Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền lương

Được đăng lên bởi mrtung8686-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Nụ

---  ---

Báo cáo thực tập
Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại
Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển nhà Hà Nội số 27

Sinh viên: Nguyễn Minh Tuấn

1

Lớp: KT2D – K4

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Nụ

LỜI NÓI ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài
người. Để tíên hành sản xuất phải có 3 yếu tố: Lao động, đất đai, vốn, thiếu một
trong 3 yếu tối đó quá trình sản xuất sẽ không thể diễn ra. Nếu xét mức độ quan
trọng thì lao động của con người đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cơ bản của
quá trình sản xuất, yếu tố tư liệu sản xuất là quan trọng, nhưng nếu không có sự
kết hợp với sức lao động của con người thì tư liệu sản xuất không phát huy được
tác dụng, tiền lương vừa là động lực thúc đầy con người trong sản xuất kinh
doanh vừa là một chi phí được cấu thành vào giá thành sản phẩm, lao cụ, dịch
vụ, tiền lương là một đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh tăng năng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích công nhân
viên trong mỗi doanh nghiệp tích cực tham gia lao động, tăng thu nhập cho bản
thân và gia đình. Khi tiến hành hoạt động sản xuất, vấn đề đặt ra cho nhà quản lý
doanh nghiệp phải chi tiền lương bao nhiêu, việc sử dụng lao động như thế nào,
để mang lại hiệu quả hơn, hữu ích hơn trong quá trình sản xuất, từ đó đặt ra kế
hoạch sản xuất cho kỳ tới. Đây là lý do tại sao hạch toán tiền lương trong doanh
nghiệp lại có tầm quan trọng đặc biệt.
Việc phân tích đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch quỹ tiền
lương nhằm cung cấp cho nhà quản lý những thông tin khái quát về tình hình
thực hiện tiền lương của toàn bộ doanh nghiệp, thấy được ưu, nhược điểm chủ
yếu trong công tac quản lý cũng như đi sâu vào nghiên cứu các chế độ chính
sách định mức tiền lương. Tiền thưởng để trả lương đúng những gì mà người lao
động đóng góp và bảo đadsrm cho người lao động. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm
quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp với
mong muốn vận dụng những kiến thức ở nhà trường với thực tế em đã chọn đề
tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu
tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27”. Vì điều kiện thời gian có hạn, do đó em chỉ
Sinh viên: Nguyễn Minh Tuấn

2

Lớp: KT2D – K4

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Nụ

tập trung nghiên cứu trong phạm vi số liệu về tiền lương và các khoản trích theo
lương của năm 2008, năm 2009 và năm 2010 để từ đ...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Nụ
- - - - - -
Báo cáo thực tập
Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại
Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển nhà Hà Nội số 27
Sinh viên: Nguyễn Minh Tuấn 1 Lớp: KT2D – K4
Kế toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền lương - Người đăng: mrtung8686-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Kế toán tiền lương 9 10 620