Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài chính 515

Được đăng lên bởi leanhquoc2403
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nhận tiền lãi cổ tức cho 300 cổ phiếu đang sở hữu bằng tiền gửi ngân hàng. tỷ lệ chia cổ
tức là 20%/ mệnh giá, biết mệnh giá cổ phiếu là : 15.000 (đồng/ cổ phiếu)
N112: 300*15.000*20%=900.000
C515 900.000
Câu 2: Bán 300 cổ phiếu giá bán 120.000(đồng/ cổ phiếu) thu bằng chuyển khoản, chi phí trả
1%/ giá bán cho người môi giới bằng tiền mặt.
N112
300*120.000=36.000.000
C121 200*100.000+100*92.000=29.200.000
C515 6.800.000
N635
360.000
C111 360.000
Câu 3: DN nhận lại TSCĐ hữu hình trước đây đã góp vốn liên doanh dài hạn với công ty A. Cho
biết giá trị được định khi góp vốn là 200 triệu, nguyên giá lúc nhận về là 180 triệu.
N211 180
N635 20
C222 200
Câu 4: DN xuất kho sp 1000 sp A bán cho khách hàng M theo phương thức tr ả góp. Giá bán
trả tiền ngay chưa có thuế là 30.000.000 thuế 10%, giá xuất kho là 25.000.000.
- người mua trả lần đầu 50% tiền mặt nhập quỹ. Số còn lại trả trong 6 tháng với lãi xuất trả
góp của 6 tháng là 6%. Giả sử KH đã chuyển khoản trả tiền tháng thứ nhất.
Nợ TK632:25.000
Có TK 156:25.000
Doanh thu:
Nợ TK 111: 16.500
Nợ TK 131: 17.490
Có TK511:30.000
Có TK 3331:3.000
Có TK 3387:990
Từng kỳ:

-

Nợ TK 3387: 165
Có TK 515:165

-

Nợ TK 112: 2.915

Có tK 131: 2.915

Câu 5: Công ty mua HH của công ty A trị giá 100 triệu, thuế 10%, chưa trả người bán. Nhưng do
công ty thanh toan trước ngày phải trả nên được chiếc khấu thanh toán 5 triệu trên giá thanh
toán.

Câu 6: Ngân hàng ACB thông báo đã chuyển tiền lãi gửi NH tháng này là 12 triệu đồng.

Câu 7: Số dư đầu kỳ TK 129: 1.000.000đ. (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP B) Cuối năm,
doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP B mà doanh nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.
Nợ TK 129:

Có TK 635:

200.000

= 1.000.000 – 800.000

200.000

Câu 8: Cuối năm, Trong quỹ còn tồn 300 USD X 20.000 đồng = 6.000.000 đồng. tỷ giá lúc này
là 21.000 đồng/USD. Kế toán hạch toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái.
N1112
C413

...
Câu 1: Nhận tiền lãi cổ tức cho 300 cổ phiếu đang sở hữu bằng tiền gửi ngân hàng. tỷ lệ chia cổ
tức là 20%/ mệnh giá, biết mệnh giá cổ phiếu là : 15.000 (đồng/ cổ phiếu)
N112: 300*15.000*20%=900.000
C515 900.000
Câu 2: Bán 300 cổ phiếu giá bán 120.000(đồng/ cổ phiếu) thu bằng chuyển khoản, chi phí trả
1%/ giá bán cho người môi giới bằng tiền mặt.
N112 300*120.000=36.000.000
C121 200*100.000+100*92.000=29.200.000
C515 6.800.000
N635 360.000
C111 360.000
Câu 3: DN nhận lại TSCĐ hữu hình trước đây đã góp vốn liên doanh dài hạn với công ty A. Cho
biết giá trị được định khi góp vốn là 200 triệu, nguyên giá lúc nhận về là 180 triệu.
N211 180
N635 20
C222 200
Câu 4: DN xu t kho sp 1000 sp A bán cho khách hàng M theo ph ng th c tr góp. Giá bán ươ
tr ti n ngay ch a có thu là 30.000.000 thu 10%, giá xu t kho là 25.000.000. ư ế ế
- ng i mua tr l n u 50% ti n m t nh p qu . S còn l i tr trong 6 tháng v i lãi xu t trườ đ
góp c a 6 tháng là 6%. Gi s KH ã chuy n kho n tr ti n tháng th nh t. đ
N TK632:25.000
Có TK 156:25.000
Doanh thu:
N TK 111: 16.500
N TK 131: 17.490
Có TK511:30.000
Có TK 3331:3.000
Có TK 3387:990
T ng k :
- N TK 3387: 165
Có TK 515:165
- N TK 112: 2.915
kế toán tài chính 515 - Trang 2
kế toán tài chính 515 - Người đăng: leanhquoc2403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế toán tài chính 515 9 10 829