Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Hiền Lém Lỉnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TK1_Tài sản ngắn hạn
Tiền mặt
111
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng bạc đá quý
Tiền gửi ngân hàng
112
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng bạc đá quý
Tiền đang chuyển
113
1131 Tiền việt nam
1132 Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoan ngắn
121
hạn
1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu, tín phiếu
Đầu tư ngắn hạn khác
128
1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1288 Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu
129
tư ngắn hạn khác
Phải thu khách hàng ( chi
131
tiết theo đối tượng)
Thuế GTGT được khấu
133
trừ
1331 Thuế GTGT được khấu
trừ của h/hóa, dịch vụ
1332 Thuế GTGT được khấu
trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
136

138

139
141
142
151
152
153
154
155
156

157
158
159
161

1361 Vốn kd ở các đvị
1368 Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 Phải thu về cổ phần hóa
1388 Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó
đòi
Tạm ứng ( chi tiết theo
đối tượng)
Chi phí trả trước ngắn
hạn
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu (chi
tiết theo y/c qlý)
Công cụ, dụng cụ
Cp sx, kd dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa
1567 Hàng hóa bất động sản
Hàng gởi đi bán
Hàng hóa kho bảo thuế
(cho đơn vị có xnk )
Dự phòng giảm giá hàng
tồn kho
Chi sự nghiệp
1611 Chi sự nghiệp năm trước
1612 Chi sự nghiệp năm nay

TK2_ tài sản dài hạn
TSCĐ HH
211
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải,
truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm
việc và cho sản phẩm
2118 TSCĐ khác
TSCĐ thuê tài chính
212
TSCĐ VH
213
2131 Quyền sử dụng đất
2132 Quyền phát hành
2133 Bản quyền, bằng sáng
chế
2134 Nhãn hiệu hàng hóa
2135 Phần mềm máy vi tính
2136 Giấy phép và giấy phép
nhượng quyền
2138 TSCĐ VH khác
214
2141
2142
2143
2147
217
221

Hao mòn TSCĐ
Hao mòn TSCĐ HH
Hao mòn TSCĐ thuê tài
chính
Hao mòn TSCĐ VH
Hao mòn BĐS đầu tư
Bất động sản đầu tư
Đầu tư vào công ty con

[Type text]
Download luận văn tốt nghiệp tại:  or  ( email: luanvan84@gmail.com )

Góp vốn liên doanh
Đầu tư vào công ty liên
kết
Đầu tư dài hạn khác
228
2281 Cổ phiếu
2282 Trái phiếu
2288 Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu
229
tư dài hạn
XD CB DD
241
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 XD CB DD
2413 Sữa chữa lớn TSCĐ
Cp trả trước dài hạn
242
TS thuế TN hoãn lại
243
Ký quỹ, ký cược dài hạn
244
Tk 3 Nợ phải trả
Vay ngắn hạn
311
Nợ dài hạn đến hạn trả
315
Phải trả cho người bán
331
Thuế và các khoản phải
333
nộp nhà nước
3331 Thuế gtgt phải nộp
33311 Thuế gtgt đầu ra
33312 Thuế gtgt hảng
nhập khẩu
3332...
[Type text]
Download lun văn tốt nghip ti: http://luanvan84.com or http://luanvan.forumvi.com ( email: luanvan84@gmail.com )
TK1_Tài sn ngn hn
111
Tin mt
1111
Tin Vit Nam
1112
Ngoi t
1113
Vàng bạc đá quý
112
Tin gi ngân hàng
1121
Tin Vit Nam
1122
Ngoi t
1123
Vàng bạc đá quý
113
Tiền đang chuyển
1131
Tin vit nam
1132
Ngoi t
121
Đầu tư chng khoan ngn
hn
1211
C phiếu
1212
Trái phiếu, tín phiếu
128
Đầu tư ngắn hn khác
1281
Tin gi có k hn
1288
Đầu tư ngắn hn khác
129
D phòng gim giá đầu
tư ngắn hn khác
131
Phi thu khách hàng ( chi
tiết theo đối ng)
133
Thuế GTGT được khu
tr
1331
Thuế GTGT được khu
tr ca h/hóa, dch v
1332
Thuế GTGT được khu
tr ca TSCĐ
136
Phi thu ni b
1361
Vn kd các đvị
1368
Phi thu ni b khác
138
Phi thu khác
1381
Tài sn thiếu ch x
1385
Phi thu v c phn hóa
1388
Phi thu khác
139
D phòng phi thu k
đòi
141
Tm ng ( chi tiết theo
đối tượng)
142
Chi phí tr trước ngn
hn
151
Hàng mua đang đi đưng
152
Nguyên liu, vt liu (chi
tiết theo y/c qlý)
153
Công c, dng c
154
Cp sx, kd d dang
155
Thành phm
156
Hàng hóa
1561
Giá mua hàng hóa
1562
Chi phí thu mua hàng hóa
1567
Hàng hóa bất động sn
157
Hàng gi đi bán
158
Hàng hóa kho bo thuế
(cho đơn vịxnk )
159
D phòng gim giá hàng
tn kho
161
Chi s nghip
1611
Chi s nghiệp năm trước
1612
Chi s nghiệp năm nay
TK2_ tài sn dài hn
211
TSCĐ HH
2111
Nhà ca, vt kiến trúc
2112
Máy móc, thiết b
2113
Phương tin vn ti,
truyn dn
2114
Thiết b, dng c qun
2115
Cây lâu năm, súc vật làm
vic và cho sn phm
2118
TSCĐ khác
212
TSCĐ thuê tài chính
213
TSCĐ VH
2131
Quyn s dụng đất
2132
Quyn phát hành
2133
Bn quyn, bng sáng
chế
2134
Nhãn hiu ng hóa
2135
Phn mm máy vi tính
2136
Giy phép và giy phép
nhượng quyn
2138
TSCĐ VH khác
214
Hao mòn TSCĐ
2141
Hao mòn TSCĐ HH
2142
Hao mòn TSCĐ thuê tài
chính
2143
Hao mòn TSCĐ VH
2147
Hao mòn BĐS đầu tư
217
Bất động sn đầu tư
221
Đầu tư vào công ty con
Kế toán tài chính - Trang 2
Kế toán tài chính - Người đăng: Hiền Lém Lỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán tài chính 9 10 607