Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiền và các khoản phải thu

Được đăng lên bởi Tiểu Mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/8/2014

CHƯƠNG 2
KẾ TOÁN TIỀN & CÁC KHOẢN PHẢI THU

Accounting for anh Presentation of
Cash & Receivable

Mục tiêu (Objectives)
 Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:
- Hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản
tương đương tiền và Nợ phải thu.
- Nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản NPT.
- Hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến
ngoại tệ
- Nắm được cách thức tổ chức kế toán Tiền và khoản NPT
- Trình bày thông tin về Tiền, Các khoản tương đương tiền và
Khoản phải thu trên báo cáo tài chính.
- Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về tiền, khoản phải thu
trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

NỘI DUNG (CONTENT)
 KẾ TOÁN TIỀN (CASH)

 Những vấn đề chung
 Kế toán thu, chi tiền
 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU (RECEIVABLE)

 Những vấn đề chung
 Kế toán phải thu khách hàng
 Kế toán phải thu khác
 Dự phòng phải thu khó đòi

1

8/8/2014

KẾ TOÁN TIỀN

Nội dung:
 Khái niệm
 Phân loại
 kiểm soát nội bộ Tiền
 Tổ chức kế toán Tiền
- Tiền VND
- Ngoại tệ (tự đọc)
- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý (tự đọc)
Trình bày thông tin trên BCTC.

• Là một bộ phận tài sản ngắn hạn
• Có tính thanh khoản cao nhất
• Tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị

Tiền

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng hoặc các
tổ chức tài chính
Tiền đang chuyển

Tiền VN
Ngoại tệ
Vàng bạc,
kim khí quý,
đá quý

Lưu ý:
 Kiểm kê tiền mặt, TGNH và đối chiếu với sổ kế
toán tại đơn vị.
 Không đưa vào khoản mục này các loại tiền bị
giới hạn trong thanh toán
 Đôí với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh
ở khoản mục tiền: áp dụng cho các DN không
có chức năng kinh doanh vàng bạc, kim khí
quý, đá quý.

2

8/8/2014

VÍ DỤ
Các khoản nào sau đây xếp vào “Tiền”:
(1)VND gửi ở NH.
(2)Tiền tại quỹ chi tiêu lặt vặt tại cty.
(3)Tiền gửi ở NH thời hạn 3 tháng
(4)Tiền ký quỹ gửi ở NH
(5)Vàng bạc trang sức tại quầy
(6)Vàng dùng để mua nhà đất bán kiếm lời

Internal Control
Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ đối với tiền
 Nhân viên liêm chính,cẩn thận, có đủ năng lực
 Phân chia trách nhiệm
 Hệ thống chứng từ, sổ sách theo dõi tiền được
tổ chức chặt chẽ
 Hàng ngày đối chiếu giữa thủ quỹ và kế toán
 Hạn chế sử dụng tiền mặt

Quy định kế toán
 Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất để ghi sổ kế toán và
lập BCTC, đó là đồng Việt Nam, trừ trường hợp được
phép sử dụng một đơn vị tiền tệ khác.
 Đối với ngoại tệ: căn cứ vào tỷ giá hối đoái giữa các loại
tiền để quy đổi về đồng VN, đồng thời theo dõi nguyên
tệ.
 Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phải đổi ...
8/8/2014
1
KẾ TOÁN TIỀN & CÁC KHOẢN PHẢI THU
CHƯƠNG 2
Accounting for anh Presentation of
Cash & Receivable
Mục tiêu (Objectives)
Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:
- Hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản
tương đương tiền và Nợ phải thu.
- Nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản NPT.
- Hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến
ngoại tệ
- Nắm được cách thức tổ chức kế toán Tiền và khoản NPT
- Trình bày thông tin về Tiền, Các khoản tương đương tiền và
Khoản phải thu trên báo cáo tài chính.
- Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về tiền, khoản phải thu
trong phân tích để ra quyết định kinh tế.
KẾ TOÁN TIỀN (CASH)
Những vấn đề chung
Kế toán thu, chi tiền
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU (RECEIVABLE)
Những vấn đề chung
Kế toán phải thu khách hàng
Kế toán phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
NỘI DUNG (CONTENT)
Kế toán tiền và các khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiền và các khoản phải thu - Người đăng: Tiểu Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kế toán tiền và các khoản phải thu 9 10 974