Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ đặc biệt

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 7390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ TOÁN TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Bài 3.1:Tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Hoàng Long, nộp thuế
theo phương pháp khấu trừ thuế, kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB trong kỳ có
các tài liệu sau
Tài liệu 1:Số dư đầu tháng 3 của một số TK
-

Tài khoản 133:
Tài khoản 155 (10.000 lít bia lon)
Tài khoản 3332

20.000.000đ
80.000.000đ
120.000.000đ

Tài liệu 2:Trong tháng 3 có các nghiệp vụ phát sinh
1. DN nộpthuế TTĐB bằng tiền mặt
2. Nhập kho 20.000 lít bia lon, giá thành đơn vị là 8.000đ/ lít. Nhập kho 15.000 lít bia

chai, giá thành 10.000đ/ lít
3. Mua NVL nhập kho giá trị 120.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho
người bán.
Chuyển hoản thanh toán cho người bán phần còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh
toán được hưởng 1% trên giá mua chưa thuế
4. Xuất bán 25.000 lít bia lon, giá bán của 1 lít bia lon chua thuế GTGT là 21.300đ/

lít, thuế suất GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB của bia lon là 75%. Khách hàng
thanh toán bằng tiền qua ngân hàng.
5. Xuất bán 10.000 lít bia chai với giá cả vỏ chai chưa có 10% thuế GTGT là 21.000

đồng /lít, thuế suất thuế TTĐB là 75%. Khách hàng chưa thanh toán cho doanh
nghiệp.
6. Nhập kho 13.000.000 đồng vật liệu phụ, thuế GTGT là 10%, thuế tiêu thụ đặc

biệtlà 30%, thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt.
7. Doanh thu chưa có 10% thuế GTGT về kinh doanh vũ trường của doanh nghiệp
trong kỳ là 390.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB là 30%, báo cáo của vũ trường
doanh thu đã thu bằng tiền mặt.
8. Chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền mặt phân bổ cho hoạt động vũ trường
120.000000, phân bổ cho hoạt động kinh doanh bia 60.000.000 và phân bổ cho chi
phí quản doanh nghiệp là 20.000.000 đồng.
9. Doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong kỳ bằng tài khoản bằng chuyển
khoản là 150.000.000 đồng.
10. Thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT, nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp,
doanh nghiệp nộp ngay trong kỳ bằng tiền mặt.

Yêu cầu:Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định số dư cuối kỳ của tài
khoản thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Bài giải:
1.
Nợ TK 3332:
Có TK 111:

120.000.000
120.000.000

2. Nhập kho bia lon
a) Nợ TK 155:

160.000.000

Có TK 154

160.000.000

B) Nợ TK 155:

150.000.000

Có TK 154

150.000.000

3.
a) Mua NVL nhập kho
Nợ TK 152:

120.000.000

Nợ TK 133

12.000.000

Có TK 331:

132.000.000

Chiết khấu thanh toán:
21.300
1 + 75%
- Thuế GTGT phải nộp = 10.000 * 75% = 9.128đ
Tính thuế TTĐB =

4.
a) giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632
Có TK 155:

200.000.000
200.000.00...
KẾ TOÁN TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Bài 3.1:Tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Hoàng Long, nộp thuế
theo phương pháp khấu trừ thuế, kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB trong kỳ có
các tài liệu sau
Tài liệu 1:Số dư đầu tháng 3 của một số TK
- Tài khoản 133: 20.000.000đ
- Tài khoản 155 (10.000 lít bia lon) 80.000.000đ
- Tài khoản 3332 120.000.000đ
Tài liệu 2:Trong tháng 3 có các nghiệp vụ phát sinh
1. DN nộpthuế TTĐB bằng tiền mặt
2. Nhập kho 20.000 lít bia lon, giá thành đơn vị là 8.000đ/ lít. Nhập kho 15.000 lít bia
chai, giá thành 10.000đ/ lít
3. Mua NVL nhập kho giá trị 120.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho
người bán.
Chuyển hoản thanh toán cho người bán phần còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh
toán được hưởng 1% trên giá mua chưa thuế
4. Xuất bán 25.000 lít bia lon, giá bán của 1 lít bia lon chua thuế GTGT 21.300đ/
lít, thuế suất GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB của bia lon 75%. Khách hàng
thanh toán bằng tiền qua ngân hàng.
5. Xuất bán 10.000 lít bia chai với giá cả vỏ chai chưa 10% thuế GTGT 21.000
đồng /lít, thuế suất thuế TTĐB 75%. Khách hàng chưa thanh toán cho doanh
nghiệp.
6. Nhập kho 13.000.000 đồng vật liệu phụ, thuế GTGT 10%, thuế tiêu thụ đặc
biệtlà 30%, thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt.
7. Doanh thu chưa 10% thuế GTGT về kinh doanh trường của doanh nghiệp
trong kỳ là 390.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB là 30%, báo cáo củatrường
doanh thu đã thu bằng tiền mặt.
8. Chi phí phát sinh thanh toán bằng tiền mặt phân bổ cho hoạt động trường
120.000000, phân bổ cho hoạt động kinh doanh bia 60.000.000 và phân bổ cho chi
phí quản doanh nghiệp là 20.000.000 đồng.
9. Doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong kỳ bằng tài khoản bằng chuyển
khoản là 150.000.000 đồng.
10. Thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT, nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp,
doanh nghiệp nộp ngay trong kỳ bằng tiền mặt.
Kế toán tiêu thụ đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiêu thụ đặc biệt - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ đặc biệt 9 10 799