Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị

Được đăng lên bởi nguyennga4694
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Tên học phần: Kế toán quản trị Mã học phần: KT213304
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh
thương mại; Tài chính ngân hàng

LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM:
Câu 1: Khái niệm và nội dung cơ bản của kế toán quản trị?
Câu 2: Mục tiêu, nhiệm vụ của kế toán quản trị?
Câu 3: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
Câu 4: Nội dung, tác dụng của các chỉ tiêu: Lãi trên biến phí (Số dư đảm phí); Tỷ suất lãi trên
biến phí sử dụng trong kế toán quản trị?
Câu 5: Nội dung và ý nghĩa của các chỉ tiêu: Đòn bẩy kinh doanh; kết cấu chi phí; kết cấu mặt hàng.
Câu 6: Điểm hoà vốn và phương pháp xác định điểm hoà vốn?
Câu 7: Các ứng dụng mối quan hệ C-V-P vào quá trình ra quyết định kinh doanh?
Câu 8: Các hạn chế khi phân tích mối quan hệ C-V-P?
Câu 9: Các ứng dụng phân tích điểm hoà vốn trong việc ra quyết định kinh doanh?
Câu 10: Thế nào là thông tin thích hợp ? Thông tin không thích hợp? Đặc điểm thông tin thích
hợp cho quá trình quyết định?
LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM:
Câu 11: Nội dung, tác dụng của các cách phân loại chi phí trong kế toán quản trị ở doanh nghiệp?
Câu 12: Nội dung và ý nghĩa của các loại giá thành trong kế toán quản trị ở doanh nghiệp?
Câu 13: Phương pháp xây dựng các định mức chi phí sản xuất kinh doanh:
- Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Định mức chi phí nhân công trực tiếp.
- Định mức chi phí sản xuất chung
Câu 14: Nội dung, phương pháp lập dự toán về một số chỉ tiêu sau:
- Dự toán tiêu thụ

- Dự toán sản lượng sản xuất
- Dự toán chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí
sản xuất chung)
Câu 15: Nội dung, phương pháp lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
LOẠI CÂU HỎI 3 ĐIỂM:
Câu 16:
Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B. Giá thành đơn vị sản phẩm theo định mức là 6.200 đ,
chia làm 3 công đoạn sản xuất như sau:
Công đoạn 1:
-

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2.000đ

-

Chi phí chế biến công đoạn 1:

Cộng:

1.000đ

3.000đ

Công đoạn 2:
-

Giá trị bán thành phẩm công đoạn 1 chuyển sang: 3.000đ

-

Chi phí chế biến thuộc công đoạn 2:

Cộng:

1.200đ
4.200đ

Công đoạn 3:
-

Giá trị bán thành phẩm công đoạn 2 chuyển sang: 4.200đ

-

Chi phí chế biến thuộc công đoạn 3:

Cộng:

2.000đ
6.200đ

Trong tháng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh là 117.660.000đ kiểm kê sản phẩm cuối kỳ:
- Sản phẩm hoàn thành:

15.000 SP

- Sản phẩm dở dang thuộc công đoạn 1:

1.200 SP

- Sản phẩm dở d...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Tên học phần: Kế toán quản trị Mã học phần: KT213304
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh
thương mại; Tài chính ngân hàng
LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM:
Câu 1: Khái niệm và nội dung cơ bản của kế toán quản trị?
Câu 2: Mục tiêu, nhiệm vụ của kế toán quản trị?
Câu 3: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
Câu 4: Nội dung, tác dụng của các chỉ tiêu: Lãi trên biến phí (Số dư đảm phí); Tỷ suất lãi trên
biến phí sử dụng trong kế toán quản trị?
Câu 5: Ni dung và ý nghĩa ca các ch tiêu: Đòn by kinh doanh; kết cu chi phí; kết cấu mt hàng.
Câu 6: Điểm hoà vốn và phương pháp xác định điểm hoà vốn?
Câu 7: Các ứng dụng mối quan hệ C-V-P vào quá trình ra quyết định kinh doanh?
Câu 8: Các hạn chế khi phân tích mối quan hệ C-V-P?
Câu 9: Các ứng dụng phân tích điểm hoà vốn trong việc ra quyết định kinh doanh?
Câu 10: Thế nào là thông tin thích hợp ? Thông tin không thích hợp? Đặc điểm thông tin thích
hợp cho quá trình quyết định?
LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM:
u 11: Ni dung, tác dng ca các cách pn loại chi p trong kế toán quản tr doanh nghip?
Câu 12: Nội dung và ý nghĩa của các loại giá thành trong kế toán quản trị ở doanh nghiệp?
Câu 13: Phương pháp xây dựng các định mức chi phí sản xuất kinh doanh:
- Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Định mức chi phí nhân công trực tiếp.
- Định mức chi phí sản xuất chung
Câu 14: Nội dung, phương pháp lập dự toán về một số chỉ tiêu sau:
- Dự toán tiêu thụ
Kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quản trị - Người đăng: nguyennga4694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kế toán quản trị 9 10 488