Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi lechinh8888
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3225 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MỸ

1.1.1. Khái niệm kế toán
Liên đoàn quốc tế về kế toán đã có định nghĩa cơ bản về kế toán: “Kế
toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp và đánh giá các loại hoạt
động kinh tế thông qua chỉ tiêu tiền tệ và dựa trên các nguyên tắc cơ bản
tiêu chuẩn có tính hệ thống”.
Theo hiệp hội AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế
toán Mỹ): “Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin
kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định
kinh doanh”.
1.1.2. Mục đích của kế toán
- Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định
kinh tế, xã hội và diễn đạt được khả năng, trách nhiệm và cương vị quản lý.
- Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả tổ
chức và lãnh đạo.
1.1.3. Đặc điểm cơ bản của kế toán Mỹ
a) Đơn vị tiền tệ sử dụng
Đơn vị tiền tệ sử dụng là USD ($).
Cách viết đơn vị tiền tệ: 1,000 USD.
b) Hệ thống tài khoản kế toán
- Khái niệm: Tài khoản là phương pháp phân loại đối tượng kế toán theo nội
dung kinh tế.
- Hệ thống tài khoản kế toán: Là tài khoản bằng chữ.

1

Gồm 5 loại tài khoản sau: TK phản ánh Tài sản; TK phản ánh Nợ phải
trả; TK phản ánh Vốn chủ sở hữu; TK phản ánh Doanh thu; TK phản ánh
Chi phí.
+) Tài khoản tạm thời : Tài khoản tạm thời là những tài khoản không
có số dư cuối kỳ, do vào mỗi cuối kỳ kế toán thực hiện bút toán khoá sổ.
Trong đó Tài khoản doanh thu, chi phí, rút vốn, xác định kết quả là những
tài khoản tạm thời.
+) Tài khoản thường xuyên: Tài khoản thường xuyên là những tài
khoản mà số dư cuối kỳ của nó sẽ được giữ lại làm số dư cho đầu kỳ
sau.Trong đó nhóm Tài khoản tài sản, tài khoản phản ánh nợ phải trả, Tài
khoản vốn là tài khoản thường xuyên.
+) Kết cấu tài khoản Tài sản
Tài sản
XXX

XXX

+) Kết cấu tài khoản Nguồn vốn
Nguồn vốn
XXX

XXX

+) Kết cấu tài khoản trung gian
Xác định kết quả
Chi phí

Chi phí

Doanh thu

2

Doanh thu

+) Kết cấu tài khoản Rút vốn chủ sở hữu
Rút vốn chủ sở hữu

c) Kỳ kế toán
Kỳ kế toán không cố định theo năm dương lịch. Thông thường thời
điểm kết thúc một niên độ kế toán được chọn là lúc không đúng thời vụ hay
việc buôn bán, kinh doanh ế ẩm nhằm mục đích kiểm tra dễ dàng.
d) Đối tượng kế toán
Kế toán Mỹ phân chia các đối tượng kế toán thành 3 loại sau:
+ Tài sản: Là những thứ có giá trị mà doanh nghiệp đang có quyền sở
hữu. Tài sản cũng được coi là nguồn lực của doanh nghiệp. Các tài sản có
giá trị bởi chúng có thể được sử dụng hoặc đổi ch...
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MỸ
1.1.1. Khái niệm kế toán
Liên đoàn quốc tế về kế toán đã định nghĩa bản về kế toán: Kế
toán nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp đánh giá các loại hoạt
động kinh tế thông qua chỉ tiêu tiền t dựa trên các nguyên tắc bản
tiêu chuẩn có tính hệ thống”.
Theo hiệp hội AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế
toán Mỹ): “Kế toán quá trình nhận biết, đo lường truyền đạt thông tin
kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá đưa ra quyết định
kinh doanh”.
1.1.2. Mục đích của kế toán
- Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định
kinh tế, xã hội và diễn đạt được khả năng, trách nhiệm và cương vị quản lý.
- Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả tổ
chức và lãnh đạo.
1.1.3. Đặc điểm cơ bản của kế toán Mỹ
a) Đơn vị tiền tệ sử dụng
Đơn vị tiền tệ sử dụng là USD ($).
Cách viết đơn vị tiền tệ: 1,000 USD.
b) Hệ thống tài khoản kế toán
- Khái niệm: Tài khoản là phương pháp phân loại đối tượng kế toán theo nội
dung kinh tế.
- Hệ thống tài khoản kế toán: Là tài khoản bằng chữ.
1
Kế toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quốc tế - Người đăng: lechinh8888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Kế toán quốc tế 9 10 421