Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò 4
kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ n©ng cao

Ng ­ê i tr×nh b µy :

Hµ ThÞ T­êng Vy
Vô C§KT & KT
Bé Tµi c hÝnh

PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán
- Khái niÖ m: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,
phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới
hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.
- Nhiệm vụ kế toán: 4 nhiệm vụ (Điều 5 - Luật KT)
- Yêu cầu kế toán: 6 yêu cầu (Điều 6): Đầy đủ; Kịp
thời, đúng thời gian; Rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông
tin; Trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung;
Liên tục; Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán
theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được.

PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN
- Nguyên tắc kế toán: 6 nguyên tắc (Điều 7): Giá trị tài sản

tính theo giá gốc; Các quy định và phương pháp kế toán đã
chọn phải được áp dụng nhất quán; Thu thập, phản ánh
khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và định kỳ; Công khai;
Thận trọng; Kế toán theo mục lục NSNN (Cơ quan Nhà
nước, đơn vị SN, tổ chức có sử dụng NSNN).
2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị (Điều 10)
- Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích
và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài
chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn
vị kế toán;
- Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung
cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và
quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN

3. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
- Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”, ký
hiệu quốc tế là “VND”).
+ Trường hợp nghiệp vụ KT, TC phát sinh là
ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng VN
theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo t ỷ
giá NHNN VN công bố;
+ Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái
với đồng VN thì phải quy đổi thông qua một
loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng VN.

PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN

- Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì
được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định
làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập BCTC sử
dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam;
Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị
đo lường chính thức của VN;
4. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
- Chữ viết sử dụng: Tiếng Việt. Trường hợp phải sử
dụng tiếng nước ngoài thì phải sử dụng đồng thời
tiếng Việt và tiếng n...
Chuyªn ®Ò 4
Chuyªn ®Ò 4
kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qun trÞ n©ng cao
kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qun trÞ n©ng cao
Ngêi tr×nh bµy:
Ngêi tr×nh bµy:
Hµ ThÞ Têng Vy
Hµ ThÞ Têng Vy
Vô C§KT & KT
Vô C§KT & KT
Bé Tµi chÝnh
Bé Tµi chÝnh
Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao 9 10 867