Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Được đăng lên bởi Đào Thị Minh Phượng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
----------

BÁO CÁO TIỂU LUẬN:

KẾ TOÁN TIỀN

LƯƠNG

VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

GVDH: Cô Nguyễn Thị Châu Long
Nhóm 7

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

I.

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động bỏ ra
trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng.

I.1.
Các hình thức tiền lương.
I.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian.

Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương tính trả cho người lao động theo thời
gian làm việc, cấp bậc công việc và thang lương của người lao động. Tiền lương tính
theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc của người lao
động tùy thuộc theo yêu cầu quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp.
Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo thời gian giản đơn hay
-

tính theo thời gian có thưởng:
Tính theo thời gian giản đơn = Lương căn bản + Phụ cấp theo chế độ khi hoàn thành

-

công việc và đạt yêu cầu.
Tính theo thời gian có thưởng: Là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp
với chế độ tiền lương trong sản xuất kinh doanh.

I.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.

Tiền lương tính theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động theo kết quả
lao động, khối lượng sản phẩm và lao vụ đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, kỹ
thuật, chất lượng đã quy định và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm, lao

-

vụ đó.
Tiền lương tính theo sản phẩm có thể được tính theo những cách sau:
Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp.
Tiền lương lĩnh trong tháng = số lượng (khối lượng) SP công việc hoàn thành x Đơn

-

giá tiền lương
Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp được tính cho từng người lao động hay cho

-

một tập thể người lao động thuộc bộ phận trược tiếp sản xuất.
Theo cách tính này tiền lương được lĩnh căn cứ vào số lượng sản phẩm hoặc khối
lượng công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương, không hạn chế số lượng sản phẩm,
công việc là hụt hay vượt mức quy định.
Ngoài ra tiền lương còn được tính theo thời gian lao động gián tiếp, tính theo sản
phẩm có thưởng, theo sản phẩm lũy tiến, hay tính lương khoán theo khối lượng công
việc hay từng công việc.
Phân loại tiền lương
Trong kế toán và phân tích kinh tế tiền lương của công nhân viên trong doanh

I.2.

-

nghiệp được chia thành 2 loại:
Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viê...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
----- -----
BÁO CÁO TIỂU LUẬN:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
GVDH: Cô Nguyễn Thị Châu Long
Nhóm 7
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2014
I. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động bỏ ra
trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng.
I.1. Các hình thức tiền lương.
I.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian.
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - Người đăng: Đào Thị Minh Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 9 10 980