Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi Dieu Nguyen
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN,
VẬT TƯ, SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA

I. KẾ TOÁN VỐN
BẰNG TIỀN

Néi dung
1. KÕ to¸n tiÒn mÆt
2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng
3. KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn
4. kÕ to¸n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n

3

1. KÕ to¸n tiÒn mÆt
1.1. Quy ®Þnh chung khi h¹ch to¸n
• Sö dông thèng nhÊt ®¬n vÞ tiÒn tÖ : ®ång ViÖt Nam
( Ngo¹i tÖ

quy ®æi)

• Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè hiÖn cã, t×nh
h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ.

4

1. KÕ to¸n tiÒn mÆt
1.1. Quy ®Þnh chung khi h¹ch to¸n
• ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh trong chÕ ®é
qu¶n lý, l­u th«ng tiÒn tÖ, thñ tôc thu chi, kiÓm so¸t,
kiÓm kª quü cña Nhµ n­íc .
• NhËp quü vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý th× ph¶i theo
dâi sè hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ trÞ cña nã.

5

1.KÕ to¸n tiÒn mÆt
1.2. Chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n sö dông
* Chøng tõ kÕ to¸n sö dông
- PhiÕu thu (mÉu C30-BB)
- PhiÕu chi (mÉu C31-BB)
- GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (mÉu C32-HD);
- GiÊy thanh to¸n t¹m øng (mÉu C33-BB);
- Biªn lai thu tiÒn (mÉu C38-BB);
- Biªn b¶n kiÓm kª quü (mÉu C34, C35-BB).
6

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

TK 111

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng bạc, kim khí
quý, đá quý

7

Néi dung vµ kÕt cÊu tµi kho¶n 111- TiÒn mÆt
TIỀN MẶT
- Nhập quỹ tiền mặt, vàng
bạc, kim khí quý, đá quý

- Chi tiền mặt, vàng bạc,
kim khí quý, đá quý

- Số thừa quỹ phát hiện khi
kiểm kê

- Số thiếu quỹ phát hiện
khi kiểm kê

- Giá trị ngoại tệ tăng khi
đánh giá ngoại tệ

- Giá trị ngoại tệ giảm khi
đánh giá ngoại tệ

Số dư nợ: số tồn quỹ

8

1.KÕ to¸n tiÒn mÆt
1.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu
NV1: Khi rót tiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c vÒ nhËp quü tiÒn
mÆt cña ®¬n vÞ, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 111- TiÒn mÆt (tµi kho¶n cÊp 2 phï hîp)
Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c (chi tiÕt tµi
kho¶n cÊp 2)

9

1.KÕ to¸n tiÒn mÆt
NV2: NhËn c¸c kho¶n kinh phÝ b»ng tiÒn mÆt, c¨n cø vµo
phiÕu thu, ghi:
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (tµi kho¶n cÊp 2 phï hîp)
Cã TK 441, 461, 462, 465
§ång thêi, víi nh÷ng kho¶n tiÒn rót ra tõ dù to¸n kinh phÝ,
ghi:
Cã TK 008, 009.

10

1. KÕ to¸n tiÒn mÆt
NV3: Khi thu ®­îc c¸c kho¶n thu sù nghiÖp, lÖ phÝ
vµ c¸c kho¶n thu kh¸c, ghi:
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (tµi kho¶n cÊp 2 phï hîp)
Cã TK 511 - C¸c kho¶n thu

11

1. KÕ to¸n tiÒn mÆt
NV4: Khi thu ®­îc c¸c kho¶n thu cña kh¸ch hµng, tiÒn
thõa t¹m øng, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 111- TiÒn mÆt
Cã TK 311 - C¸c kho¶n thu cña kh¸ch hµng
Cã TK 312 – TiÒn thõa t¹m øng

12

1.KÕ to¸n tiÒn mÆt
NV5: Khi thu håi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu ®¬n
v...
CH NG II ƯƠ
K TOÁN V N B NG TI N,
V T T , S N PH M, Ư
HÀNG HÓA
Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: Dieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Kế toán vốn bằng tiền 9 10 264