Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuế

Được đăng lên bởi Hải Yến
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
*******

TÀI LIỆU HỌC TẬP

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

Năm 2015

1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ
1.1.

-

-

-

-

-

Tổng quan về thuế
1.1.1. Khái niệm
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ
và thời gian được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng. Thuế là một biện pháp
tài chính của Nhà nước nhằm động viên một phần thu nhập của các chủ thể trong xã hội có được do
lao động, do đầu tư, do lưu giữ và chuyển dịch tài sản mang lại.
1.1.2. Vai trò của thuế
Thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước.
Thuế là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường.
Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối
Thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động SXKD
1.1.3. Đặc điểm của thuế
Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức luật – là hình thức văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ
quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập pháp đặt ra.
Thuế luôn mang tính chất bắt buộc: Thuế được thu để tạo quỹ Ngân sách nhà nước chi dùng cho việc
chung, mọi công dân đủ điều kiện phải đóng thuế. Việc bỏ ra một khoản tiền để đóng thuế không
mang lại lợi ích trực tiếp cho người nộp thuế nhưng họ vẫn phải nộp bởi nguồn thu từ thuế là nguồn
thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, thiếu nguồn thu này Nhà nước không thể tồn tại. Vì vậy, Nhà
nước sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với công dân không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Thuế mang tính chất không hoàn trả trực tiếp và tương xứng. Công dân phải đóng thuế khi đủ điều
kiện và họ không nhận được bất cứ lợi ích trực tiếp gì từ việc đóng thuế, tuy nhiên có sự hoàn trả
gián tiếp thông qua việc Nhà nước sử dụng thuế cho các nhu cầu chung của xã hội. Đặc điểm này của
Thuế giúp ta phân biệt với phí và lệ phí, vì phí và lệ phí có sự bù đắp, người đóng phí và lệ phí sẽ
nhận được lợi ích trực tiếp từ việc đóng phí và lệ phí.
Thuế luôn gắn với quyền lực nhà nước, là hai phạm trù không thể tách rời: Nhà nước là chủ thể duy
nhất đặt ra các khoản thuế và ngược lại thuế là phương tiện vật chất chủ yếu để duy trì quyền lực nhà
nước.
1.1.4. Phân loại thuế
Căn cứ theo đối tượng nộp thuế, các sắc thuế được chia làm 2 loại là thuế trực thu và thuế
gián thu:
Thuế trực thu: Thuế trực thu là loại thuế Nhà nước thu trực tiếp thu trực tiếp từ các thể nhân và pháp
nhân có thu nhập hoặc tài sản chịu thuế theo luật định. Đối với thuế trực thu người nộp thuế cũng là
ngườ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
*******
TÀI LIỆU HỌC TẬP
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3
Năm 2015
1
Kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thuế - Người đăng: Hải Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Kế toán thuế 9 10 387