Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị

Được đăng lên bởi HaTi SuKem
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 32+33: Tại một doanh nghiệp sản xuất, áp dụng phân bổ chi phí SXC theo số giờ máy
hoạt động, trong kỳ kế toán có tài liệu như sau:
1. Biến phí SXC phân bổ theo số giờ máy hoạt động: 1,5 ngđ/giờ, trong đó:
− Chi phí lao động phụ
: 0,8 ngđ/giờ
− Chi phí dầu mỡ
: 0,3 ngđ/giờ
− Chi phí năng lượng
: 0,4 ngđ/giờ
2. Định phí SXC dự kiến phát sinh trong kỳ:
− Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 160.000 ngđ
− Khầu hao TSCĐ: 100.000 ngđ
− Chi phí mua bảo hiểm nhà xưởng: 40.000 ngđ
3. Kế hoạch sản xuất trong kỳ là 25.000 sp, với định mức số giờ máy hoạt động để sản
xuất 1 sản phẩm là 2 giờ.
4. Trong kỳ, doanh nghiệp đã sử dụng 42.000 giờ máy để sản xuất 20.000 sp, biến phí
SXC thực tế được ghi nhận:
− Chi phí lao động phụ
: 36.000 ngđ
− Chi phí dầu mỡ
: 10.000 ngđ
− Chi phí năng lượng
: 22.000 ngđ
Định phí SXC thực tế được ghi nhận:
− Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 172.000 ngđ
− Khầu hao TSCĐ:
100.000 ngđ
− Chi phí mua bảo hiểm nhà xưởng:
36.000 ngđ
Yêu cầu:
1. Lập dự toán linh hoạt chi phí SXC với các mức độ hoạt động: 30.000 giờ; 40.000 giờ;
50.000 giờ và 60.000 giờ
2. Phân tích biến động của biến phí SXC
3. Phân tích biến động của định phí SXC.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Bài 32+33
Câu 1:
DỰ TOÁN LINH HOẠT VỀ CHI PHÍ SXC
Đơn CPSXC ở các mức độ hoạt động (giờ máy)
40.000
50.000
60.000
giá 30.000
I. Phần biến phí
- Lao động phụ
- Dầu mỡ
- Năng lượng
(+) biến phí SXC:
II. Phần định phí
- Lương quản lý PX
- Khấu hao
- Bảo hiểm
(+) định phí SXC:
III. Cộng chi phí SXC

0,8
0,3
0,4
1,5

24.000
9.000
12.000
45.000

32.000
12.000
16.000
60.000

40.000
15.000
20.000
75.000

48.000
18.000
24.000
90.000

160.000
100.000
40.000
300.000
345.000

160.000
100.000
40.000
300.000
360.000

160.000
100.000
40.000
300.000
375.000

160.000
100.000
40.000
300.000
390.000

Câu 2: Từ các dữ liệu đề bài cho ta lập bảng tính sau:
Biến phí SXC của 20.000sp
Biến động
Khoản mục CP
H0 r0
H1 r0
H1 r1
Tổng N.Suất Chi phí
- Lao động phụ
32.000
33.600 36.000 + 4.000 + 1.600 + 2.400
- Dầu mỡ
12.000
12.600 10.000 – 2.000 + 600 – 2.600
- Năng lượng
16.000
16.800 22.000 + 6.000 + 800 + 5.200
Tổng cộng: 60.000
63.000 68.000 + 8.000 + 3.000 + 5.000
Nhận xét:
1. Theo tính toán trên cho thấy tổng biến phí SXC thực tế tăng so với dự toán là: 68.000
– 60.000 = + 8.000, trong đó:
− Lao động phụ tăng
: + 4.000
− CP dầu mỡ giảm
: – 2.000
− CP năng lượng tăng
: + 6.000
2. Những sự biến động trên phụ thuộc vào 2 biến động sau:
− Biến động năng suất (lượng): do số giờ thực tế sử dụng tăng so...
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 32+33: Tại một doanh nghiệp sản xuất, áp dụng phân bổ chi phí SXC theo số giờ máy
hoạt động, trong kỳ kế toán có tài liệu như sau:
1. Biến phí SXC phân bổ theo số giờ máy hoạt động: 1,5 ngđ/giờ, trong đó:
Chi phí lao động phụ : 0,8 ngđ/giờ
Chi phí dầu mỡ : 0,3 ngđ/giờ
Chi phí năng lượng : 0,4 ngđ/giờ
2. Định phí SXC dự kiến phát sinh trong kỳ:
Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 160.000 ngđ
Khầu hao TSCĐ: 100.000 ngđ
Chi phí mua bảo hiểm nhà xưởng: 40.000 ngđ
3. Kế hoạch sản xuất trong kỳ là 25.000 sp, với định mức số giờ máy hoạt động để sản
xuất 1 sản phẩm là 2 giờ.
4. Trong kỳ, doanh nghiệp đã sử dụng 42.000 giờ máy để sản xuất 20.000 sp, biến phí
SXC thực tế được ghi nhận:
Chi phí lao động phụ : 36.000 ngđ
Chi phí dầu mỡ : 10.000 ngđ
Chi phí năng lượng : 22.000 ngđ
Định phí SXC thực tế được ghi nhận:
Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 172.000 ngđ
Khầu hao TSCĐ: 100.000 ngđ
Chi phí mua bảo hiểm nhà xưởng: 36.000 ngđ
Yêu cầu:
1. Lập dự toán linh hoạt chi phí SXC với các mức độ hoạt động: 30.000 giờ; 40.000 giờ;
50.000 giờ và 60.000 giờ
2. Phân tích biến động của biến phí SXC
3. Phân tích biến động của định phí SXC.
Kế toán quản trị - Trang 2
Kế toán quản trị - Người đăng: HaTi SuKem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán quản trị 9 10 798