Ktl-icon-tai-lieu

kế toán quản trị

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quiz 01
I. Hãy xem xét các câu sau đúng hay sai:
1. Kế toán quản trị (KTQT) cung cấp thông tin một cách bình đẳng cho các cổ đông và cho các nhà quản
trị của công ty.
2. Các bước để thực hiện các mục tiêu của một tổ chức được vạch ra qua việc lập kế hoạch chiến lược.
3. Trong thực tế việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện không liên quan đến
việc ra quyết định.
4. Đánh giá hoạt động là một phần quan trọng của chức năng kiểm soát của quản lý.
5. Tất cả những thông tin mà các nhà quản trị cần biết đều được hệ thống kế toán cung cấp.
6. KTQT tập trung nhiều vào từng bộ phận cụ thể của doanh nghiệp hơn là xem xét doanh nghiệp một
cách tổng thể.
7. Cả KTQT và KTTC đều phải tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
8. KTQT quan tâm nhiều đến sự chính xác của các số liệu hơn là KTTC.
9. KTQT được vận dụng từ nhiều các môn khoa học khác.
10. KTQT chủ yếu hướng vào quá khứ hơn là tương lai.
11. Cả KTQT và KTTC đều bắt buộc phải có trong mỗi tổ chức.
12. Cả KTQT và KTTC đều cùng dựa vào một hệ thống thông tin kế toán.
13. Cả KTQT và KTTC đều tập trung vào việc cung cấp thông tin cho nội bộ doanh nghiệp.
14. Nhìn chung các nhà quản trị cần các thông tin chi tiết về các nghiệp vụ hơn là các thông tin tổng hợp
được rút ra từ các sổ sách kế toán.
15. KTQT giúp các nhà quản lý quyết định cách thức sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp.
16. Báo cáo do KTQT lập đáp ứng cả yêu cầu kịp thời và phù hợp với các quyết định của nhà quản lý.
17. Các báo cáo của KTTC và KTQT phục vụ cùng một đối tượng quan tâm.
18. KTTC liên quan đến việc các báo cáo kế toán sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hành vi của các nhà quản
lý.
19. KTQT có thể lập các báo cáo cho kỳ 3 hoặc 5 năm.
20. Các báo cáo KTTC là các báo cáo có mục đích tổng quát.
21. Kiểm soát quản lý đề cập chủ yếu đến việc thiết lập giới hạn chi tiêu tối đa cho doanh nghiệp.
22. So sánh với các báo cáo kế toán quản trị điểm hình, các báo cáo kế toán tài chính có thể chỉ tập trung
vào kết quả thực tế của kỳ kinh doanh vừa qua.
23. Không có sự khác biệt quan trọng nào về mặt khái niệm giữa kế toán quản trị cho các đơn vị sản xuất
và các đơn vị dịch vụ.
24. Một trong những trở ngại của nhân viên kế toán quản trị chuyên nghiệp là do nghề nghiệp tập trung vào
phạm vi hẹp nên rất ít người được đề bạt lên các vị trí quản lý cấp cao trong đơn vị.
25. Một trong những thuận lợi của nhân viên kế toán quản trị chuyên nghiệp là nghề này là một trong số ít
nghề có tính ổn định, các kỹ thuật học được h...
Bài tập bổ sung KTQT I năm học 2014
1
Quiz 01
I. Hãy xem xét các câu sau đúng hay sai:
1. Kế toán quản trị (KTQT) cung cấp thông tin một cách bình đẳng cho các cđông cho các nhà quản
trị của công ty.
2. Các bước để thực hiện các mục tiêu của một tổ chức được vạch ra qua việc lập kế hoạch chiến lược.
3. Trong thực tế việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm soát việc thực hiện không liên quan đến
việc ra quyết định.
4. Đánh giá hoạt động là một phần quan trọng của chức năng kiểm soát của quản lý.
5. Tất cả những thông tin mà các nhà quản trị cần biết đều được hệ thống kế toán cung cấp.
6. KTQT tập trung nhiều vào từng bộ phận cụ thể của doanh nghiệp hơn xem xét doanh nghiệp một
cách tổng thể.
7.
Cả KTQT và KTTC đều phải tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
8. KTQT quan tâm nhiều đến sự chính xác của các số liệu hơn là KTTC.
9. KTQT được vận dụng từ nhiều các môn khoa học khác.
10. KTQT chủ yếu hướng vào quá khứ hơn là tương lai.
11. Cả KTQT và KTTC đều bắt buộc phải có trong mỗi tổ chức.
12. Cả KTQT và KTTC đều cùng dựa vào một hệ thống thông tin kế toán.
13. Cả KTQT và KTTC đều tập trung vào việc cung cấp thông tin cho nội bộ doanh nghiệp.
14. Nhìn chung các nhà quản trị cần các thông tin chi tiết về các nghiệp vụ hơn các thông tin tổng hợp
được rút ra từ các sổ sách kế toán.
15.
KTQT giúp các nhà quản lý quyết định cách thức sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp.
16. Báo cáo do KTQT lập đáp ứng cả yêu cầu kịp thời và phù hợp với các quyết định của nhà quản lý.
17. Các báo cáo của KTTC và KTQT phục vụ cùng một đối tượng quan tâm.
18. KTTC liên quan đến việc c báo cáo kế toán sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hành vi của các nhà quản
lý.
19. KTQT có thể lập các báo cáo cho kỳ 3 hoặc 5 năm.
20. Các báo cáo KTTC là các báo cáo có mục đích tổng quát.
21.
Kiểm soát quản lý đề cập chủ yếu đến việc thiết lập giới hạn chi tiêu tối đa cho doanh nghiệp.
22. So sánh với các báo cáo kế toán quản trị điểm hình, các báo cáo kế toán tài chính thể chỉ tập trung
vào kết quả thực tế của kỳ kinh doanh vừa qua.
23. Không sự khác biệt quan trọng nào về mặt khái niệm giữa kế toán quản trị cho các đơn vị sản xuất
và các đơn vị dịch vụ.
24. Một trong những trở ngại của nhân viên kế toán quản trị chun nghiệp là do nghề nghiệp tập trung vào
phạm vi hẹp nên rất ít người được đề bạt lên các vị trí quản lý cấp cao trong đơn vị.
25. Một trong những thuận lợi của nhân viên kế toán quản trị chuyên nghiệp nghề y là một trong số ít
nghề có tính ổn định, các kỹ thuật học được hôm nay, 10 năm sau vẫn có thể sử dụng được.
II. Chọn câu trả lời đúng
1. Chức năng kiểm soát được thực hiện bởi: (1) các kế toán viên; (2) các nhà quản lý
(3) các kiểm toán viên nội bộ (4) hệ thống kế toán
2. Đối với kế toán quản trị, khó khăn chỉ trong các đơn vị dịch vụ không phải là: (1) nhiều lao
động (2) sản phẩm đầu ra đa dạng (3)khó xác định sản phẩm đầu ra (4) không câu nào đúng
3. Người phụ trách kế toán quản trị trong đơn vị thể được như ai trên một con tàu: (1) thuyền
trưởng (2) kỹ sư vận hành máy (3) đầu bếp (4) Hoa tiêu (5) thuyền phó
_________________________________________________________________________
kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán quản trị - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
kế toán quản trị 9 10 530