Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Lê Hoàng Anh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
BÀI 2.1
Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ, có số dư đầu kỳ như sau:
TK 111: 100.000.000đ.
TK 112: 320.000.000đ
TK 113: 0đ
Trong kỳ có tình hình như sau:
1.
Mua hàng hoá nhập kho có giá mua chưa thuế trên hoá đơn GTGT là 18.000.000đ, thuế
suất GTGT 10%, thanh toán ngay bằng tiền mặt.
2.
Chi TGNH mua 1.000 cổ phiếu thương mại, giá mua chưa thuế 40.000đ/CP, lệ phí giao
dịch 500đ/CP.
3.
Bán hàng hoá đã mua ở nghiệp vụ 1, giá bán chưa thuế ghi trên hóa đơn 20.000.000đ,
thuế GTGT 10%, tiền chưa thu. Chi phí vận chuyển hàng hoá đem bán 330.000đ bao gồm
cả thuế (thuế GTGT 10%) trả bằng tiền mặt.
4.
Đem tiền mặt gởi vào Ngân hàng 40.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
5.
Nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn bằng tiền mặt 2.000.000đ.
6.
Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền gởi ở nghiệp vụ 4.
7.
Chi tiền mặt nộp phạt do vi phạm hành chính 5.000.000đ
8.
Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế ghi trên hóa đơn 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT
10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ
trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9.
Nhận Phiếu tính lãi tiền gửi không kỳ hạn ở Ngân hàng 6.000.000đ.
10. Chi TGNH để trả lãi vay NH 12.000.000đ.
11. Chi TGNH quảng cáo sản phẩm theo hóa đơn giá chưa thuế 20.000.000đ, thuế GTGT
10%.
12. Chi tiền mặt để tiếp khách 3.300.000đ, trong đó thuế GTGT 300.000đ.

Yêu cầu:
1/ Hãy xác định các chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh nói trên
2/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
3/ Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ chữ T TK 111, 112, và 113, lấy số liệu các tài khoản
này để lập chỉ tiêu “Tiền” trên “Bảng cân đối kế toán”.

BÀI 2.2
Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ, có số dư đầu tháng 12/N như sau:
- TK 131H(dư nợ): 180.000.000đ
Các TK khác có số dư giả định:
Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.

Bán hàng cho người mua M chưa thu tiền, giá xuất kho 50.000.000đ, giá bán chưa thuế
ghi trên hóa đơn GTGT 60.000.000đ, thuế GTGT 10%. Nếu thanh toán tiền trước thời hạn
1 tháng sẽ cho khách hàng hưởng chiết khấu 2% giá thanh toán.
2.
Kiểm kê hàng hoá tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân.
3.
Xử lý số hàng thiếu như sau: Bắt thủ kho phải bồi thường 1/2, số còn lại tính vào giá vốn
hàng bán....



 !"#$%&'#(
) ***(*++,+++,+++%,
) **-(.-+,+++,+++%
) **.(+%
'!"//#(
*, 0!"1!2%3*4,+++,+++%
#*+567891:,
-, ;<=1*,+++!>1?1!@+,+++%A;B3
C!D++%A;B,
., E%F1GH*7!2"%-+,+++,+++%
*+59!,;H0!6I%17..+,+++%71
!JK*+5LJ7891:,
@, M191:GH<N@+,+++,+++%!0%O!67;",
D, <0!>P!%O!! J%&!PQ?7891:-,+++,+++%,
R, <0%O!67;"!S<NH9#$9GGH@,
T, ;91:?H?1!D,+++,+++%
4, H030!2"%D+,+++,+++%#
*+5%F78<=,;H0!6I7$!UH031H@@+,+++%
J7891:%"@+,+++%,
V, <0B3F9WX'?G<NR,+++,+++%,
*+, ;<=%IJ3FH6<=*-,+++,+++%,
**, ;<=YJ!#JZ1"%!-+,+++,+++%
*+5,
*-, ;91:%I!.,.++,+++%%".++,+++%,

  !
"#$
% &' ! #$(
) *'++#$!,-.//01%1!)1234'
5 6$47/89#$7:';39(

2[\62
 !"#$%&*-A<#(
)*.*=KOL(*4+,+++,+++%
;!!!"#$J%C(
*-!"!!H##(
Kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính - Người đăng: Lê Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kế toán tài chính 9 10 460