Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nợ phải trả

Được đăng lên bởi Hoalan Lovely
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Keá toaùn caùc khoûan phaûi thu phaûi traû noäi boä

Khaùi nieäm:
Caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû noäi boä phaûn
aùnh caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû giöõa ñôn vò
caáp treân vaø ñôn vò caáp döôùi hoaëc giöõa caùc ñôn
vò caáp döôùi. Trong ñoù :
- Caáp treân laø toång cty, cty phaûi laø DN SXKD ñoäc
laäp, khoâng phaûi laø cô quan quaûn lyù.
- Caáp döôùi laø caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhöng coù toå
chöùc keá toaùn rieâng.
2

 Phaân

bieät caùc loaïi quan heä noäi boä

- Quan heä Toång coâng ty– Coâng ty
thaønh vieân

- Quan heä Coâng ty – Ñôn vò tröïc thuoäc

- Quan heä Coâng ty meï - Coâng ty con

3

Quan heä Toång cty - cty thaønh vieân
TK 131,
331

Coâng ty A
(HTÑL)

Toång Coâng ty

Coâng ty B
(HTÑL)

Laäp
BCTC
toång hôïp

Coâng ty C
(HTÑL)

Ñôn vò tröïc thuoäc, haïch toaùn ñoäc laäp

4

Quan heä DN – Ñôn vò tröïc thuoäc
136,336…

Xí nghieäp X
(BPPT- toå chöùc
KT rieâng)

Coâng ty ABC

Xí nghieäp Y
(BPPT – HT
KT rieâng)

Laäp
BCTC
toång hôïp
Xöôûng Z (BP
phuï thuoäc HT baùo soå)

TK 136,336…
Ñôn vò tröïc thuoäc, haïch toaùn phuï thuoäc

5

Quan heä coâng ty meï- coâng ty con

(taäp ñoaøn goàm coâng ty meï vaø caùc coâng ty con)
Coâng ty Meï
70%

Coâng ty Con 1
(HTÑL)

60%

Coâng ty Con 2
(HTÑL)

Laäp
BCTC
hôïp nhaát
55%

Coâng ty Con 3
(HTÑL)

6

Quan heä Coâng ty – Ñôn vò tröïc thuoäc
Ñaëc ñieåm



Chæ coù 1 ñôn vò phaùp lyù coù traùch nhieäm laäp BCTC.
Ñôn vò trung taâm vaø boä phaän phuï thuoäc coù theå coù
nhöõng möùc phaân caáp keá toaùn khaùc nhau:
Hoaøn toaøn baùo soå
 Chæ coù baûng caân ñoái taøi khoaûn
 Coù baûng caân ñoái keá toaùn + Baùo caùo KQHÑKD
 Ñaày ñuû BCTC




BCTC cuûa DN ñöôïc laäp treân cô sôû toång hôïp baùo caùo
cuûa ñôn vò trung taâm vaø caùc boä phaän phuï thuoäc (tröø
caùc ñôn vò baùo soå)
7

•Taøi khoaûn söû duïng.
Caáp treân

TK 1361

TK 1368

TK 336

Caáp döôùi

TK 411

TK 336

TK 1368

TK 1361: Chæ sd ôû ÑV caáp treân trong quan heä caáp voán,
caáp döôùi khoâng söû duïng TK naøy
1368
Phaûi thu
noäi boä
Coøn ph/thu
noäi boä

Ñaõ thu
noäi boä

336
Ñaõ traû
noäi boä

Phaûi traû
noäi boä
Coøn ph/traû
noäi boä
8

• – Nguyeân taéc KT thanh toaùn noäi boä:
Cuoái kyø keá toaùn, phaûi kieåm tra, ñoái chieáu vaø
xaùc nhaän SPS, SD TK 136 “Phaûi thu noäi boä”
&TK 336 ”Phaûi traû noäi boä” vôùi caùc ñôn vò coù
quan heä theo töøng noäi dung thanh toaùn noäi boä.
Khi ñoái chieáu, neáu coù cheânh leäch, phaûi tìm
nguyeân nhaân vaø ñieàu chænh kòp thôøi.
Tieán haønh laäp Bieân baûn thanh toaùn buø tröø theo
töøng ñôn vò l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán nợ phải trả - Người đăng: Hoalan Lovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kế toán nợ phải trả 9 10 936