Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán với Excel

Được đăng lên bởi phuongatp-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC KẾ TOÁN VỚI EXCEL
I.

CÁCH TẠO Ô LISTTBOX (Ô TIÊU CHUẨN) TRONG XCEL 2003,
2007
1. Tạo bảng chữa dữ liệu cần lọc VD tên là: BCDPS (cần tạo ô tiêu chuẩn
chứa tài khoản)
2. Tạo bảng cần chứ ô tiêu chuẩn : VD SỔ CÁI TK
3. Bôi đen cột chứa TK (cần tạo ô tiêu chuẩn) ấn CTRL F3 hiện ra hộp
thoại chọn mục name/ BCDPS
4. Sang sheep SO CAI TK đặt con trỏ vào ô cần tạo ô tiêu chuẩn.
Dùng lệnh Date/validtion/list/=BCDPS/ok

II.

LẬP SỔ CÁI
SỔ CÁI
ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
TK:

1331

cña HHDV

Ô tiêu chuẩn(OTC)

Nợ

Có

Dư ĐK
Phát Sinh

Ngày
tháng

Chứng từ

ghi

Số tiền

Đối
theo

sổ

Số

Ngày

tháng

1

2

3

4

•

Dư CK
TK

Mã lọc
Diễn giải

5

Mã

ứng

6

Nợ

Có

xử lý

7

8

9

Chú ý : TK sử dụng để lập OTC là TK cấp 2 (TK chi tiết trên sổ nhật ký chung) vì vậy sổ
cái được hình thành tương ứng với hệ thống TK câp 2

1. Hàm : = +If($F$5=””;””;vlookup(OTC;BCDPS;X,0)
1.1 Dư đầu kỳ bên nợ:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột dư đầu kỳ bên nợ (tổng 3 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 3 (cột thứ 3 tính từ cột Tài khoản )

1.2 Dư đầu kỳ bên có:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột dư đầu kỳ bên có (tổng 4 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 4 (cột thứ 4 tính từ cột Tài khoản )

1.3 Phát sinh nợ:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột phát sinh bên nợ( tổng 5 cột). Từ đầu
bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 5 (cột thứ 5 tính từ cột Tài khoản )

1.4 Phát sinh có:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột phát sinh bên có ( tổng 6 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 6 (cột thứ 6 tính từ cột Tài khoản )

1.5 Dư cuối kỳ bên nợ:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột dư cuối kỳ bên nợ ( tổng 7 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 7 (cột thứ 7 tính từ cột Tài khoản )

1.6 Dư cuối kỳ bên Có:
-

OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)

-

BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột dư cuối kỳ bên có ( tổng 8 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)

-

X: 8 (cột thứ 8 tính từ cột Tài khoản )

2. Phần nội dung sổ cái
2.1 Cột 1(Ngày tháng ghi sổ) bằng cột 3
2.2 Cột 2:(Số chứng từ) Bằng cột 2 trên sổ NKC (Nhật ký chung)
2.3 Cột 3:(Ngày chứng từ)
H...
HỌC KẾ TOÁN VỚI EXCEL
I. CÁCH TẠO Ô LISTTBOX (Ô TIÊU CHUẨN) TRONG XCEL 2003,
2007
1. Tạo bảng chữa dữ liệu cần lọc VD tên là: BCDPS (cần tạo ô tiêu chuẩn
chứa tài khoản)
2. Tạo bảng cần chứ ô tiêu chuẩn : VD SỔ CÁI TK
3. Bôi đen cột chứa TK (cần tạo ô tiêu chuẩn) ấn CTRL F3 hiện ra hộp
thoại chọn mục name/ BCDPS
4. Sang sheep SO CAI TK đặt con trỏ vào ô cần tạo ô tiêu chuẩn.
Dùng lệnh Date/validtion/list/=BCDPS/ok
II. LẬP SỔ CÁI
SỔ CÁI
TK:
ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
cña HHDV
1331 Ô tiêu chuẩn(OTC)
Nợ
Dư ĐK
Phát Sinh
Dư CK
Ngày
tháng
ghi
sổ
Chứng từ
Mã lọc
theo
tháng
Diễn giải
TK
Đối
ứng
Số tiền
Số Ngày Nợ xử lý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chú ý : TK sử dụng để lập OTC là TK cấp 2 (TK chi tiết trên sổ nhật ký chung) vì vậy sổ
cái được hình thành tương ứng với hệ thống TK câp 2
1. Hàm : = +If($F$5=””;””;vlookup(OTC;BCDPS;X,0)
1.1 Dư đầu kỳ bên nợ:
- OTC: ô tiêu chuẩn lấy giá trị tuyệt đối (OTC F4)
- BCDPS: Cột Tài khoản (lấy theo OTC) đến cột dư đầu kỳ bên nợ (tổng 3 cột). Từ
đầu bảng đến cuối bảng lấy GT tuyệt đối (F4)
- X: 3 (cột thứ 3 tính từ cột Tài khoản )
Kế toán với Excel - Trang 2
Kế toán với Excel - Người đăng: phuongatp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế toán với Excel 9 10 307