Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuế

Được đăng lên bởi Ngọc Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN – MẪU 03/TNDN

Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính:
- Xác định lợi nhuận (lỗ) trước thuế ghi nhận theo Báo cáo tài chính – phần A Tờ khai
quyết toán thuế:
- Khai phụ lục 03-1A, 03-1B, 03-1C ghi Kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính:
- Mẫu 03-1A:Dành cho các DN thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ;
- Mẫu 03-1B: Dành cho DN thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng;
- Mẫu 03-1C: Dành cho các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư;
- Thể hiện lợi nhuận trước thuế TNDN của doanh nghiệp; ghi nhận doanh thu và chi phí
theo các chuẩn mực kế toán;
- Số liệu về Tổng lợi nhuận trước thuế trên các phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của
Tờ khai quyết toán thuế TNDN;
2. Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN:
* Chỉ tiêu:
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế (B1=B2+B3+B4+B5+B6);
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế (B7=B8+B9+B10+B11);
* Một số lưu ý:
- Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu (B2): Điều chỉnh tăng do quy định khác biệt về
doanh thu ghi nhận theo chuẩn mực kế toán với doanh thu tính thuế theo quy định của
Luật thuế TNDN; - Khi điều chỉnh tăng DT tại chỉ tiêu này thì đồng thời tạm xác định chi
phí tương ứng với doanh thu điều chỉnh tăng và khai vào chỉ tiêu B10.
- Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm (B3): Do khác biệt về thời điểm xác định
doanh thu giữa kế toán và tính thuế => Điều chỉnh giảm doanh thu và chi phí năm nay
hạch toán nhưng đã khai thuế năm trước; - tương ứng sẽ điều chỉnh giảm doanh thu tại
chỉ tiêu B9;
* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (B4):
- Chi phí không có hoá đơn hợp lệ, các khoản chi vượt định mức khống chế theo Luật
thuế TNDN; chi trả lãi tiền vay vượt mức 150% LSCB do NHNN quy định; chi khấu hao

TSCĐ không có giấy tờ chứng minh thuộc sở hữu của DN, KHTSCĐ của xe ôtô có
ngưỡng vượt 1,6 tỷ....
- Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài (B5):
- Khai theo chứng từ nộp thuế tương ứng với phần thu nhập nhận được ở nước ngoài
trong năm. Số thuế này được khai vào phụ lục 03-4 để xác định thuế thu nhập đuợc trừ
cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài;
* Tổng thu nhập chịu thuế (chỉ tiêu B12):
- Công thức tính: B12= A1+B1-B7;
- Căn cứ vào số liệu theo dõi và hạch toán trên sổ kế toán, chia tách thu nhập chịu thuế
thành thu nhập của 2 hoạt động:
+ TNCT từ hoạt động SXKD (B13);
+ TNCT từ hoạt động chuyển nhượng BĐS (B14)
- Tính thuế phát sinh, thuế phải nộp, ưu đãi miễn giảm thuế, xác định ...
H NG D N L P T KHAI QUY T TOÁN THU TNDN – M U 03/TNDNƯỚ
Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính:
- Xác định lợi nhuận (lỗ) trước thuế ghi nhận theoo cáo tài chính phần A Tờ khai
quyết toán thuế:
- Khai phụ lục 03-1A, 03-1B, 03-1C ghi Kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính:
- Mẫu 03-1A:Dành cho các DN thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ;
- Mẫu 03-1B: Dành cho DN thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng;
- Mẫu 03-1C: Dành cho các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư;
- Thể hiện lợi nhuận trước thuế TNDN của doanh nghiệp; ghi nhận doanh thu chi phí
theo các chuẩn mực kế toán;
- Số liệu về Tổng lợi nhuận trước thuế trên các phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của
Tờ khai quyết toán thuế TNDN;
2. Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN:
* Chỉ tiêu:
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế (B1=B2+B3+B4+B5+B6);
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế (B7=B8+B9+B10+B11);
* Một số lưu ý:
- Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu (B2): Điều chỉnh tăng do quy định khác biệt về
doanh thu ghi nhận theo chuẩn mực kế toán với doanh thu tính thuế theo quy định của
Luật thuế TNDN; - Khi điều chỉnh tăng DT tại chỉ tiêu này thì đồng thời tạm xác định chi
phí tương ứng với doanh thu điều chỉnh tăng và khai vào chỉ tiêu B10.
- Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm (B3): Do khác biệt về thời điểm xác định
doanh thu giữa kế toán tính thuế => Điều chỉnh giảm doanh thu chi phí năm nay
hạch toán nhưng đã khai thuế năm trước; - tươngng sẽ điều chỉnh giảm doanh thu tại
chỉ tiêu B9;
* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (B4):
- Chi phí không hoá đơn hp lệ, các khoản chi vượt định mức khống chế theo Luật
thuế TNDN; chi trả lãi tiền vay vượt mức 150% LSCB do NHNN quy định; chi khấu hao
Kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thuế - Người đăng: Ngọc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế toán thuế 9 10 358