Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hiền Lém Lỉnh
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(Phần 2)
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Hoàng Thị Nguyên
Bùi Thị Mai Anh

Người phản biện:

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Uông Bí, năm 2010

Ch­¬ng 6: kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp
6.1. CHI PHÝ s¶n xuÊt, GI¸ THµNH S¶N PHÈM Vµ NHIÖM Vô KÕ
TO¸N CHI PHÝ s¶n xuÊt Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM
6.1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kh¸i qu¸t víi 3
giai ®o¹n c¬ b¶n, cã míi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau:
- Qu¸ tr×nh mua s¾m,chuÈn bÞ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh.
- Qu¸ tr×nh tiªu dïng, biÕn ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh mét c¸ch cã môc ®Ých thµnh kÕt qu¶ cuèi cïng.
- Qu¸ tr×nh tiªu thô kÕt qu¶ cuèi cïng cña qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ sù vËn ®éng, kÕt hîp, tiªu dïng, chuyÓn
®æi c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra ®Ó t¹o thµnh c¸c s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao
vô nhÊt ®Þnh.
Trªn ph­¬ng diÖn nµy, chi phÝ cña doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc hiÓu lµ: Toµn bé c¸c
hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh
nghiÖp ph¶i chi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, biÓu hiÖn b»ng tiÒn
vµ tÝnh cho mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy b¶n chÊt cña chi phÝ trong ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp lu«n ®­îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng phÝ tæn (hao phÝ) vÒ tµi nguyªn, vËt chÊt, vÒ
lao ®éng vµ ph¶i g¾n liÒn víi môc ®Ých kinh doanh. MÆt kh¸c khi xem xÐt b¶n chÊt cña
chi phÝ trong doanh nghiÖp, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c mÆt sau:
- Chi phÝ cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ®o l­êng vµ tÝnh to¸n b»ng tiÒn trong mét
kho¶n thêi gian x¸c ®Þnh.
- §é lín cña chi phÝ phô thuéc vµo 2 nh©n tè chñ yÕu: khèi l­îng c¸c yÕu tè s¶n
xuÊt ®· tiªu hao trong kú vµ gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ yÕu tè s¶n xuÊt ®· hao phÝ.
Nghiªn cøu b¶n chÊt chi phÝ, gióp cho doanh nghiÖp ph©n biÖt ®­îc chi phÝ víi
chi tiªu; chi phÝ víi vèn.
Chi tiªu cña doanh nghiÖp lµ sù chi ra, sù gi¶m ®i thuÇn tóy cña tµi s¶n , kh«ng kÓ
c¸c kho¶n ®ã dïng vµo viÖc g× vµ dïng nh­ thÕ nµo.
Chi tiªu trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm chi tiªu cho c¸c qu¸ tr×nh mua hµng,
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Chi tiªu cho qu¸ tr×nh mua hµng lµm t¨ng tµi s¶n cña
doanh nghiÖp, cßn chi tiªu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho c¸c kho¶n tiªu
dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doan...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(Phần 2)
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Hoàng Thị Nguyên
Bùi Thị Mai Anh
Người phản biện: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Uông Bí, năm 2010
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: Hiền Lém Lỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 611