Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi huonggiangkt94
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lêi nãi ®Çu
Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang
nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy
nhiên để đáp ứng và bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi
hỏi phải có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản
xuất kinh doanh các doanh nghiệp, chế độ kế toán mới ban hành là một bước tiến
quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước đòi hỏi các Doanh
nghiệp áp dụng chính xác những chế độ của Nhà nước ban hành trong công tác
quản lý và công tác kế toán của Doanh nghiệp đó.
Trong các khâu quản lý tại Doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý
kÕ toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của Doanh
nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp mà thực chất trong Doanh
nghiệp tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn
Doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh
nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị
tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và
khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh
nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quản lý và sử dụng tốt
tài sản cố định không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động,
tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do
hao mòn tài sản cố định gây ra.
Mặt khác trong Doanh nghiệp tài sản cố định còn là thước đo trình độ
quản lý của Doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của
Doanh nghiệp.
Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại Công ty Cổ Phần mía đường Nông Cống em mạnh dạn nhận đề tài
“Hoàn thiện công tác kÕ toán tài sản cố định Công ty Cổ Phần mía đường
Nông Cống ” .
Nội dung chuyên đề ngoài phần lời mở đầu, kết luận gồm 4 phần chính sau:
Chương I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương II : Lý luận chung vÒ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c Doanh
nghiÖp.
Chương III : Thực trạng công tác kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh tại Công ty Cổ
phần mía đường Nông Cống.
Chương IV : Một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố
định tại Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống.
§îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña cô gi¸o híng dÉn: Th.Sĩ Lê Thị Hồng
Sơn cïng sù chØ b¶o cña c¸c...
Lêi nãi ®Çu
Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quảntập trung bao cấp sang
nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy
nhiên để đáp ứng bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi
hỏi phải có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản
xuất kinh doanh các doanh nghiệp, chế độ kế toán mới ban hànhmột bước tiến
quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Để đáp ứng yêu cầu quản của Nhà nước đòi hỏi các Doanh
nghiệp áp dụng chính xác những chế độ của Nhà nước ban hành trong công tác
quản lý và công tác kế toán của Doanh nghiệp đó.
Trong các khâu quản tại Doanh nghiệp thì có thể nói ng tác quản
toán tài sản cố địnhmột trong những mắt xích quan trọng nhất của Doanh
nghiệp. Tài sản cố định không chlà điều kiệnbản, là nền tảng của qtnh
hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp thực chất trong Doanh
nghiệp tài sản c định thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng s tài sản, vốn
Doanh nghiệp, g trị tài sản nh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh
nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị
tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và
khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c định trong doanh
nghiệp vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quảnvà sdụng tốt
tài sản cố định không chỉ tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động,
tiết kiệm vốn còn một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do
hao mòn tài sản cố định gây ra.
Mặt khác trong Doanh nghiệp tài sản cố định còn thước đo trình độ
quản của Doanh nghiệp, khẳng định uy thế, quy và tiềm lực vốn của
Doanh nghiệp.
Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại Công ty Cổ Phần mía đường Nông Cống em mạnh dạn nhận đề tài
Hoàn thiện công tác toán tài sản cố định Công ty Cổ Phần mía đường
Nông Cống ” .
Nội dung chuyên đề ngoài phần lời mở đầu, kết luận gồm 4 phần chính sau:
Chương I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương II : luận chung to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c Doanh
nghiÖp.
Chương III : Thực trạng công tác to¸n tµi s¶n®Þnh tại Công ty Cổ
phần mía đường Nông Cống.
Chương IV : Một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố
định tại Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống.
§îc gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o híng dÉn: Th.Sĩ Th Hồng
Sơn cïng chØ b¶o cña c¸c chó phßng to¸n Công ty CP mía đường
Kế toán tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài sản cố định - Người đăng: huonggiangkt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kế toán tài sản cố định 9 10 498