Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ sản phẩm

Được đăng lên bởi Viet Tai Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ế TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THU NHẬP, KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THU NHẬP, KẾT QUẢ KINH DOANH
--------------------1. Khái quát về kế toán tiêu thụ Sp, dịch vụ, thu nhập và kết quả kinh doanh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng và cung
cấp dịch vụ là phần doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh
nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản.
Doanh thu = Giá trị hợp lý từ các khoản thu được hoặc sẽ thu được– CK thương mại - giảm giá hàng
bán – DT hàng bán trả lại

- Doanh thu hoạt động tài chính: Phát sinh từ các giaodịch mà DN tiến hành thuộc hoạt động tài
chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản liên quan đến HĐ đầu
tư tài chính khác
- Chi phí HĐ bán hàng và cung cấp dịch vụ: là những khoản chi phí phát sinh liên quan đến giá
vốn của lượng sản phẩm tiêu thụ và lượng dịch vụ đã cung cấp cùng chi phí bán hàng và chi phí
quản lý DN phân bổ cho lượng SP, DV, HH đã tiêu thụ trong kỳ
- Chi phí HĐ tài chính: là những khoản chi phí phát sinh từ các giao dịch mà DN tiến hành thuộc
hoạt động tài chính như lãi tiền vay, chi phí SD bản quyền, số lỗ đầu tư chứng khoán và Đtư tài
chính khác và các khoản chi phí liên quan.
- Chi phí khác: là những chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động xảy ra không thường xuyên,
ngoài các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính. VD: chi phí thanh lý TSCĐ,
chi phí môi giới, dịch vụ…
Phù hợp với Dthu, thu nhập và chi phí là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
KQ BH = DT thuần về BH và CC Dvụ - Giá vốn hàng tiêu thụ - CP BH, QLDN
KQ HĐ tài chính = DT HĐ tài chính – CP HĐ tài chính
KQ khác =TN khác – CP khác

2. Các nguyên tắc kế toán:
+ Ngtắc 1: Phải phân định được chi phí, doanh thu, thu nhập và KQ thuộc từng HĐ Sản xuất kinh
doanh
+ Ngtắc 2: Phải XĐ chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu
+ Ngtắc 3: Phải nắm vững cách thức xác định doanh thu.
+ Ngtắc 4: Phải nắm vững nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến DT, thu nhập, chi
phí, kết quả (Giảm giá hàng bán, CK thương mại, giá vốn hàng bán, hàng bán bị trả lại, lợi nhuận
gộp, CK thanh toán, KQ HĐ SX KD, Tổng LN trước thuế)

+ Ngtắc 5: Trình bày báo cáo tài chính:

3.Tài khoản sử dụng:
- TK 157
Bên nợ: Giá vốn SP, HH, DV gửi bán gửi đại lý hoặc đã thực hiện với khách hàng nhưng chưa được
chấp nhận.
Bên có: Giá vốn SP, HH, DVụ đã được KH chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán, giá vốn hàng gửi
bán bị từ chố...
Ế TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THU NHẬP, KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THU NHẬP, KẾT QUẢ KINH DOANH
---------------------
1. Khái quát về kế toán tiêu thụ Sp, dịch vụ, thu nhập và kết quả kinh doanh
Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng cung
cấp dịch vụ phần doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh
nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản.
Doanh thu = Giá trị hợp lý từ các khoản thu được hoặc sẽ thu được– CK thương mại - giảm giá hàng
bán – DT hàng bán trả lại
- Doanh thu hoạt động tài chính: Phát sinh từ các giaodịch DN tiến hành thuộc hoạt động tài
chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận được chia, các khoản liên quan đến đầu
tư tài chính khác
- Chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ: là những khoản chi phí phát sinh liên quan đến giá
vốn của lượng sản phẩm tiêu thụ lượng dịch vụ đã cung cấp cùng chi phí bán hàng chi phí
quản lý DN phân bổ cho lượng SP, DV, HH đã tiêu thụ trong kỳ
- Chi phí tài chính: những khoản chi phí phát sinh từ các giao dịch DN tiến hành thuộc
hoạt động tài chính như lãi tiền vay, chi phí SD bản quyền, s lỗ đầu chứng khoán Đtư tài
chính khác và các khoản chi phí liên quan.
- Chi phí khác: những chi p phát sinh liên quan đến hoạt động xảy ra không thường xuyên,
ngoài các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính. VD: chi phí thanh lý TSCĐ,
chi phí môi giới, dịch vụ…
Phù hợp với Dthu, thu nhập và chi phí là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
KQ BH = DT thuần về BH và CC Dvụ - Giá vốn hàng tiêu thụ - CP BH, QLDN
KQ HĐ tài chính = DT HĐ tài chính – CP HĐ tài chính
KQ khác =TN khác – CP khác
2. Các nguyên tắc kế toán:
+ Ngtắc 1: Phải phân định được chi phí, doanh thu, thu nhập và KQ thuộc từng Sản xuất kinh
doanh
+ Ngtắc 2: Phải XĐ chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu
+ Ngtắc 3: Phải nắm vững cách thức xác định doanh thu.
+ Ngtắc 4: Phải nắm vững nội dung cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến DT, thu nhập, chi
phí, kết quả (Giảm giá hàng bán, CK thương mại, giá vốn hàng bán, hàng bán bị trả lại, lợi nhuận
gộp, CK thanh toán, KQ HĐ SX KD, Tổng LN trước thuế)
Kế toán tiêu thụ sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiêu thụ sản phẩm - Người đăng: Viet Tai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ sản phẩm 9 10 889