Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 297 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
1.1. §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn
ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¾c nhau. KÕ to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu
nhËn, xö lý, hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÌ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« vµ vi m«
®· trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng c«ng cô qu¶n
lý kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, kÕ to¸n ®îc
x¸c ®inh nh mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng vµ kÕ
to¸n ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
-Theo uû ban thùc hµnh kiÓm to¸n quèc tÕ “ mét hÖ thèng kÕ to¸n lµ hµng lo¹t c¸c nhiÖm vô
ë mét doanh nghiÖp mµ nhê hÖ thèng nµy c¸c nghiÖp vô ®îc sö lý nh mét ph¬ng tiÖn c¸c ghi chÐp
tµi chÝnh “
-Theo Gene Allen Gohlke gi¸o s tiÕn sü viÖn ®¹i häc Wiscãnsin :” KÕ to¸n lµ mét khoa häc
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t vµ gi¶i thÝch c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh cña 1 tæ chøc
,gióp ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã mµ lµm quyÕt ®Þnh “
-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn sü trêng ®¹i häc Harvard “KÕ to¸n lµ mét ng«n ng÷ cña viÖc kinh
doanh “
-Theo liªn doµn kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo
mét c¸ch riªng cã b»ng chøng vÒ nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp vô vµ c¸c sù kiÖn mµ chóng cã Ýt
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã.
-Theo luËt kÕ to¸n, ®îc Quèc héi n¬c Céng hoµ x· h«i chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17
th¸ng 6 n¨m 2003: KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,
tµi chÝnh díi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thßi gian lao ®éng.
Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt cña kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng tÞn
vµ kiÓm tra vÌ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp
®îc nhiÒu ®èi tîng quan t©m ë c¸c ph¬ng diÖn,møc ®é vµ môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ qu¶n lý
doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó cã quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, c¸c c¬ quan Nhµ níc quan t©m th«ng tin kÕ to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh vµ thu thuÕ,c¸c nhµ
®Çu t quan t©m th«ng tin kÕ to¸n...
Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
1.1. §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n tµi s¶n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn
ph¶i dông hµng lo¹t c¸c c«ng qu¶n kh¾c nhau. to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu
nhËn, lý, thèng ho¸ th«ng tin toµnho¹t ®éng kinh tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc c«ng t¸c qu¶n kinh tÕ tµi chÝnh vi
®· trë thµnh mét c«ng qu¶n lý kinh tÕ quan träng, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng c«ng qu¶n
kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, kÕ to¸n ®îc
x¸c ®inh nh mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng vµ kÕ
to¸n ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
-Theo ban thùc hµnh kiÓm to¸n quèc tÕmét hÖ thèng to¸n lµ hµng lo¹t c¸c nhiÖm vô
ë mét doanh nghiÖp nhê thèng nµy c¸c nghiÖp ®îc nh mét ph¬ng tiÖn c¸c ghi chÐp
tµi chÝnh “
-Theo Gene Allen Gohlke gi¸o s tiÕn viÖn ®¹i häc Wiscãnsin :” to¸n mét khoa häc
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t gi¶i thÝch c¸c nghiÖp tµi chÝnh cña 1 chøc
,gióp ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã mµ lµm quyÕt ®Þnh “
-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn sü trêng ®¹i häc Harvard “KÕ to¸n lµ mét ng«n ng÷ cña viÖc kinh
doanh “
-Theo liªn doµn kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo
mét c¸ch riªng b»ng chøng nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp c¸c kiÖn chóng cã Ýt
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã.
-Theo luËt to¸n, ®îc Quèc héi n¬c Céng hoµ h«i cnghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17
th¸ng 6 n¨m 2003: KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,
tµi chÝnh díi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thßi gian lao ®éng.
Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt cña kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng tÞn
vµ km tra vÌ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp
®îc nhiÒu ®èi tîng quan t©m ë c¸c ph¬ng diÖn,møc ®é môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ qu¶n
doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, c¸c c¬ quan Nhµ níc quan t©m th«ng tin kÕ to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh vµ thu thuÕ,c¸c nhµ
®Çu t quan t©m th«ng tin to¸n ®rr quyÕt ®Þnh ®Çu t….C¨n vµo ph¹m vi, yªu cÇu môc ®Ých
cung cÊp th«ng tin to¸n ë doanh nghiÖp,to¸n ®îc ph©n chia thµnhkÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n
qu¶n trÞ.
to¸n tµi chÝnh viÖc thu thËp, lý, kiÓm tra, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi
chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi tîng cã nhu cÇu dông th«ng tina ®¬n to¸n. to¸
qu¶n trÞ viÖc thu thËp, lý, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n
trÞ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi ®¬n to¸n. Nh vËy to¸n tµi chÝnh to¸n
qu¶n trÞ lµ nh÷ng bé phËn cÊu thµnh c«ng t¸c kÕ to¸n trong mâi doanh nghiÖp, ®Òu dù phÇn vµo qu¶n
lý doanh nghiÖp.
-Môc ®Ých cña kÕ to¸n tµi chÝnh
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh, doanh nghiÖp víi t c¸ch mét chñ thÓ kinh thêng
mãi quan kinh víi c¸c ®èi tîng kh¸c nhau ngoµi doanh nghiÖp. C¸c ®èi tîng nµy lu©n quan
t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: tæng tµi
s¶n, kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc ®é sinh lêi cña doanh nghiÖp
®Ó quyÕt ®Þnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, c¬
quan thuÕ còng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh
nghÜa vô cña doanh nghiÖp vµviÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Nh÷ng th«ng tin ®ã ®îc th«ng
qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nh vËy c ®Ých a to¸n tµi chÝnh ngoµi cung cÊp
th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp, nhµ qu¶n th× chñ yÕu cung cÊp th«ng tin phôc cho c¸c ®èi t-
îng bªn ngoµi doanh nghiÖp
- §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh:
+KÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin cyÕu cho c¸c ®ãi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp,do ®ã
®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, thèng nhÊt to¸n tµi chÝnh ph¶i tu©n thu c¸c nguyªn t¾c, c¸c chuÈn
mùc chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n cña tõng quèc gia, kÓ c¶ c¸c nguyªn t¾c, chu¶n mùc quèc
kÕ to¸n ®îc c¸c quèc gia c«ng nhËn.
+KÕ to¸n tµi chÝnh mang tÝnh ph¸p lÖnh, nghÜa ®îc chøcë tÊt c¸c ®¬n to¸n
thèng sæ, ghi chÐp, tr×nh bµy cung cÊp th«ng tin cña to¸n tµi chÝnh ®Òu ph¶i tu©n thu c¸c quy
®Þnh thèng nhÊt nÕu muèn ®îc thõa nhËn
1
Kế toán tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
297 Vietnamese
Kế toán tài chính doanh nghiệp 9 10 687