Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thương mại

Được đăng lên bởi Hong van Nguyen
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2452 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH
VUÏ

MỤC TIÊU MÔN HỌC
v Trang bị những kiến thức chuyên môn
chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp
thương mại, dịch vụ và xây dựng.
v Giúp sinh viên nắm bắt nghiệp vụ kế
toán ở mức độ chuyên sâu phù hợp với
chuyên ngành đào tạo, kết thúc học phần
này sinh viên có khả năng vận dụng thành
thạo nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế
toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ,
xây dựng.

KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp TM-DV
Chương 2: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước
Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu
Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng
Chương 7: Kế toán tài sản cố định
Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐ KQKD
Chương 9: Báo cáo tài chính

1

YÊU CẦU MÔN HỌC
vSinh viên phải tham dự từ 80% thời gian
trở lên
vHoàn thành các bài tạp cơ bản, chủ động
và có thái độ nghiêm túc trong học tập
vTham gia kiểm tra giữa học phần mới
được dự thi
vThi cuối khóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

v Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Trần Phước và tập thể tác giả, Kế toán thương mại dịch vụ, Nhà
xuất bản Tài Chính, 2009
v Tài liệu tham khảo:
[1] Kế toán tài chính - Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Nhà Xuất Bản
Thống Kê, 2006
[2] Kế toán thương mại – Hà Xuân Thạch, Nhà Xuất Bản Thống Kê,
2005
[3] Kế Toán Thương Mại, Trần Phú Giang, Nhà Xuất Bản Thống Kê,
2005
[4] Luật Kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, 2005.
[5] Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam , Nhà xuất bản Tài chính,
2006.
[6] Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài Chính, 2006
v Khác
[1]. Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế
GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV
MỤC TIÊU CHƯƠNG 1
Sau khi nghiên cứu chương này, người học và
bạn đọc sẽ:
v Hiểu được đặc điểm riêng biệt của doanh
nghiệp thương mại
v Biết phương pháp tổ chức công tác kế toán
trong doanh nghiệp thương mại như:
- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế
toán;
- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế
toán;
- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán & sổ
kế toán;
- Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán.

2

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.1. Đặc điểm doanh nghiệp thương mại
dịch vụ
1.1.1 Các khái niệm
v Hoạt động kinh doanh thương mại: là
hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa
v Kinh doanh dịch vụ: là ngành kinh
doanh sản phẩm vô hình.

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH...
1
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIP
THÖÔNG MAÏI DÒCH
VUÏ
MC TIÊU MÔN HC
v Trang b nhng kiến thc chuyên môn
ch yếu v kế toán tài chính doanh nghip
thương mi, dch v và xây dng.
v Giúp sinh viên nm bt nghip v kế
toán mc đ chuyên sâu phù hp vi
chuyên ngành đào to, kết thúc hc phn
này sinh viên kh năng vn dng thành
tho nghip v kế toán liên quan đến kế
toán doanh nghip thương mi, dch v,
xây dng.
KT CU MÔN HC
Chương 1: Tng quan v doanh nghip TM-DV
Chương 2: Kế toán tin và các khon tương đương tin
Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nưc
Chương 4: Kế toán xut nhp khu
Chương 5: Kế toán hot đng kinh doanh dch v
Chương 6: Kế toán doanh nghip xây dng
Chương 7: Kế toán tài sn c đnh
Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐ KQKD
Chương 9: Báo cáo tài chính
Kế toán thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thương mại - Người đăng: Hong van Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Kế toán thương mại 9 10 303