Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nợ vay

Được đăng lên bởi Hoalan Lovely
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 8:

Keá toaùn nôï vay
& döï phoøng phaûi traû

Nôï phaûi traû
laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh
nghieäp phaùt sinh töø caùc giao dòch
vaø söï kieän ñaõ qua maø doanh
nghieäp phaûi thanh toaùn töø caùc
nguoàn löïc cuûa mình
Phaân loaïi
theo thôøi haïn cuûa chu kyø kinh
doanh bình thöôøng cuûa doanh
nghieäp, Nôï phaûi traû phaân thaønh

Nôï ngaén haïn vaø Nôï daøi haïn

Nôï vay là
Khoản nợ xác định gần như chắc chắn
về giá trị và thời gian thanh toán.

Dự phòng phải trả là
Khoản nợ phải trả chưa chắc chắn về giá trị
hoặc thời gian thanh toán.



KT caùc khoaûn vay, nôï
KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN

KEÁ TOAÙN NÔÏ DAØI HAÏN ÑEÁN HAÏN TRAÛ

111,112
315
341,342
Traû nôï vay
Cuoái nieân ñoä KT,
chuyeån soá nôï daøi
haïn ñeán haïn traû
131,138,121,..
Thu nôï ñeå traû trong nieân ñoä KT
tieáp theo
nôï vay
311,341
Nôï phaûi traû
kyø naøy
Traû nôï baèng soá
tieàn vay môùi
4131,4132
ÑGLSDngoaïiteä(CL)
(CL )

KEÁ TOAÙN VAY DAØI HAÏN

111,112,131,…
341
211,213,2411, (133)
Traû nôï tröôùc haïn Vay ñeå mua TSCÑ
315
241 (133)
Traû nôï
Cuoái Chi phí ñaàu tö XDCB
ñeán haïn nieân ñoä
331
Thanh toaùn cho ñ
vò nhaän thaàu XDCB
4131,4132
ÑGLSDngoaïiteä(CL)
CL 

KEÁ TOAÙN NÔÏ DAØI HAÏN

111,112,131,…

342

212

Traû nôï tröôùc haïn Nôï goác Giaù trò TSCÑ
thueâ
thueâ TC
315
TC
(138)
Traû nôï Cuoái
ñeán haïn nieân ñoä

VAT(neáu nôï
goác goàm VAT)
4131,4132
ÑGLSDngoaïiteä(CL)
CL 



KT phaùt haønh traùi phieáu coâng ty

Traùi phieáu coâng ty

laø chöùng chæ vay nôï coù kyø haïn vaø coù laõi
do doanh nghieäp phaùt haønh

Phaùt haønh traùi phieáu coâng ty

giuùp doanh nghieäp huy ñoäng tieàn vay ñeå
môû roäng quy moâ SXKD vaø ñoåi môùi thieát
bò, coâng ngheä

 DN thanh toaùn cho traùi chuû:

Tieàn goác cuûa traùi phieáu (moät laàn khi ñeán haïn).
Tieàn laõi theo phöông thöùc: traû laõi tröôùc khi phaùt
haønh, hoaëc ñònh kyø (6 hoaëc 12 thaùng moät laàn),
hoaëc moät laàn cuøng tieàn goác traùi phieáu.



KT phaùt haønh traùi phieáu coâng ty
Laõi suaát
thò tröôøng
Traù
Traùii
phieá
phieáuu Khi
(Laõ
(Laõii phaùt
suaá
suaátt haønh
TP
TP
10%)
10%)

Giaù baùn
Traùi phieáu

8%
8%

Coù
Coù
phuï
phuï troä
troäii

10%
10%

Theo
Theo
meä
meännhh giaù
giaù

12%
12%

Coù
Coù
chieá
chieátt khaá
khaáuu

Nhaân toá aûnh höôûng ñeán Giaù baùn Traùi phieáu

Giaù
Phuï
baùn
Traùi thuoäc
phieáu

Laõi
suaát
thò
tröôøng

=/>/<
Laõi suaát
danh nghóa

- ñònh kyø
1 laàn khi
Phöông
Traû laõi ñaùo haïn
thöùc traû
1 laàn ngay
laõi
khi mua

3431 - MG TP

Thanh Trò giaù TP
toaùn TP phaùt haø...
Chöông 8:
Keá toaùn nôï vay
& döï phoøng phaûi traû
Kế toán nợ vay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán nợ vay - Người đăng: Hoalan Lovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Kế toán nợ vay 9 10 867