Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính 1

Được đăng lên bởi k90xnk1610
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Part1: Tips tự cho số liệu HỢP LÝ - phần bài tập liên quan đến xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ
TK 152,153..

TK 621 – CP NVLTT
(1)

TK 334,338…

TK 154 – CPSXKDDD
(6)

TK 155 – Thành phẩm TK 911- XĐKQKD
(11)

TK 622 – CPNC TT
(2)

(7)

TK 157 – Hàng gửi bán

(12)
TK 111,112,214….

TK 511

(19)

TK 627- CPSXC
(8)
(3)
(4)

TK 632 – GVHB

TK 521,531,532

(9)
(13)

(14)

(18)

(5)
(10)
TK 641
(15)

TK 515

TK 642
(16)

(20)

TK 635
(17)

1

Contact: Fb: Hồng Nhật General, Y!M: ronaldo_my_idol_cr7 , Email: tranhongnhatf3acca@gmail.com Tel: 01668.616.057

TK 421

TK 421
(21.1)

(21.2)

TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ
Bước 1: Tập hợp các chi phí chế biến ( CP nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Trị giá nguyên vật liệu trực tiếp xuất kho để sản xuất sản phẩm
Tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất trực tiếp
Trị giá nguyên , vật liệu xuất kho dùng cho bộ phận phân xưởng
Các khoản phát sinh liên quan đến bộ phận quản lý phân xưởng ( tiền điện, tiền nước, thuê ngoài dịch vụ, khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất… )
Tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng ( quản đốc , tổ trưởng…. )

Chú ý : Đối với việc tập hợp chi phí sản xuất chung thì tất cả chi phí sản xuất chung phát sinh không phân biệt cố định hoặc biến đổi đều được tập hợp bên Nợ
TK 627
Bước 2: Kết chuyển các chi phí sang TK tính giá thành ( TK 154 hoặc TK 631 – tùy theo phương pháp)
(6) + (7) Kết chuyển toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp sang TK tính giá thành
(8) +(9)+(10) Kết chuyển chi phí sản xuất chung
Note: Đối với chi phí sản xuất chung
-

Kết chuyển 100% chi phí sản xuất chung biến đồi
Tùy theo đề bài cho về công suất hoạt động thực tế so với công suất thiết kế để xử lý:
+ Nếu như công suất hoạt động thực tế của máy móc thiết bị lớn hơn công suất thiết kế của máy móc thì kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung cố
định. VD: Công suất thiết kế của máy móc là 1.000 sản phẩm nhưng thực tế sản xuất trong kỳ là 1.200 sản phẩm
+ Nếu như công suất hoạt động thực tế của máy móc thiết bị nhỏ hơn công suất thiết kế của máy móc thì chỉ kết chuyển phần chi phí sản xuất chung cố
định hoạt động trong mức suất công thức bình thường vào tài khoản tính giá thành. Phần dưới công suất tính vào giá vốn hàng bán. VD : Công suất thiết
kế của máy móc là 1.000 sản phẩm nhưng thực tế chỉ sản xuất được 800 sản phẩm. Hiệu suất hoạt động thực tế...
1
Contact: Fb: H
ng Nh
t General, Y!M: ronaldo_my_idol_cr7 , Email:
tranhongnhatf3acca@gm
ail.com
Tel: 01668.616.057
Part1: Tips t cho s liu HP LÝ - phn bài tp liên quan đến xác định kết qu hoạt động kinh doanh trong k
TK 152,153.. TK 621 – CP NVLTT TK 154 – CPSXKDDD TK 155 – Thành phm TK 911- XĐKQKD
(1) (6) (11)
TK 334,338… TK 622 – CPNC TT
(2) (7) TK 157 – Hàng gi bán TK 511
(12) (19)
TK 111,112,214…. TK 627- CPSXC
(8) TK 632 – GVHB TK 521,531,532
(3) (9)
(4) (13) (14) (18)
(5)
(10)
TK 641
(15) TK 515
TK 642
(16) (20)
TK 635
(17)
Kế toán tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính 1 - Người đăng: k90xnk1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kế toán tài chính 1 9 10 254