Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyenthuy1633
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP.
1. 1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
• Hàng hóa
• Tiêu thụ
• Kết quả kinh doanh
1.1.2 . Nhiệm vụ công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.2. Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.
1.2.1. Hệ thống chứng từ sử dụng.
1.2.2. Đặc điểm hình thức sổ kế toán.
1.2.3 Phương pháp tính giá thành thực tế xuất kho.
• Phương pháp thực tế đích danh
• Phương pháp bình quân gia quyền
• Phương pháp nhập trước xuất trước( FIFO)
• Phương pháp nhập sau xuất trước ( LIFO)
1.3. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.3.1. Kế toán tiêu thụ.
1.3.1.1 Kế toán doanh thu.
1.3.1.2. Kế toán giảm trừ doanh thu.
1.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.3.2.1. Kế toán giảm giá vốn hàng bán.
1.3.2.2.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.3.2.3. Kế toán chiết khấu thương mại.
1.3.2.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.3.2.5. Kế toán chi phí khác.
1.3.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.3.7. Kế toán thu nhập khác.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
2.2.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty.
2.2.1. Bộ máy quản lý.
2.2.1.1 Sơ đồ
2.2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
2.2.2. Bộ máy kế toán.
2.2.2.1. Sơ đồ.
2.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
2.3. Chính sách kế toán và hệ thống chứng từ áp dụng tại công ty.
CHƯƠNG 3. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAIH CÔNG
TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
3.1. Đặc điểm về tiêu thụ tại công ty.
3.1.1. Mặt hàng kinh doanh
3.1.2. Phương thức tiêu thụ và thanh toán.
3.1.2.1 Phương thức tiêu thụ.
3.1.2.2. Phương thức thanh toán.

3.1.3. Đặc điểm về tổ chức chứng từ kế toán áp dụng tại công ty.
3.1.3.1. Hệ thống chứng từ kế toán tiêu thụ tại công ty.
3.1.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ.
3.2. Kế toán doanh thu tại công ty.
3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu tại công ty.
3.2.1.1. Chứng từ
3.2.1.2. Tài kh...
Đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP.
1. 1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
• Hàng hóa
• Tiêu thụ
• Kết quả kinh doanh
1.1.2 . Nhiệm vụ công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.2. Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.
1.2.1. Hệ thống chứng từ sử dụng.
1.2.2. Đặc điểm hình thức sổ kế toán.
1.2.3 Phương pháp tính giá thành thực tế xuất kho.
• Phương pháp thực tế đích danh
• Phương pháp bình quân gia quyền
• Phương pháp nhập trước xuất trước( FIFO)
• Phương pháp nhập sau xuất trước ( LIFO)
1.3. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.3.1. Kế toán tiêu thụ.
1.3.1.1 Kế toán doanh thu.
1.3.1.2. Kế toán giảm trừ doanh thu.
1.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.3.2.1. Kế toán giảm giá vốn hàng bán.
1.3.2.2.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.3.2.3. Kế toán chiết khấu thương mại.
1.3.2.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.3.2.5. Kế toán chi phí khác.
1.3.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.3.7. Kế toán thu nhập khác.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
2.2.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty.
2.2.1. Bộ máy quản lý.
2.2.1.1 Sơ đồ
2.2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
2.2.2. Bộ máy kế toán.
2.2.2.1. Sơ đồ.
2.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
2.3. Chính sách kế toán và hệ thống chứng từ áp dụng tại công ty.
CHƯƠNG 3. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAIH CÔNG
TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT BẢO TOÀN.
3.1. Đặc điểm về tiêu thụ tại công ty.
3.1.1. Mặt hàng kinh doanh
3.1.2. Phương thức tiêu thụ và thanh toán.
3.1.2.1 Phương thức tiêu thụ.
3.1.2.2. Phương thức thanh toán.
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: nguyenthuy1633
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 9 10 520