Ktl-icon-tai-lieu

kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi Kim Chi Soan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp đề thi Kế toán quốc tế 3tc kỳ 3 năm 2013
(Ngày thi 17/12/2013)
Đề 1
1, Nêu VD về trao đổi TSCĐ tương tự và k tương tự, đkhoản các NV trên.
Ptích ảnh hưởng của các NV đó tới KH TSCĐ của DN
2. Giống bài 48 sbt, đkhoản và p/ánh vào TK kể cả các bút toán điều chỉnh
và khóa sổ
3. Dựa vào kq câu 2 lập BCĐKT
4. Dựa vào câu 2, nếu đến hạn mà KH chưa thanh toán thương phiếu thì
định khoản thế nào?
Đề 2
câu 1 : nêu phương pháp kế toán thương phiếu phải thu lãi tính riêng và
nêu ví dụ
câu 2: tương tự bài 47, 48 định khoản và phản ánh vào tài khoản
câu 3: dựa vào kết quả câu 2 lập báo cáo thu nhập
câu 4: dựa vào nghiệp vụ câu 2, mang thương phiếu phải thu đi chiết khấu

...
Tổng hợp đề thi Kế toán quốc tế 3tc kỳ 3 năm 2013
(Ngày thi 17/12/2013)
Đề 1
 !
"#$% &'()%
*!+,-./0-12 (3 -4 5
&0
6!78*9:1;(
.!8*<<=>() 1<?
@<A
Đề 2
8B11 1< 1<19C#
#DE
8*B-.F./@1 
86BD<78*9:1-  :1
8.BDG1E8*>1<1<H
kế toán quốc tế - Người đăng: Kim Chi Soan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kế toán quốc tế 9 10 479