Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi Viet Anh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG và CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

I. Phân loại tiền lương
Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán
kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.
1. Phân loại theo thời gian lao động
i

Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong
danh sách lương công ty

i

Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.
2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất

i

Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận
nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và
thực hiện các lao vụ dịch vụ.

i

Lương gián tiếp: là phần lương trả cho người lao động gián tiếp sản xuất, hay là bộ phận
lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
như bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…

II. Hình thức tiền lương
* Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ.
i

Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ
sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.

i

Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy
tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.

i

Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương
ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.
* Tiền lương tính theo sản phẩm

i

Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực
tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo
sản phẩm quy định.

i

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho người lao động ở bộ phận vận
hành máy móc hoặc vận chuyển nguyên vật liệu hoặc thành phẩm.

i

Tiền lương theo sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp,
ngoài ra còn được thưởng về chất lượng tốt, năng suất cao và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu,
phạt khi bị vi phạm theo các quy định của công ty.
* Quỹ tiền lương

i

Là toàn bộ tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian làm việc mà doanh
nghiệp đã quy định cho họ theo hợp đồng bao gồm lương chính, phụ cấp các loại.

i

Tiền lương chính là tiền lương phải trả bao gồm lương cơ bản nhân hệ số tiền lương cộng
các khoản phụ cấp theo lương cộng tiền mức thưởng cộng tiền làm thêm giờ.

i

Tiền lư...
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG và CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I. Phân loại tiền lương
Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán
kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.
1. Phân loại theo thời gian lao động
i Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong
danh sách lương công ty
i Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.
2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất
i Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận
nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và
thực hiện các lao vụ dịch vụ.
i Lương gián tiếp: là phần lương trả cho người lao động gián tiếp sản xuất, hay là bộ phận
lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
như bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…
II. Hình thức tiền lương
* Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ.
i Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ
sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.
i Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy
tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.
i Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương
ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.
* Tiền lương tính theo sản phẩm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: Viet Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 324