Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Được đăng lên bởi nguyenthithuylinh277
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỐI CHIẾU BÊN GIAO UTNK VÀ NHẬN UTNK
BÊN GIAO UTNK
Nội dung
Nghiệp vụ
Khi trả trước một
Nợ TK 331 - (chi
khoản tiền uỷ thác
tiết cho từng đơn vị
mua hàng
nhận uỷ thác)
Có các TK 111,
112,...

Khi nhận hàng ủy
thác nhập khẩu do
bên nhận ủy thác
giao trả, kế toán
thực hiện như đối
với hàng nhập khẩu
thông thường

Nợ TK 15X, 211..
Có TK 331

Khi trả tiền cho đơn
vị nhận uỷ thác nhập
khẩu về số tiền hàng
nhập khẩu và các
chi phí liên quan
trực tiếp đến hàng
nhập khẩu

Nợ TK 331 - (chi
tiết cho từng đơn vị
nhận uỷ thác)
Có các TK 111,
112,...

BÊN NHẬN UTNK
Nội dung
Nghiệp vụ
Khi nhận của doanh Nợ các TK 111,
nghiệp giao uỷ thác 112,....
nhập khẩu tiền để
Có TK 338 - Phải
mua hàng nhập
trả khác (3388).
khẩu, căn cứ các
chứng từ liên quan,
ghi:
Khi chuyển tiền để
Nợ TK 244
ký quỹ mở LC (nếu Có các TK 111, 112.
thanh toán bằng thư
tín dụng), căn cứ các
chứng từ liên quan,
ghi:
Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cho
bên giao ủy thác, kế toán theo dõi hàng
nhận ủy thác nhập khẩu trên hệ thống quản
trị của mình và thuyết minh trên Báo cáo
tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách,
phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời
hạn nhập khẩu, đối tượng thanh toán...,
không ghi nhận giá trị hàng nhận ủy thác
nhập khẩu trên Bảng cân đối kế toán.
- Khi chuyển khoản Nợ 138
ký quỹ mở L/C trả
Có TK 244
cho người bán ở
nước ngoài như một
phần của khoản
thanh toán hàng
nhập khẩu ủy thác,
ghi:

BÊN GIAO UTNK
Nội dung
Nghiệp vụ

Khi trả tiền cho đơn
vị nhận uỷ thác nhập
khẩu về số tiền hàng
nhập khẩu và các
chi phí liên quan
trực
tiếp đến hàng nhập
khẩu
Phí uỷ thác nhập
khẩu phải trả đơn vị
nhận uỷ thác được
tính vào giá trị hàng
nhập khẩu, căn cứ
các chứng từ liên
quan, ghi:

Nợ TK 331 (chi tiết
cho từng đơn vị
nhận uỷ thác)
Có các TK 111,
112,...

Nợ các TK 151,
152, 156, 211,...
Nợ TK 133 - Thuế
GTGT được khấu
trừ
Có TK 331- Phải trả
cho người bán(chi
tiết từng đơn vị nhận
uỷ thác).
Khi trả tiền cho đơn Nợ TK 331 - Phải
vị nhận uỷ thác nhập trả cho người bán
khẩu về số tiền hàng (chi tiết cho từng
nhập khẩu và các
đơn vịnhận uỷ thác)
chi phí liên quan
Có các TK 111,
trực tiếp đến hàng
112,...
nhập khẩu

BÊN NHẬN UTNK
Nội dung
Nghiệp vụ
Khi thanh toán cho
Nợ TK 138 - (nếu
người bán ở nước
bên giao ủy thác
ngoài về số tiền phải chưa ứng tiền mua
trả cho hàng nhập
hàng nhập
khẩu ủy thác, ghi
khẩu)
Nợ TK 3388 - (trừ
vào số tiền đã nhận
của bên giao ủy
thác)
Có các TK 111, 112,
Các khoản chi hộ
Nợ TK 138 (chi tiết
khác cho doanh
cho từng doanh
nghiệp uỷ thác nhập nghiệp uỷ ...
ĐỐI CHIẾU BÊN GIAO UTNK VÀ NHẬN UTNK
BÊN GIAO UTNK BÊN NHẬN UTNK
Nội dung Nghiệp vụ Nội dung Nghiệp vụ
Khi trả trước một
khoản tiền uỷ thác
mua hàng
Nợ TK 331 - (chi
tiết cho từng đơn vị
nhận uỷ thác)
Có các TK 111,
112,...
Khi nhận của doanh
nghiệp giao uỷ thác
nhập khẩu tiền để
mua hàng nhập
khẩu, căn cứ các
chứng từ liên quan,
ghi:
Nợ các TK 111,
112,....
Có TK 338 - Phải
trả khác (3388).
Khi chuyển tiền để
ký quỹ mở LC (nếu
thanh toán bằng thư
tín dụng), căn cứ các
chứng từ liên quan,
ghi:
Nợ TK 244
Có các TK 111, 112.
Khi nhận hàng ủy
thác nhập khẩu do
bên nhận ủy thác
giao trả, kế toán
thực hiện như đối
với hàng nhập khẩu
thông thường
Nợ TK 15X, 211..
Có TK 331
Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cho
bên giao ủy thác, kế toán theo dõi hàng
nhận ủy thác nhập khẩu trên hệ thống quản
trị của mình và thuyết minh trên Báo cáo
tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách,
phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời
hạn nhập khẩu, đối tượng thanh toán...,
không ghi nhận giá trị hàng nhận ủy thác
nhập khẩu trên Bảng cân đối kế toán.
Khi trả tiền cho đơn
vị nhận uỷ thác nhập
khẩu về số tiền hàng
nhập khẩu và các
chi phí liên quan
trực tiếp đến hàng
nhập khẩu
Nợ TK 331 - (chi
tiết cho từng đơn vị
nhận uỷ thác)
Có các TK 111,
112,...
- Khi chuyển khoản
ký quỹ mở L/C trả
cho người bán ở
nước ngoài như một
phần của khoản
thanh toán hàng
nhập khẩu ủy thác,
ghi:
Nợ 138
Có TK 244
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - Người đăng: nguyenthithuylinh277
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 9 10 221