Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc quèc gia hµ néi

Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ
TS. NguyÔn ThÞ Minh T©m

Gi¸o tr×nh

KÕ to¸n qu¶n trÞ

Hµ Néi, 2008

3

Lêi nãi ®Çu
KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi
chÝnh ®èi víi mçi quèc gia. KÕ to¸n cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n;
®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh; cung cÊp mét hÖ thèng th«ng tin
cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña c¸c ®èi t−îng ë c¶ trong vµ ngoµi doanh
nghiÖp. Nh− vËy, kÕ to¸n cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng chØ ®èi víi ho¹t ®éng tµi
chÝnh Nhµ n−íc, mµ cßn hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña b¶n
th©n doanh nghiÖp.
NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cña ViÖt Nam ®ang b−íc vµo thêi kú héi nhËp toµn diÖn víi nÒn
kinh tÕ thÕ giíi, vÊn ®Ò qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong c¬ chÕ míi nµy cµng trë nªn quan träng
h¬n bao giê hÕt. Trong lÜnh vùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ng−êi qu¶n lý ph¶i biÕt phèi hîp, tæ
chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh; kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp; ph©n tÝch,
®¸nh gi¸ vµ ra quyÕt ®Þnh nh»m chØ ®¹o vµ h−íng dÉn doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶
kinh tÕ cao nhÊt. Muèn vËy, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i n¾m v÷ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp th«ng qua sè liÖu do kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp; ®ång thêi ph¶i biÕt ph©n tÝch, ®¸nh
gi¸ ®Ò ra c¸c dù ¸n cho t−¬ng lai. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ m«n häc trang bÞ c¸c kiÕn thøc cÇn
thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ tæ chøc, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t vµ ra quyÕt
®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy, ®ång thêi cßn ®−a ra c¸c dù ®o¸n quan träng liªn quan
®Õn t−¬ng lai cña doanh nghiÖp.
KÕ to¸n qu¶n trÞ ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë c¸c n−íc tiªn tiÕn tõ mÊy chôc n¨m nay
nh−ng nã míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµi n¨m gÇn ®©y. CÇn ph¶i ®−a m«n häc nµy vµo
ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y chÝnh khãa cho sinh viªn c¸c ngµnh kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ doanh
nghiÖp, nh»m cung cÊp kiÕn thøc mét c¸ch toµn diÖn cho sinh viªn c¸c chuyªn ngµnh nµy.
Gi¸o tr×nh KÕ to¸n qu¶n trÞ nµy ®−îc t¸c gi¶ biªn so¹n dùa vµo c¸c tµi liÖu tham kh¶o ë
c¶ trong vµ ngoµi n−íc. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng, nh−ng lÇn ®Çu xuÊt b¶n, ch¾c ch¾n sÏ
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng nh−îc ®iÓm vµ thiÕu sãt c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. T¸c gi¶ rÊt
mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc.
Ch©n thµnh c¶m ¬n!
T¸c gi¶
TS. NguyÔn ThÞ Minh T©m.

4

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………
Ch−¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1
3

Kh¸i niÖm, nhiÖm vô vµ ®èi t−îng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ ……….....
3
§¹i häc quèc gia hµ néi
Trêng ®¹i häc kinh tÕ
TS. NguyÔn ThÞ Minh T©m
Gi¸o tr×nh
KÕ to¸n qu¶n trÞ
Hµ Néi, 2008
Kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quản trị - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán quản trị 9 10 214