 K32 http://www.nhomsfr.com
Email: thien_vodich_no01@yahoo.com
CHƢƠNG 5 – K TOÁN N PHI TR
Bài 5.1: Công ty M np thuế GTGT theo phương pháp khấu tr, t chc kế toán hàng tn kho
theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến
tình hình thanh toán với người bán và ngưi nhn thầu như sau:
I. S đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng s 1 s dư Nợ:
50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm s Có: 80.000.000đ, ông A – s dư Có: 1.000.000đ.
II. S phát sinh trong tháng:
1. Ngày 02/03 nhp kho 5.000kg vt liệu X chưa thanh toán tin cho công ty Đông Hi,
đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.
2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo a đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT
10%) chưa tr tin ca ca hàng vi tính 106, dùng cho câu lc b do qu phúc lợi đài
th.
3. Ngày 08/03 nghim thu công trình nhà kho do công ty xây dng s 1 nhn thu (phn
xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ).
4. Ngày 10/03 chuyn TGNH thanh toán s tin còn n công ty xây dng s 1.
5. Ngày 12/03 chi tin mt thanh toán cho ca ng vi tính 106 sau khi tr chiết khu
thanh toán được hưởng 1% giá chưa thuế.
6. Ngày 20/03 nhp kho hàng hóa E mua chu ca công ty X theo hóa đơn (GTGT)
10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).
7. Ngày 24/03 ng trưc bng tin mt theo hợp đồng giao thu sa cha ln xe vn ti
cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.
8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mu phi tr cho sở khí Phú Thọ theo hóa
đơn bán ng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn b khuôn mẫu đã thuê
ngoài gia công vi giá thc tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng s dụng, ưc
tính phân b 18 tháng t tháng sau.
9. Ngày 28/03 công ty x s tin n không ai đòi, khoản tin phi tr cho ông A
1.000.000đ được tính vào thu nhp khác.
10. Cui tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long s tiền 5.500.000đ (gồm
thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật vẫn chưa v
nhp kho.
Yêu cu:
Trình bày bút toán ghi s các nghip v trên.
M s chi tiết theo dõi thanh toán vi tng nhà cung cp.
Bài gii
kế toán nợ phải trả có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán nợ phải trả có lời giải - Người đăng: Pé Xí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
kế toán nợ phải trả có lời giải 9 10 980