Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương thứ tư

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong
ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và
qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt
giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.
4.1. Các khái niệm về tài sản cố định
Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem
lại lợi ích kinh tế trong hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp.
Nguyên giá: Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ tính
đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng
Khấu hao: Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải KH của TSCĐ trong
suốt thời gian sử dụng hữu ích của TS đó.
Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ ghi trên báo cáo tài chính trừ đi
giá trị thanh lý ước tính của TS đó
Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ phát huy được tác dụng cho
sản xuất, kinh doanh được tính bằng:
- Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hoặc
- Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu
được từ việc sử dụng TS
Gía trị thanh lý: Là gía trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của
TS sau khi trừ đi chi phí thanh lý ước tính
Gía trị hợp lý: Là giá trị TS có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết
trong sự trao đổi ngang giá.
Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TS sau khi trừ đi số KH lũy kế của tài sản đó.
Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng
tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng
 Phân loại Tài sản cố định
Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện
- TSCĐ hữu hình (TSCĐ hữu hình tự có và TSCĐ hữu hình đi thuê vốn)
- TSCĐ vô hình
Phân loại TSCĐ theo quyền sử hữu

- TSCĐ tự có
- TSCĐ thuê ngoài
Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng
- TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh
- TSCĐ dùng trong phúc lợi công cộng
- TSCĐ chờ xử lý
 Tài sản cố định hữu hình
Khái niệm: TSCĐ hữu hình là những TS có hình thái vật chất do doanh nghiệp
nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn
ghi nhận TSCĐ hữu hình
Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình: Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu
hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn ghi nhận như sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản
đó
- Nguyên giá TS phải được xác định một cách đáng tin cậy
- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm
- Có đủ tiêu chuẩn gía trị theo qu...
Chương thứ tư
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong
ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm bản, chế quản TSCĐ
qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung khác biệt
giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.
4.1. Các khái niệm về tài sản cố định
Khái niệm TSCĐ: những TS do doanh nghiệp kiểm soát được dự tính đem
lại lợi ích kinh tế trong hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp.
Nguyên giá: Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ tính
đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng
Khấu hao: sự phân bổ một cách hệ thống giá trị phải KH của TSCĐ trong
suốt thời gian sử dụng hữu ích của TS đó.
Giá trị phải khấu hao: nguyên giá của TSCĐ ghi trên báo cáo tài chính trừ đi
giá trị thanh lý ước tính của TS đó
Thời gian sử dụng hữu ích: thời gian TSCĐ phát huy được tác dụng cho
sản xuất, kinh doanh được tính bằng:
- Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hoặc
- Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự doanh nghiệp dự tính thu
được từ việc sử dụng TS
Gía trị thanh lý:gía trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của
TS sau khi trừ đi chi phí thanh lý ước tính
Gía trị hợp : giá trị TS thể được trao đổi giữa các bên đầy đủ hiểu biết
trong sự trao đổi ngang giá.
Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TS sau khi trừ đi số KH lũy kế của tài sản đó.
Giá trị thể thu hồi: giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng
tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng
Phân loại Tài sản cố định
Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện
- TSCĐ hữu hình (TSCĐ hữu hình tự có và TSCĐ hữu hình đi thuê vốn)
- TSCĐ vô hình
Phân loại TSCĐ theo quyền sử hữu
Kế toán tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài sản cố định - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kế toán tài sản cố định 9 10 428