Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuê tài sản

Được đăng lên bởi haphuong2404-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4. KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN
4.1. Những vấn đề chung
4.1.1. Phân loại thuê tài sản
Thuê tài sản là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển
quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho
thuê một lần hoặc nhiều lần. Thuê tài sản được phân biệt thành: thuê tài chính và thuê hoạt động,
trong đó:
+ Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và
lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao
vào cuối thời hạn thuê. Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà doanh nghiệp
thuê của công ty cho thuê tài chính.
+ Thuê hoạt động là thuê tài sản không phải là thuê tài chính. Nghĩa là thuê tài sản
được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của họp đồng thuê tài sản không có sự chuyển
giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.
Theo VAS 06 “Thuê tài sản”, việc phân loại thuê tài sản được căn cứ vào mức độ chuyển
giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê.
Rủi ro bao gồm khả năng thiệt hại từ việc không tận dụng hết năng lực sản xuất hoặc lạc hậu về
kỹ thuật và sự biến động bất lợi về tình hình kinh tế ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn. Lợi
ích là khoản lợi nhuận ước tính từ hoạt động của tài sản thuê trong khoảng thời gian sử dụng
kinh tế của tài sản và thu nhập ước tính từ sự gia tăng giá trị tài sản hoặc giá trị thanh lý có thể
thu hồi được. Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản
thể hiện việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản. Thuê tài sản
được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển
giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.
Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động phải căn cứ vào bản chất
các điều khoản ghi trong hợp đồng. Ví dụ các trường hợp thường dẫn đến hợp đồng thuê tài
chính là:
a. Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;
b. Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê
với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.
c. Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù
không có sự chuyển giao quyền sở hữu;
d. Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối
thiểu ...
115
Chương 4. K TOÁN THUÊ TÀI SN
4.1. Nhng vn đề chung
4.1.1. Phân loi thuê tài sn
Thuê tài sn là s tho thun gia bên cho thuê và bên thuê v vic bên cho thuê chuyn
quyn s dng tài sn cho bên thuê trong mt khong thi gian nht định để đưc nhn tin cho
thuê mt ln hoc nhiu ln. Thuê tài sn được phân bit thành: thuê tài chính và thuê hot động,
trong đó:
+ Thuê tài chính là thuê tài sn mà bên cho thuê có s chuyn giao phn ln ri ro và
li ích gn lin vi quyn s hu tài sn cho bên thuê. Quy
n s hu tài sn có th chuyn giao
vào cui thi hn thuê. Tài sn c định thuê tài chính là nhng tài sn c định mà doanh nghip
thuê ca công ty cho thuê tài chính.
+ Thuê hot động thuê tài sn không phi là thuê tài chính. Nghĩa là thuê tài sn
được phân loi là thuê hot động nếu ni dung ca hp đồng thuê tài sn không có s chuyn
giao phn ln ri ro và li ích gn lin vi quyn s hu tài sn.
Theo VAS 06 “Thuê tài sn”, vic phân loi thuê tài sn được căn c vào mc độ chuyn
giao các ri ro và li ích gn lin vi quyn s hu tài sn thuê t bên cho thuê cho bên thuê.
Ri ro bao gm kh năng thit hi t vic không tn dng hết năng lc sn xut hoc lc hu v
k thut và s biến động bt li v tình hình kinh tế
nh hưởng đến kh năng thu hi vn. Li
ích là khon li nhun ước tính t hot động ca tài sn thuê trong khong thi gian s dng
kinh tế ca tài sn và thu nhp ước tính t s gia tăng giá tr tài sn hoc giá tr thanh lý có th
thu hi được. Thuê tài sn đưc phân loi là thuê tài chính nếu ni dung hp đồng thuê tài sn
th hin vic chuyn giao phn l
n ri ro và li ích gn lin quyn s hu tài sn. Thuê tài sn
được phân loi là thuê hot động nếu ni dung ca hp đồng thuê tài sn không có s chuyn
giao phn ln ri ro và li ích gn lin vi quyn s hu tài sn.
Vic phân loi thuê tài sn là thuê tài chính hay thuê hot động phi căn c vào bn cht
các điu khon ghi trong hp đồng. Ví d các tr
ường hp thường dn đến hp đồng thuê tài
chính là:
a. Bên cho thuê chuyn giao quyn s hu tài sn cho bên thuê khi hết thi hn thuê;
b. Ti thi đim khi đầu thuê tài sn, bên thuê có quyn la chn mua li tài sn thuê
vi mc giá ước tính thp hơn giá tr hp lý vào cui thi hn thuê.
c. Thi hn thuê tài sn chiếm phn ln thi gian s d
ng kinh tế ca tài sn cho dù
không có s chuyn giao quyn s hu;
d. Ti thi đim khi đầu thuê tài sn, giá tr hin ti ca khon thanh toán tin thuê ti
thiu chiếm phn ln giá tr hp lý ca tài sn thuê;
e. Tài sn thuê thuc loi chuyên dùng mà ch có bên thuê có kh năng s dng không
cn có s thay đổi, sa cha ln nào.
H
p đồng thuê tài sn cũng được coi là hp đồng thuê tài chính nếu hp đồng tho mãn
ít nht mt trong ba (3) trường hp sau:
a. Nếu bên thuê hu hp đồng và đền bù tn tht phát sinh liên quan đến vic hu hp
đồng cho bên cho thuê;
b. Thu nhp hoc tn tht do s thay đổi giá tr hp lý ca giá tr còn li ca tài sn thuê
gn vi bên thuê;
c. Bên thuê có kh năng tiếp t
c thuê li tài sn sau khi hết hn hp đồng thuê vi tin
thuê thp hơn giá thuê th trường.
Kế toán thuê tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thuê tài sản - Người đăng: haphuong2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kế toán thuê tài sản 9 10 19