Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3367 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương thứ bảy

KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
(Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt)
Mục đích: Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền
mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng, mối liên
hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng.
7.1. Khái niệm và vai trò của hình thức thanh toán qua ngân hàng
Khái niệm: Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng
hóa, dịch vụ... của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng. Thanh
toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán bằng cách ngân hàng trích từ tài khoản
của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác theo lệnh của chủ tài
khoản.
Vai trò
Thanh toán là khâu đầu tiên và khâu cuối cùng để kết thúc chu trình sản xuất
kinh doanh. Vì vậy, có thể khẳng định rằng thanh toán là điều kiện quan trọng để
bảo đảm sự tuần hoàn bình thường của quá trình chu chuyển vốn trong từng doanh
nghiệp, từng đơn vị kinh tế hay thậm chí là từng cá nhân trong xã hội cũng như
toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Thanh toán là một khâu quan trọng trong quá trình chu chuyển vốn.Thanh
toán nhanh chóng, chính xác, an toàn sẽ làm tăng vòng quay của vốn, giảm lượng
tiền trong lưu thông, tiết kiệm chi phí cho xã hội. Phương tiện được sử dụng chủ
yếu trong thanh toán chủ yếu đó là tiền tệ. "Tiền tệ là loại hàng hoá đặc biệt dùng
làm vật ngang giá chung cho mọi loại hàng hoá, nó là sự thể hiện chung của giá
trị, biểu hiện tính chất xã hội của lao động và sản phẩm của lao động". Tiền tệ
được chấp nhận chung trong thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ hoặc hoàn trả các
món nợ, nó là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển sản xuất và lưu thông hàng
hoá, được kết tinh, hình thành một cách tự nhiên trong trao đổi.
Thanh toán bằng tiền mặt là quá trình tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện
thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, được các tổ chức và cá nhân sử dụng chi trả ngay về
hàng hoá, dịch vụ cho những giao dịch có giá trị nhỏ. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế đó và tính tiện lợi của phương tiện thanh
toán, đồng thời phụ thuộc vào trình độ dân trí của mỗi quốc gia. Đối với các nước phát

triển, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng phương tiện
thanh toán, trong khi tỷ lệ này ở các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam)
thường chiếm từ 30% đến 40%.
Thanh toán không dùng tiền mặt là quá trình thanh toán không có sự xuất hiện của
tiền mặt mà thực hiện bằng cá...
Chương thứ bảy
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
(Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt)
Mục đích: Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền
mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng, mối liên
hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng.
7.1. Khái niệm và vai trò của hình thức thanh toán qua ngân hàng
Khái niệm: Thanh toán không dùng tiền mặt hình thức thanh toán tiền hàng
hóa, dịch vụ... của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng. Thanh
toán qua ngân hànghình thức thanh toán bằng cách ngân hàng trích từ tài khoản
của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác theo lệnh của chủ tài
khoản.
Vai trò
Thanh toán khâu đầu tiên khâu cuối cùng để kết thúc chu trình sản xuất
kinh doanh. vậy, thể khẳng định rằng thanh toán điều kiện quan trọng để
bảo đảm sự tuần hoàn bình thường của quá trình chu chuyển vốn trong từng doanh
nghiệp, từng đơn vị kinh tế hay thậm chí từng nhân trong xã hội cũng như
toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Thanh toán một khâu quan trọng trong quá trình chu chuyển vốn.Thanh
toán nhanh chóng, chính xác, an toàn sẽ làm tăng vòng quay của vốn, giảm lượng
tiền trong lưu thông, tiết kiệm chi phí cho hội. Phương tiện được sử dụng chủ
yếu trong thanh toán chủ yếu đótiền tệ. "Tiền tệ loại hàng hoá đặc biệt dùng
làm vật ngang giá chung cho mọi loại hàng hoá, sự thể hiện chung của giá
trị, biểu hiện tính chất hội của lao động sản phẩm của lao động". Tiền tệ
được chấp nhận chung trong thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ hoặc hoàn trả các
món nợ, nó là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển sản xuất và lưu thông hàng
hoá, được kết tinh, hình thành một cách tự nhiên trong trao đổi.
Thanh toán bng tin mt là quá trình tin tthc hin chc năng phương tin
thanh toán trực tiếp bng tiền mt, được các t chc và nhân sdng chi tr ngay v
hàng hoá, dịch vcho những giao dịch có giá tr nh. T lệ thanh toán bằng tiền mặt
phụ thuco sự phát trin của nền kinh tế đó và tính tin lợi của phương tiện thanh
tn, đồng thi phthuc vào trình đdân trí ca mỗi quc gia. Đi với các nưc phát
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 9 10 32