Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN tài sản cố định

Được đăng lên bởi Không Có
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
K TOÁN TÀI S N C NH ĐỊ
Quay về
Di n gi i TK N TK Có
Mua TSCĐ
211
111,112,331
1332
Mua TSC tr gópĐ
211
3311332
Lãi tr ch m 242
Nh n góp v n b ng TSC Đ
211
4111
TSC do XDCB hoàn thành bàn giaoĐ 241
Chuy n b t ng s n thành TSC độ Đ 217
Thu h i v n góp b ng TSC Đ 221
Nh n bi u t ng tài tr b ng TSC ế Đ 711
Chi phí liên quan khi a tài s n vào s d ngđư 111,112
Chuy n s n ph m thành TSC h u hình Đ 511
T ng TSC do trao i TSC không t ng tă Đ đổ Đ ươ 131
Thanh lý, nh ng bán TSCượ Đ
811
211
214
Ki m kê phát hi n thi u ch x ế
1381
214
Góp v n liên doanh liên k t ế 2212,2213
Giá tr hao mòn 214
Chênh l ch do ánh giá l i nh h n giá tr còn l i đ ơ 811
TSC em góp công ty liên doanh, liên k tĐ đ ế 2212,2213
Giá tr hao mòn 214
Chênh l ch gi a giá ánh giá l i l n h n giá tr còn l i đ ơ 2212,2213 711
Chuy n TSC thành công c d ng c - Giá tr hao mòn Đ 214
211
Chuy n TSC thành công c d ng c - Giá tr còn l i nh Đ
h n phân b ngay vào chi phíơ
154,642
Chuy n TSC thành công c d ng c - Gtr còn l i l n c n Đ
phân b
142,242
T ng k phân b vào chi phí 154,642 142,242
KẾ TOÁN tài sản cố định - Người đăng: Không Có
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
KẾ TOÁN tài sản cố định 9 10 320