Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi hothithu91-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LOGO

KẾ TOÁN QUỐC TẾ
SỰ ĐA DẠNG CỦA HTKT VÀ XU
HƯỚNG HÒA HỢP HỘI TỤ KẾ TOÁN
QUỐC TẾ ĐỨC.

LOGO

THÀNH VIÊN.
1.

2.

Hồ Thị Thu

Đỗ Thị Hồng Nhung

6. Lương Thị Thủy
7. Lê Đại Dương

3. Dương Vũ Thanh Hằng

8. Đỗ Thị Hồng

4. Nguyễn Thị Thanh

9. Nguyễn Thị Hằng

5. Nguyễn Thị Nhâm

LOGO

NỘI DUNG
HỆ THỐNG KẾ TOÁN ĐỨC

Sự hình thành
và phát triển

Những yếu tố
ảnh hưởng

Đặc điểm

Quá trình
hòa hợp
và hội tụ

1. Sự hình thành và phát triển của
hệ thống kế toán Đức.
–

LOGO

Cộng hòa Liên Bang Đức.
1. Diện tích:357.021km2
2. Dân số:757.600 (con số
ước lượng đến 2010)
3. Dân tộc:Người Đức
(91,5%); người Thổ Nhĩ Kỳ
(2,4%); các dân tộc khác
(6,1%).
4. Tôn giáo:Đạo Tin lành
(34%), Đạo Thiên chúa
(34%), Đạo Hồi (1,7%), tôn
giáo khác hoặc không xác
định (26,3%).
5. Nền kinh tế tăng trưởng
cao.

1. Sự hình thành và phát triển của
hệ thống kế toán Đức.
báo cáo IFRS bắt buộc
Từ năm 2004 đến nay
Hủy bỏ quy định.
Từ năm 1998 - 2004
Áp dụng ghi sổ kép.
Từ1993 - 1998
1884: Luật KT ban hành, 1898:
Luật TM được thông qua
Từ năm 1884 – 1993
Manh nha hình thành kế toán
Thế kỉ thứ 7

LOGO

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới
HTKT Đức

LOGO

Chính trị:

Ở Đức, nguyên tắc KT được coi là quy tắc pháp lý và không tiêu
chuẩn chuyên nghiệp. Các nguyên tắc KT được hệ thống hóa, trong đó có tính
chất thay vì nói chung, giải thích và tiếp tục phát triển bởi các tòa án.
kết nối giữa các quy tắc kế toán và phân
phối cho các cổ đông => ảnh hưởng nặng
về hình
bản chất
của kế
Đứctriển của HTKT.
địnhnềsự
thành
vàtoán
phát

Đầu TK
XIX

=> Chính trị quyết
Khi chính trị thay đổi cũng làm HTKT thay đổi theo. .

pháp luật thay đổi => ảnh hưởng đến các
yêu cầu kế toán trong lĩnh vực tài chính và
Các
công ty lần đầu tiên áp dụng
việc hoạt
động.
Trong TK
nguyên tắc KT quốc tế được chấp
XIX
nhận => Loại bỏ gánh nặng của việc
phải chuẩn bị 2 loại BCTC.
1998

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới
HTKT Đức
Kinh
tế:

LOGO

Hệ thống kinh tế được thiết lập và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của hệ
thông chính trị. Khi chính trị ổn đinh, kinh tế đóng vai trò là yếu tố ảnh
hưởng quan trọng nhất tới HTKT.

- Cuối những năm 1980, cuộc tranh luận về tình hình kế toán quốc tế
ở Đức đã được thúc đẩy => pháp luật liên quan đến xóa đói giảm
huy động vốn được ban hành=> cho phép các nhóm đứng đầu là
các công ty có cổ phiếu niêm yết (như các công ty chứng khoán)
chuẩn bị các báo cáo hợp nhất theo chuẩn mực kế toán quốc tế
công nhận, cụ thể là IAS hoặc US GAAP.
- Khủng hoảng kinh tế những năm 1920 ảnh hưởng mạnh mẽ đến
nhận th...
LOGO
KẾ TOÁN QUỐC TẾ
SỰ ĐA DẠNG CỦA HTKT VÀ XU
HƯỚNG HÒA HỢP HỘI TỤ KẾ TOÁN
QUỐC TẾ ĐỨC.
Kế toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quốc tế - Người đăng: hothithu91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kế toán quốc tế 9 10 875